Доктор філологічних наук, доцент, завідувач кафедри германської філології та перекладу

Контактна інформація

Телефон: (044) 239-31-68 (робочий)

E-mail: ivanytska@ukr.net

Коло наукових інтересів: художній переклад, стилістика, німецько‑українські літературні взаємини, німецькомовна література Буковини

Навчальні курси:

 • Стилістика німецької мови
 • Вступ до перекладознавства / Теорія перекладу
 • Актуальні проблеми перекладознавства
 • Професійні компетенції перекладача

Публікації за останні роки (вибірка)

Монографія:

 1. Іваницька М. Особистість перекладача в українсько-німецьких літературних взаєминах: монографія / Марія Іваницька. − Чернівці: Книги − ХХІ, 2015. − 607 с.

Статті у фахових наукових виданнях:

 1. Іваницька М. Мистецтво перекладу: від риторики до порівняльної стилістики / Марія Іваницька // Філологічні студії. Науковий часопис. − Мовознавство. Теорія, методика та історія перекладу. − Луцьк: Волинський державний університет імені Леся Українки, 2002. − № 2. − С. 86 –
 2. Іваницька М. Л. Етноспецифічне у мультикультурній літературі Буковини / М. Л. Іваницька // Мовні і концептуальні картини світу. Збірник наук. праць. – Київ: ВПЦ “Київський університет”, 2003. − С. 135 – 139.
 3. Іваницька М. Л. Німецькомовна поезія Буковини в українських перекладах / М.Л. Іваницька // Мовні і концептуальні картини світу. Збірник наук. праць. – Київ: ВПЦ “Київський університет”, 2004. − Вип. 15. − С. 28 – 34.
 4. Іваницька М. Л. Німецькомовні поети Буковини: Шляхи поневірянь та повернення на батьківщину / М. Л. Іваницька // Літературознавчі студії − Київ: ВПЦ “Київський університет”, 2008. − Вип. 20. – С. 289 − 294.
 5. Іваницька М. Віктор Коптілов та Курт Тухольський: погляди на проблеми художнього перекладу / Марія Іваницька // Українське мовознавство. Міжвідомчий наук. збірник − Київ: ВПЦ “Київський університет”, 2010. − Вип. 40/1 − С. 417 – 420.
 6. Іваницька М. Л. Лукашеві переклади з німецької як надбання української літератури / М. Л. Іваницька // Мовні і концептуальні картини світу − Київ: ВПЦ “Київський університет”, 2010. − Вип. 30. − С. 27 − 32.
 7. Іваницька М. Мовна особистість перекладача як об’єкт лінгвістичних досліджень / Марія Іваницька // Українське мовознавство. Міжвідомчий наук. збірник − Київ: ВПЦ “Київський університет”, 2011. − Вип. 41/1 − С. 97 – 101.
 8. Іваницька М. Л. Переклади творів Ю.Андруховича німецькою мовою (на матеріалі есе “Місто-корабель”) / М.Л.Іваницька // Науковий вісник Волинського нац. ун-ту імені Лесі Українки. − Серія Філологічні науки. Мовознавство − Луцьк: Волинський нац. ун-т імені Лесі Українки, 2011. − № 6. − Част. 2. − С. 50 − 55.
 9. Іваницька М. Л. Творча майстерня Алоїза Вольдана – перекладача сучасної української літератури / М. Л. Іваницька // Мовні і концептуальні картини світу. Збірник наук. праць. – Київ: ВПЦ “Київський університет”, 2011. − Вип. 15. − С. 355 − 359.
 10. Іваницька М. Вплив мовної особистості перекладача на підходи до перекладу художнього твору (на матеріалі перекладів творів Ф. Кафки українською мовою) / Марія Іваницька // Наукові записки. – Серія: Філологічні науки (мовознавство) – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. Винниченка, 2012. − Вип. 104 (1). − С. 120 – 126.
 11. Іваницька М. Л. Культурний трансфер та “чуже” як проблема перекладу / М. Л. Іваницька // Нова філологія. Збірник наукових праць. – Запоріжжя: ЗНУ, 2012. − Вип. 50. − С. 131 − 134.
 12. Іваницька М. Л. Місце особистості перекладача в українсько-німецьких літературних взаєминах / М. Л. Іваницька // Наукові записки. − Серія “Філологічна”. – Острог: Вид-во Нац. ун-ту “Острозька академія”, 2012. − Вип. 25. − С. 31 − 33.
 13. Іваницька М. Л. Мовна особистість перекладача як чинник впливу на продукт перекладу (на матеріалі роману Б. Лєберта “Крейзі”) / М. Л. Іваницька // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики: Зб. наук. пр. / відп. ред. Н. М. Корбозерова – К: Логос, 2012. − Вип. 21. − С. 147 − 159.
 14. Іваницька М. Л. Німецько-український художній переклад за останні 30 років / М. Л. Іваницька // Мова і культура (наукове видання). – Київ: Видавничий дім Бураго, 2012. – Вип. 15. – Т. VII (161). – C. 457 − 464.
 15. Іваницька М. Л. Розвиток уявлень про очуження та одомашнення в європейському перекладознавстві / М. Л. Іваницька // Мовні і концептуальні картини світу − К: ВПЦ “Київський університет”, 2012. − Вип. 41, ч. 2. − С. 75 − 82.
 16. Іваницька М. Л. Роль особистості перекладача в міжкультурному діалозі: Петро Рихло − будівничий моста між культурами / М. Л. Іваницька // Науковий вісник Волинського нац. ун-ту імені Лесі Українки. − Серія Філологічні науки. − Луцьк: Волинський нац. ун-т імені Лесі Українки, 2012. − № 22 (247).− С. 124 − 128.
 17. Іваницька М. Л. “Своє” та “чуже” у теорії перекладу та структурі мовної особистості перекладача / М. Л. Іваницька // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – Житомир: Вид. ЖДУ ім. І. Франка, 2012. − Вип. 62. − С. 64 − 67.
 18. Іваницька М. Л. Cтруктура мовної особистості перекладача художньої літератури як інтердисциплінарна категорія / Іваницька Марія Лонгинівна // Studia Linguistica. − Київ: ВПЦ “Київський університет”, 2012. − VI (ІІ). − С. 151 − 158.
 19. Іваницька М. Переклад як культурне посередництво: Німецько-слов’янські літературні взаємини / Марія Іваницька // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. − Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2013. − Вип. 32. − С. 162 – 166.
 20. Іваницька М. Л. Аня-Галя Горбач – перекладач і популяризатор української літератури / Іваницька М.Л. // Сучасні дослідження з іноземної філології. Збірник наук. праць.– Ужгород: ПП Аутдор-Шарк, 2013. − Вип. 11. − С. 139 − 150.
 21. Іваницька М. Л. Лінгвістика тексту і “додана вартість” художнього перекладу / М. Л. Іваницька // Наукові праці: Наук.-метод. журнал. − Серія Філологія. Мовознавство – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2013. − Вип. 207. − Т.219. − С. 40 − 45.
 22. Іваницька М. Художній переклад і креативність як атрибут перекладацької діяльності / Марія Іваницька // Теоретична і дидактична філологія. Збірник. наук. праць. − Переяслав-Хмельницький: ФОП Лукашевич, 2013. − Вип. 15. − С. 183 − 194.
 23. Іваницька М. Л. Формування мовної особистості перекладача: погляд через призму перекладацьких компетенцій (на матеріалі перекладу художньої літератури) / М. Л. Іваницька // Наукові записки − Серія філологічні науки (мовознавство) − Кіровоград: РВВ КДПУ ім. Винниченка, 2013. − Вип. 116. − С. 129 − 133.
 24. Іваницька М. Л. Діяльність перекладача крізь призму когнітивістики / М. Л. Іваницька // Нова філологія. Збірник наукових праць. – Запоріжжя: ЗНУ, 2013. − Вип. 57. − С.165 − 170.
 25. Іваницька М.Л. Німецько-український художній переклад: від Франка до Стуса / М. Іваницька / / Мовні і концептуальні картини світу. − 2013. − Вип. 2 (44). − С. 143-159.
 26. Іваницька М. Л. Образ України в німецькомовних антологіях української літератури: роль перекладача й упорядника / М. Л. Іваницька // Українознавчий альманах. − К.: КНУ ім. Шевченка, 2014. − Вип. 17. − С. 262 − 266.
 27. Іваницька М.Л. Еволюція підходів до перекладу української літератури в Німеччині / Марія Іваницька // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика: Зб. наукових праць. – К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, – Вип. 30. – С. 89-103.
 28. Іваницька М.Л. Перекладач між двома культурами: Анна-Галя Горбач і Віра Річ // Наукові записки. Серія Філологічні науки. Вип. 144. – Кіровоград: Вид. Лисенко В.Ф.,2016 – c. 141-146.
 29. Діяльність перекладача крізь призму імагології // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики: Науковий журнал. – №1 (14). – Чернівці: Вид. Дім «Родовід»,
 30. Ганс Кох – німецький перекладач української літератури // Наукові записки. – Серія: Філологічні науки – Кропивницький: Вид. Лисенко В.Ф., 2017. − Вип. 154.
 31. Іваницька М. Роль літературних перекладів у формуванні образу України на німецькомовних теренах // Наукові записки. Серія Філологічні науки. – Вип. 164. – Кропивницький: Вид. «Код», 2018. С. 481-486.

Статті в іноземних виданнях:

 1. Ivanytska M. Das Thema Heimat in der Spiegelung der lyrischen Werkstatt “Buchenblatt” in Korrespondenz zu “Biographische Notitz” // Wörter stellen mir nach. Ich stelle sie vor”: Dokumentation des Internationalen Symposiums 2001. Hrsg. von M. Gans u. H.Vogel. – Baltmannsweiler: Schneider-Verlag, 2002. – S. 67-75.
 2. Ivanytska M. Czernowitz und Bukowina im Leben und Schaffen von Rose Ausländer //”Immer zurück zum Pruth”. Dokumentation des Czernowitzer Symposiums. Hrsg. von M. Gans u. H.Vogel. – Baltmannsweiler: Schneider-Verlag, 2002. – S. 45-57.
 3. Ivanytska M. “Ich war eine Schwalbe” – Natur-aspekte bei der Identitätssuche im Werk Rose Ausländers//”Blumenworte welkten”. Identität und Fremdheit in Rose Ausländers Lyrik. Bielefeld: Aisthesis Verlag, 2008. -S.155 – 171.
 4. Ivanytska M. Literature of Danubian Monarchy in Ukrainian Translations / Maria Ivanytska // Journal of Danubian Studies and Research. − Galati: Danubius University Press, 2013. − Vol. 3. − Issue No.1. − P. 322 – 332.
 5. Іваницька М. Рецепція України в сучасному німецькомовному світі: погляд через призму художнього перекладу / Марія Іваницька // Jahrbuch der ІV. Internationalen virtuellen Konferenz der Ukrainistik “Dialog der Sprachen. – Dialog der Kulturen. Die Ukraine aus globaler Sicht”. / [Hrsg. v. O.Novikova, P.Hilkes, U.Schweier]. − Bd. 2013. − München-Berlin: Otto Sagner, 2014. − S. 318 – 333.
 6. Ivanytska M. Die Entwicklung der deutsch-ukrainischen Literaturbeziehungen und der Beitrag von Anna-Halja Horbatsch / Maria Ivanytska // Welt der Slaven. Internationale Halbjahresschrift für Slavistik. − München-Berlin-Washington: Otto Sager, 2014. − Jahrgang LIX. − Heft 2. − S. 268 – 292.
 7. Ivanyc’ka M. Слов’янізми як проблема трансляції: Німецько-український переклад / Marija Ivanyc’ka // Beiträge der europäischen Slavischen Linguistik (Polyslav). − München-Berlin-Washington: Otto Sagner, 2014. − B. 17. − S. 53 – 62.
 8. Ivanytska M. Philipp Hofeneder. Die mehrsprachige Ukraine. Übersetzungspolitik in der Sowjetunion von 1917 bis 1991 / Maria Ivanytska // Anzeiger für slavische Philologie. − Graz: Akademische Druck- und Verlagsanstalt, 2015. − B. XLI. − S. 193-196.
 9. Іваницька М. Формування образу української літератури в двох німецьких державах / Марія Іваницька // Україна: наративи, мови, історії. − Wrocław: Trickster, 2015. − с. 43-60.
 10. Ivanyc’ka M. Alterität und Übersetzung im ukrainisch-deutschen Kontext // Schahadat Sch., Zbytovský Š. (Htsg.). Übersetzungslandschaften. Themen und Akteure der Luteraturübersetzung in Ost- und Mitteleuropa.- Bielefeld: Transcript Verlag. – 2016. – S. 55-78.
 11. Ivanyc’ka M. Ukrainische Identität, nach aussen vermittelt: zum Ukraine-Bild in deutschen Literaturübersetzungen und in der Literaturwissenschaft // Ukraine und ukrainische Identität in Europa: Beiträge zur Standortbestimmung aus/durch Sprache, Literatur und Kultur. – München: Institut für Slavische Philologie,Ludwig-Maximilians-Universität. – 2017. 67-80.
 12. Mariia Ivanytska. So getreu wie möglich, so frei wie nötig: Übersetzen im DaF-Unterricht und in der Übersetzerausbildung // Barras M., Karges K., Studer Th., Wiedenkeller E. (Hg.). IDT 2017. Brücken gestalten – mit Deutsch verbinden. B. 2. Sektionen. – Berlin, 2019: Erich Schmidt Verlag. 219-224.

Інші наукові публікації та тези доповідей:

 1. Іваницька М. Bukowina in der Lyrik von Rose Ausländer / М.Іваницька // По слідах німецької мови та літератури в Україні. − Мат. VІІ міжнар. наук. конф. германістів. − Чернівці: Рута, 1999. − С. 55 – 56.
 2. Іваницька М. Чернівецький міф та мовна ситуація на Буковині у ХІХ-ХХ ст. // Мовні конфлікти і гармонізація суспільства: Мат. наук. конф. 28-29 травня 2001 р. – Київ: ВПЦ “Київський університет”, − С. 161− 167.
 3. Іваницька М. Л. Молодіжний сленг в оригіналі та в перекладі: вплив особистості перекладача на адекватність відтворення / М.Л. Іваницька // Германістика у ХХІ столітті: когнітивна, соціо- та прагмалінгвістика. Тези доповідей ІІ Всеукраїнської наукової конференції германістів з міжнародною участю. – Харків: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2012. – С. 46 − 48.
 4. Иваницкая М. Л. Оценка качества художественного перевода и вопросы подготовки будущих переводчиков [Електронний ресурс] / М. Л. Иваницкая // Доклады VII Международной научной конференции “Язык, культура, общество” 26–29 сентября 2013 г. − М.: МГУИЯ, 2013. – / Режим доступу: http://www.mosinyaz.com/conferences/mnk7_doklady_s6/
 5. Ivanytska M. “Yellow and Blue”: W. Deržawin as a Translator of the Ukrainian Literature in Germany / Maria Ivanytska // Мат. УІІІ наук. конф. з міжнар. участю “Актуальні проблеми перекладознавства та методики навчання перекладу”, Харків, 23-24 квітня 2015 р. − Харків: Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, 2015. − С. 16-18.
 6. Іваницька М.Л. Роль літературного редактора в контексті українсько-німецького перекладу / Марія Іваницька // Studia Philologica (Філологічні студії): Зб. наук. праць. − Київ: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2014. − Вип. 3. − С. 104-108.
 7. Ivanytska M. Literarische Übersetzung aus dem Deutschen in der modernen Ukraine: kulturelle und politische Determiniertheit // Thesenband der XXIII. UDGV-Tagung “Deutsche Sprache in der Ukraine: Kontinuitäten und Entwicklungen” (4.Oktober 2016). – Львів: ПАІС, 2016. – С. 74-75.

Підручники і посібники

 1. Іваницька М., Кучма О., Павличко О., Тимченко Є. Німецька мова. Комунікативні стратегії: читання, письмо, усне мовлення. Підручник. – Київ, Видавничий дім Бураго, 2018. – 274 с.
 2. Іваницька М., Павличко О. Практичні завдання зі стилістики сучасної німецької мови. Для студентів-германістів та перекладачів – Київ: КНУ, 2002. – 53 с.
 3. Іваницька М. Навчальні завдання з перекладу ділової німецької мови. – Київ: КНУ, 2006. – 72 с.
 4. Іваницька М., Павличко О. Практикум зі стилістики сучасної німецької мови Навчальний посібник. – Київ: КНУ ім. Шевченка, 2009. – 125с.

Переклади

 1. Катя Брандіс. Фристайлерка. Переклад з нім. М. Іваницька, Т. Супрун. – Київ: Книголав,2018. – 415 с.
 2. Петер Туріні. Кохання на Мадагаскарі. Пер. М. Іваницької // Сучасна німецька драматургія. 2. – Київ: Логос, 2002. С.4–39.
 3. Юдит Германн. Такий кінець. Пер. М. Іваницької // Контакт із Заходом. Сім німецьких історій. – Київ: Критика, 2004. С. 91–99.
 4. Аня Хілінг. Зорі. Пер. М. Іваницької // Сучасна німецькомовна драматургія. 3. – Київ: Логос, 2004. С. 3–28.
 5. Франц Верфель. Готельні сходи. Пер. М. Іваницької // Антологія австрійської прози початку ХХст.: Київ: Темпора, 2014. С. 22–41.
 6. Елеонора Гуммель. Риби з Берліна, ЕваПрофусова. Причал. Пер. М. Іваницької // Усі інші. Історії про кохання, насильство і пам’ять: Із сучасної німецької прози. Упорядники: Марія Іваницька, Тетяна Супрун. Післямова Марії Іваницької та Андрія Мокроусова. – Київ: Критика, 2015. – С. 32–53, 185–196.
 7. Німецький цифровий дитячий університет. Освітній проект для дітей віком від 8 до 12 років. – Київ: Goethe Institut, 2018. – 24 c.

Біографія

Народилася 14 травня 1968 р. у м. Збараж Тернопільської області. У 1990 році закінчила навчання в Чернівецькому державному університеті за спеціальністю «Романо‑германська філологія» та отримала кваліфікацію «філолога, викладача німецької мови та літератури».

У 1990–1994 рр. навчалася в аспірантурі Чернівецького державного університету. У 1994 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «До питання про співвідношення семантики і синтаксису німецької мови (на матеріалі складнопідрядних речень)», отримавши науковий ступінь кандидата філологічних наук (за спеціальністю 10.02.04 – германські мови (науковий керівник – д. філол. н., проф. Левицький В.В.). Після захисту працювала асистентом, з 1997 р. – на посаді доцента кафедри німецької мови і загального мовознавства Чернівецького державного університету імені Юрія Федьковича. У 2000 р. отримала вчене звання доцента.

З 2000 р. працює в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, спочатку на кафедрі теорії і практики перекладу германських мов, з 2003 р. – на кафедрі теорії і практики перекладу з німецької мови. З 2016 р. – завідувач кафедри германської філології та перекладу Інституту філології КНУ.

У 2016 р. захистила докторську дисертацію на тему «Особистісний вимір в історії українсько-німецького художнього перекладу» за спеціальністю 10.02.16 – перекладознавство (науковий консультант – д. філол. н., проф. Кияк Т.Р.).

Перебувала на стажуванні за кордоном: 1992–1993 рр. – університет м. Відень (Австрія), 1998–1999 рр. – університет м. Дюссельдорф (Німеччина), 2013–2014 рр. – університет імені Гумбольдта, Берлін (Німеччина), 2014 р. – університет м. Тюбінген (Німеччина), 2018 р. – університет м. Бохум (Німеччина), виступала з науковими доповідями в Тюбінгенському та Берлінському університетах.

Має понад 80 друкованих праць, перекладів творів німецькомовної художньої літератури , уклала збірку творів сучасної німецької літератури «Усі інші». https://krytyka.com/ua/reviews/usi-inshi-istoriyi-pro-kokhannya-nasylstvo-i-pamyat-iz-suchasnoyi-nimetskoyi-prozy, перекладала на рівні керівництва держави, міністерств та посольств. Неодноразово була модератором, учасником та перекладачем на міжнародних освітніх, наукових та культурних заходах, як от на Міжнародних книжкових ярмарках «Арсенал» (у Києві) та «Форумі видавців» у Львові.

Брала участь у 50 Міжнародних і Всеукраїнських наукових конференціях, зокрема в м. Мюнстер (Німеччина, 1997), Людвігсбург (Німеччина, 2001), Вроцлав (Польща, 2013), Москва (Росія, 2013), Ляйпціг (Німеччина, 2016), Фрібург (Швейцарія, 2017).

Координувала такі міжнародні проекти:

 • «ТрансСтар Європа» http://transstar-europa.com/projekt/ (під егідою ЄС, 2013–2015), спрямований на підвищення кваліфікації молодих перекладачів художньої літератури
 • «Студентське самоврядування в Україні та Німеччині» (2010)
 • https://kops.uni-konstanz.de/bitstream/handle/123456789/12941/Brosch%C3%BCre3.5_kleine%20Aufl%C3%B6sung.pdf?sequence=3&isAllowed=y
 • літня школа «Відкрий для себе Україну» для студентів‑славістів університету м. Грац (Австрія, 2011),
 • партнерство з гімназією міста Люхов (Німеччина, 2010–2011),
 • http://www.gymnasium-luechow.de/schulpartnerschaften/ukraine/
 • проект «Німецька мова поєднує» для студентів кафедри, спрямований на підготовку німецькомовних екскурсоводів (у рамках року німецької мови в Україні, 2017–2018) https://www.goethe.de/ins/ua/de/m/spr/unt/vdl.cfm?fuseaction=events.detail&event_id=21110193

Під керівництвом Іваницької М.Л. захищено 3 кандидатські дисертації з перекладознавства. У 2013–2015 рр. була членом спеціалізованої вченої ради у Херсонському державному університеті, на разі є членом двох спеціалізованих вчених рад для захисту дисертації у Харківського національному університеті імені Каразіна та у Київському Національному Лінгвістичному університеті.

Має сертифікат про володіння німецькою мовою на рівні С2.

Є віце‑президентом та членом президії Української спілки германістів вищої школи, членом Асоціації українських германістів (координатором по Київській області), членом Всеукраїнської асоціації викладачів перекладу.