Доктор філологічних наук, доцент, професор кафедри германської філології та перекладу

Контактна інформація

E-mail: olenamaterynska@ukr.net

Коло наукових інтересів: системні зв’язки в лексиці та їх моделювання, універсальні та культурноспецифічні риси лексичних одиниць, семантика лексичних одиниць у різноструктурних мовах, дослідження германських мов у кроскультурному контексті.

Навчальні курси:

 • Історія основної іноземної мови (німецької)
 • Контрастивна лінгвістика
 • Практика академічного мовлення (першою іноземною мовою)
 • Методологія та організації наукових досліджень з основами інтелектуальної власності
 • Соціолінгвістика: фахові та інституційні мови і культури німецькомовних країн
 • Практичний курс другої іноземної мови та переклад

Публікації, статті

МОНОГРАФІЇ:

 1. Typologie der Körperteilbenennungen: [Monographie / [Hgg. Andrzej Kątny, Katarzyna Lukas, Czesława Schatte] / Olena Materynska. – Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New-York, Oxford, Warszawa, Wien: Peter Lang, 2012. – 246 S. (Danziger Beiträge zur Germanistik. – 41.). DOI: https://doi.org/10.3726/978-3-653-02275-9/1
 2. Меронімічні відношення в лексичній системі німецької та англійської мов : [монографія] / О.В. Материнська. – Донецьк : Всеукраїнське держ. багатопрофільне видавництво Донбас, 2012. – 360 с. (Типологічні, зіставні, діахронічні дослідження. – Т. 8.).
 3. Типологія найменувань частин тіла : [монографія] / О. В. Материнська. – Донецьк : ДонНУ, 2009. – 295 с. – (Типологічні, зіставні, діахронічні дослідження ; Т. 5).

СТАТТІ:

 1. Materynska O. Typologische Verallgemeinerungen im Bereich der Meronymie / Olena Materynska // Vielheit und Einheit der Germanistik weltweit : XII. IVG Kongress, 30.07–07.08.2010 : Akten des XII. internationalen Germanistenkongresses, Warschau 2010. Interkulturelles Verstehen und Kontrastives Vergleichen. Band 13 : Formen literarischer und interkultureller Zusammenarbeit. – Frankfurt am Main u.a.: Peter Lang, 2012. – S. 161–168. DOI: https://doi.org/10.3726/978-3-653-02589-7/2
 2. Materynska O. Meronymie im Deutschen und Englischen // Semantik und Pragmatik im Spannungsfeld der germanistischen und kontrastiven Linguistik/ [Hgg. Andrzej Kątny, Heike Roll]. – Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New-York, Oxford, Warszawa, Wien : Peter Lang, 2013. –  71–81. (Donezk Studien zur Germanistik, kontrastiven und diachronen Linguistik – Bd. 1.) DOI: https://doi.org/10.3726/978-3-653-03561-2/8
 3. Materynska O. Teil‑Ganzes Beziehungen im interkullturellen Vergleich // [Festschrift für Prof. Andrzej Kątny zum 65. Geburtstag/ [Hgg. Andrzej Kątny, Katarzyna Lukas, Czesława Schatte] / Olena Materynska. –– Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New-York, Oxford, Warszawa, Wien : Peter Lang, 2014. –– S. 357–369 (Danziger Beiträge zur Germanistik. –– Bd. 48.). DOI: https://doi.org/10.3726/978-3-653-04227-6/35
 4. Материнська О. В. Концептуалізація простору в німецькій та англійській мовах (на матеріалі локативних меронімів) / О.В. Материнська // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету ім. В. Винниченка. Серія: Філологічні науки: Кропивницький: «Код», 2018. – Вип. 164. – С. 73–80.
 5. Материнська О. В. Структура та семантика темпоральних меронімів у німецькій та англійській мовах / О.В. Материнська // Вісник КНУ імені Тараса Шевченка: Збірник наукових праць. Іноземна філологія. – Київ: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2017. – № 1 (50). – С. 44–50.
 6. Материнська О. В. Семантична продуктивність меронімів у фахових мовах / О.В. Материнська // Мовні і концептуальні картини світу. – Київ: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2017. – № 61. – С. 111–121.
 7. Материнська О. В. Антропоцентризм як базовий принцип формування меронімічних відношень у мові // Studia Linguistica): зб. наук. праць / редколегія: відпов. ред. І.О. Голубовська: Київ: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2016. – Вип. 9. – С. 299–308.
 8. Материнська О. В. Меронімія в дзеркалі різних лінгвокультур / О.В. Материнська //  Мовні і концептуальні картини світу. – Київ: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2016. – № 57. – С. 259–267.
 9. Материнська О. В. Словотворчий потенціал меронімів / О. В. Материнська // Нова філологія. Зб. наук. праць. – Запоріжжя: ЗНУ, 2014. – № 61. – С. 150–157.
 10. Материнська О. В. Структура та семантика меронімів на позначення частин сукупностей / О.В. Материнська // Мовні і концептуальні картини світу. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, ВПЦ «Київський університет», 2014. – Вип. 48. – С. 286–301.
 11. Материнська О. В. Моделювання меронімічних відношень у лексичній системі мови / О.В. Материнська // Мовознавство. Науково-теоретичний журнал інституту мовознавства ім.О.О. Потебні та українського мовно-інформаційного фонду НАН України. – Київ : Видавничий дім «Академперіодика» НАН України, 2013. – № 6 (273). – С. 58–67.
 12. Материнська О. В. Механізми утворення меронімів у німецькій мові / О. В. Материнська // Мовознавство. Науково‑теоретичний журнал інституту мовознавства ім. О.О. Потебні та українського мовно‑інформаційного фонду НАН України. – Київ: Видавничий дім «Академперіодика» НАН України, 2012. – № 4 (266). – С. 63–74.

Біографія

Закінчила факультет іноземних мов Донецького національного університету у 2004 році. У 2005 р. захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 10.02.17 – порівняльно-історичне і типологічне мовознавство. 2008 р. присвоєне вчене звання доцента. У 2013 р. захистила докторську дисертацію зі спеціальності 10.02.04 – германські мови. З 2004 до 2014 рр. працювала у Донецькому національному університеті, з 2014 до 2015 рр.– у Кіровоградському державному педагогічному університету імені Володимира Винниченка, з 2015 – в Інституті філології КНУ імені Тараса Шевченка на посаді доцента кафедри теорії і практики перекладу з німецької мови, з 2016 – на посаді доцента кафедри германської філології та перекладу, з 2018 на посаді професора кафедри германської філології та перекладу.

Лауреат Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково‑технічних розробок за 2014 рік. Підвищувала кваліфікаційний рівень за рахунок участі у роботі міжнародних конференцій на теренах України та за кордоном (Київ, Львів, Мінськ, Познань, Варшава, Мюнхен, Мюнстер тощо), стажувань за стипендіальними програмами, грантами (ДААД, 2009 р.; фонду Ганнса Зайделя, 2010 р., 2011 р., ДААД, 2018 р.), семінарів Гете‑інституту. У березні 2016 року отримала стипендію ДААД для літньої школи у Німеччині та Франції «Перспективи для молодих науковців».

Співкерівник проекту в межах інституційного партнерства германістів (GIP) між кафедрою германістичної лінгвістики та лінгводидактики (Рурський університет у Бохумі, Німеччина) і кафедрою германської філології та перекладу (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна), що проходить за сприяння Німецької служби академічних обмінів (DAAD), керівник науково-дослідної групи кафедри, віце-президент Асоціації українських германістів, член спеціалізованої вченої ради К 26.133.08. На цей час надруковано понад 95 наукових праць (виданих в Україні та поза її межами), з них 3 монографії.