Янкова Надія Іванівна

Кандидат філологічних наук, доцент кафедри історії української літератури теорії літератури і літературної творчості, заступник директора з навчально-методичної роботи (слов’янський напрям) денної та заочної форм навчання

Контактна інформація

Телефон: (044) 239-34-71; (044) 239-33-68 (робочий)

E-mail: nyankova@ukr.net

Сторінка у фейсбуці:    https://www.facebook.com/nadya.yankova.5

Коло наукових інтересів     

Історія української літератури кінця ХІХ–початку ХХІ ст., історична проза, драматургія.

Навчальні курси:

 • Історія української літератури кінця ХІХ–початку ХХ ст. – 3 курс
 • Історія української літератури ХХ ст. – 4 курс
 • Синкретизм стильових модифікацій в українській літературі початку ХХ століття – 4 курс
 • Історія української драматургії і театру від бароко до «Розстріляного відродження» – 4 курс

Публікації, статті

Наукові статті:

 1. Концепція історичного минулого в прозі І. Франка та Д. Яворницького. Літературознавчі студії. Випуск 2. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2002. – С. 354–358.
 2. Художня інтерпретація Хмельниччини в історичних творах Михайла Грушевського. Вісник. Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика – Випуск 14. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2003. – С. 43–46.
 3. Образна система повісті О. Кобилянської «В неділю рано зілля копала» і способи її художнього втілення. Літературознавчі студії. Випуск 9. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2004. – С. 230–237.
 4. Проблема історичної правди та художнього домислу в сценарії М. Грушевського «Запорожці». Вісник. Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика. – Випуск 16. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2005. – С. 21–23.
 5. Жанр кіносценарію у творчому доробку О. Довженка і М. Грушевського // Літературознавчі студії. Випуск 13. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2005. – С. 256–263.
 6. Психологічна складова української історичної драматургії початку ХХ ст. (за п’єсою М. Грушевського «Ярослав Осмомисл») // Вісник Київського славістичного університету. – К.: КСУ, 2007. – № 36. – С. 134–144.
 7. Творчість Івана Франка в дискурсивному полі сучасних наук // СІЧ. – № 2, – К, 2007. – С. 92–93.
 8. Основні аспекти наукової, літературно‑критичної та мистецької діяльності М. Грушевського // Наукове видання. Література. Фольклор. Проблеми поетики. – Вип. 31. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2008. – С. 542–551.
 9. «Повернув… мільйонам «непомнящих» їхню пам’ять…»: шкіц до портрета М. Грушевського // Київська старовина. – К., 2008. – № 6. – С. 163–172.
 10. Поетологічні особливості драматургічного спадку Михайла Грушевського // Південний архів. Філологічні науки: Збірник наукових праць. – Випуск ХХХХІ. – Херсон: ХДУ, 2008. – С. 110–118.
 11. Архетипи національного світобачення у новелі «Яблука» Юрія Клена // Наукові праці Кам’янець‑Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки. Випуск 20. – Кам’янець Подільський : Аксіома, 2009. – С. 770–774.
 12. Нетлінний «дух епохи» творів Юліана Опільського // Іду на Вас; Ідоли падуть / Ю. Опільський; упорядкув. та передм. – К.: ДП «Видавничий дім «Персонал», 2009. – С. 4–17. (Бібліотека української героїки; Вип. 7.)
 13. Юліан Опільський та його «мислячі історичні твори» // Іду на Вас; Ідоли падуть / Ю. Опільський; упорядкув. та передм. – К.: ДП «Видавничий дім «Персонал», 2009. – С. 4–25. (Бібліотека української героїки; Вип. 8.)
 14. Художнє втілення доби Хмельниччини у творчій спадщині М. Грушевського // Наукові праці: Науково‑методичний журнал. – Том 141. Випуск 128. Філологія. Літературознавство. – Миколаїв: Вид‑во ЧДУ ім. Петра Могили, 2010. – С. 120–123.
 15. Сецесійні процеси в жанрах малої прози М. Грушевського // Учені записки Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського. Науковий журнал. Серія «Філологія. Соціальні комунікації». Том 24 (63), № 1. Ч. 2 – Сімферополь: Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського, 2011. – С. 344–349.
 16. Фольклорні витоки художньої белетристики М. Грушевського // Вісник. Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика. – Випуск 22. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2011. – С. 54–57.
 17. Моделі національного характеру в повісті «Перехресні Стежки» Івана Франка // Наукове видання. Нагуєвицькі читання–2010. Цивілізаційні ідеї Івана Франка та сучасні виклики перед Україною й українством / Ред. кол. П. Іванишин, Я. Радевич‑Винницький та ін. // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції. Нагуєвичі, 28 серпня 2010 р. – Дрогобич: Посвіт, 2011 – С. 103–116.
 18. Літературна публіцистика Романа Бжеського на сторінках громадсько‑політичного часопису «Волинь» // Творчість Юрія Клена і міжвоєнна доба в українській літературі. Збірник наукових праць. – Випуск 2 / ред. колегія: І. Руснак (гол. ред.), О. Баган (заступ. гол. ред.), М. Васьків та ін. – Вінниця: ТОВ «Планер». 2012. (Серія «ХХ століття: від модерності до традиції»). – С. 274–277.
 19. Листування Максима Рильського: тематичні орієнтири та стильові домінанти // Літературознавчі студії. Випуск 34. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2012. – С. 321–329.
 20. Катартичний поріг у драматичній поемі Лесі Українки «Оргія» // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського: збірник наукових праць / за ред.. В. Д. Будака, М. І. Майстренко. – Випуск 4.11 (90) – Миколаїв: МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2013. – С. 320–324.
 21. «Десять струн великої еольської арфи» Івана Франка // Вибрані твори / Іван Франко; Передмова. – К.: Шанс, 2013. – С. 3–35. (Серія «Шкільна бібліотека»).
 22. Мотиви кохання в поезії Михайля Семенка // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського. Філологічні науки (літературознавство): збірник наукових праць / за ред. О.С. Філатової. – № 2 (16), жовтень 2015. – Миколаїв: МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2015. – С. 338–340.
 23. Літні практики як складова підготовки гуманітаріїв нового покоління // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. Вип. 132 / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка; гол. ред. Носко М. О. – Чернігів: ЧНПУ, 2015. – С. 154–157 (Серія: Педагогічні науки).
 24. Синтез художніх традицій західного світу в українській імпресіоністичній літературі (на матеріалі творів П. Верлена, Е. Доусона, Т. Манна та М. Коцюбинського // Літературознавчі студії. Випуск 1 (41). – К.: ВПЦ «Київський університет», 2015. – С. 410–418 (у співавт.)
 25. «І все‑таки до бога знімається рука…» (творчість Євгена Гуцала) // Євген Гуцало. І все‑таки до бога знімається рука… Вибрані твори; Передм. та упорядкув. – К.: Логос, 2016. – С. 3–21 (у співавт.)
 26. Поняття «утрачене кохання» у повісті «Перехресні стежки» І. Франка // Матеріали Всеукраїнської науково‑практичної конференції «Комунікативний дискурс: наукова рецепція і стратегії дослідження», присвяченої 160‑річчю від дня народження Івана Франка. – Київ: Міленіум, 2016. – С. 174–175.
 27. Від самознищення до самопорятунку (екологія духу у творі В. Шкляра «Чорне сонце») // Науковий вісник Ужгородського університету. Збірник наукових праць. – Випуск 2 (36). – Ужгород: Ужгородський національний університет, 2016. – С. 227–231 (у співавт.). (СеріяФілологія). (0.5 др. арк.).

Навчально‑методичні праці:

 1. Навчально‑методичні рекомендації до вивчення курсу «Історія української літератури кінця ХІХ–початку ХХ століття». – К.: ВПЦ «Київський університет», 2009. –80с. (у співавт.)
 2. Програма з курсу «Історія української літератури ХХ–ХХІ ст.» для студентів спеціальностей вищих навчальних закладів. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2015. – 280 с. (у співавт.)

Монографія:

 1. Історичні коди у творчості Михайла Грушевського. – К.: ВЦ «Академія», 2013. – 198 с.

Біографія

Народилася 22.10.1966 р. в с. Чорнорудка Ружинського району Житомирської області.

У 2000 році закінчила філологічний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Спеціальність – «Українська мова та література», кваліфікація – «Філолог. Викладач української мови та літератури».

У 2008 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Жанрово‑стильові і поетикальні параметри творчості М. Грушевського» зі спеціальності 10.01.01. – українська література.

У Київському національному університеті імені Тараса Шевченка працює з 1992 року на посаді старшого лаборанта кафедри новітньої української літератури Інституту філології; з 2003 до 2011 рр. – на посаді асистента кафедри новітньої української літератури. З 01.07.2011 року до 2016 року – на посаді доцента кафедри новітньої української літератури Київського національного університету імені Тараса Шевченка на умовах контракту. 4 липня 2013 року присвоєно вчене звання доцента кафедри новітньої української літератури. З 2016 року до теперішнього часу – на посаді доцента кафедри історії української літератури, теорії літератури і літературної творчості. З 22.02.16 року до теперішнього часу – заступник директора з навчально‑методичної роботи денної і заочної форм навчання. У 2016 році нагороджена Грамотою Київського національного університету імені Тараса Шевченка.