Кандидат філологічних наук, доцент кафедри теорії і практики перекладу з англійської мови, відповідальна за міжнародні зв’язки та профорієнтаційну роботу

Контактна інформація

Телефон: (044) 239-33-35

E-mail: nataliia.gach@gmail.com

Коло наукових інтересів: когнітивна лінгвістика, лінгвокультурологія, художній переклад, методологія перекладознавства, методика викладання англійської мови і перекладу.

Навчальні курси:

  • Практичний курс англійської мови
  • Практика перекладу і перекладацький аналіз тексту
  • Техніка перекладу

Публікації:

Гач Н. Практикум з перекладу ділового мовлення. Київ-Тернопіль: Джура, 2018. 128 с.

Гач Н. Практика усного послідовного перекладу з англійської мови. Навчальний посібник. Київ-Тернопіль: Джура, 2017. 176 с.

Gach N. O. New horizons of modern linguistics. Review of the monograph: Stibbe A. Ecolinguistics. Language, ecology and the stories we live by. Вісник Черкаського університету. Серія: філологічні науки. Випуск № 2. Черкаси, 2016. С. 120-123. Наукометричні бази: Index Copernicus International.

Гач Н. О. Екофемінізм у контексті сучасних лінгвістичних досліджень. Кременецькі компаративні студії. Випуск VI. Том 2. 2016. С. 167-175. Наукометричні бази: Index Copernicus International, CiteFactor, Research Bible, InfoBase Idex.

Gach N. Conceptualization of Nature in the African American Poetry: Ecocritical Discourse Analysis. International Journal of Language and Literature. American Research Institute for Policy Development, 2016. Vol. 4, No. 1. Pp. 273-285. Indexing / Abstracting: CrossRef, Cabell’s, Ulrich’s, Griffith Research Online, Google Scholar, Education.edu, Informatics, Universe Digital Library, Standard Periodical Directory, Gale, Open J-Gate, EBSCO, Journal Seek, DRJI, ProQuest, BASE, InfoBase Index, OCLC, IBSS, Academic Journal Databases, Scientific Index.

Gach N. Proper Names: Linguistic Conceptualization of Cultural Continuum. US-China Foreign Language. – NY: David Publishing Company, 2016. Vol. 14, No 10, Serial Number 157. Pp. 690-699. Indexing:  AcademicKeys, Bielefeld Academic Search Engine, Chinese Database of CEPS, Airiti Inc., Taiwan, Chinese Scientific Journals Database, VIP Corporation, Chongqing, P.R.C., CiteFactor (USA), Electronic Journals Library, getCITED, Google Scholar,  INNO SPACE,  J-Gate, LLBA database of CSA (Cambridge Scientific Abstracts), USA, Newjour, OCLC (Online Computer Library Center,Inc.), USA, Polish Scholarly Bibliography,  Scientific Indexing Services, SJournals, Sjournals Index,  Socol@r, Turkish Education Index, Ulrich’s Periodicals Directory, WorldCat, SCImago Journal and Country Rank,  CNKI.

Гач Н. О. Символізм флори в афро-американській поезії: лінгвокогнітивний аспект дослідження. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2016. Вип. 62. С. 83-85. Фахове видання.

Гач Н. О. Актуалізація еко-тематики в американському політичному дискурсі. Мова і культура. Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2015. Вип. 18. Т. VIII (178). С. 373-379. Фахове видання.

Гач Н. О. Актуалізація концепції біорегіоналізму у сучасній афро-американській еко-поезії. Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Серія «Філологічні науки». Кіровоград: Видавець Лисенко В. Ф., 2016. Вип. 145. С. 376-381. Фахове видання.

Гач Н. О. Парадигма еко-лінгвістичних досліджень у контексті сучасних підходів до дискурс-аналізу. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2015. Вип. 59. С. 49-52. Фахове видання.

Gach N. Dynamic construal of proper names’ meaning within the poetic discourse interpretation. Cognitive Linguistics in Wroclaw: Conference proceedings: веб-сайт. URL:  https://sites.google.com/site/coglingwroc/panels/cognitive-semantics/paper-4 (дата звернення: 03.02.2019).

Гач Н. О. Азійсько-американська поезія: лінгвокультурний аспект дослідження. Мова і культура. Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2014. Вип. 17. Т. VII (175) . С. 109-114. Фахове видання.

Gach N. Linguistic means of cultural continuum conceptualization in American poetry. International Journal of Linguistics and Communication. American Research Institute for Policy Development, 2015. Vol. 3, No. 1. Pp. 51-55. Indexing / Abstracting: CrossRef, Cabell’s, Ulrich’s, Griffith Research Online, Google Scholar, Education.edu, Informatics, Universe Digital Library, Standard Periodical Directory, Gale, Open J-Gate, EBSCO, Journal Seek, DRJI, ProQuest, BASE, InfoBase Index, OCLC, IBSS, Academic Journal Databases, Scientific Index.

Гач Н. О. Теорія динамічного тлумачення значення як основа концептуального аналіз. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2015. Вип. 55. С. 63-65. Фахове видання.

Gach N. Proper names as the representations of individual concepts. Science and Education a New Dimension: Philology. Budapest, 2015. III (10). Issue 47. 2015. Pp. 19-22. Indexed and listed in: Index Copernicus, Global Impact Factor, Inno Space Scientific Journal Impact Factor, ISI Impact Factor, Google Scholar, Directory of Research Journal Indexing, Ulrichs Web Global Serials Directory, Union of International Associations Yearbook, Scribd, Academia.edu.

Gach N. The evolution of the concept DEMOCRACY in American poetry. Science and Education a New Dimension: Philology. Budapest, 2015. III (9). Issue 44. 2015. Pp. 14-16. Indexed and listed in: Index Copernicus, Global Impact Factor, Inno Space Scientific Journal Impact Factor, ISI Impact Factor, Google Scholar, Directory of Research Journal Indexing, Ulrichs Web Global Serials Directory, Union of International Associations Yearbook, Scribd, Academia.edu.

Гач Н. О. Роль топонімів у формуванні американського культурного континууму в поетичному дискурсі XIX – XXI ст. Science and Education a New Dimension: Philology. Budapest, 2014. II (5). Issue 28. 2014. Pp. 52-55. Indexed and listed in: Index Copernicus, Global Impact Factor, Inno Space Scientific Journal Impact Factor, ISI Impact Factor, Google Scholar, Directory of Research Journal Indexing, Ulrichs Web Global Serials Directory, Union of International Associations Yearbook, Scribd, Academia.edu.

Гач Н. О. Когнітивний аналіз концептів «ДОБРО» і «ЗЛО» в англомовних казках: діахронічний аспект. Мовні і концептуальні картини світу: зб. наук. праць. – Київ: ВПЦ «Київський університет», 2010. Вип. 32. С. 139 – 146. Фахове видання.

Гач Н. О. Лингвокультурный аспект концептуализации действительности (на материале американского поэтического дискурса). Материалы Международного молодежного научного форума «ЛОМОНОСОВ-2014». Москва: МАКС Пресс, 2014.

Гач Н. О. Топонім як засіб реалізації національно-культурної ідентичності в американському поетичному дискурсі. Мовні і концептуальні картини світу. Київ: ВПЦ «Київський університет», 2012. Вип. 41. С. 240-248. Фахове видання.

Гач Н. О. Семантика та прагматика let-конструкції в поетичному дискурсі.  Наукові записки. Серія «Філологічна». Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2012. Вип. 29. С. 42-45. Фахове видання.

Гач Н. О. Культурна конотація словосполучень в американському поетичному дискурсі XIX ст. Мовні і концептуальні картини світу. Київ: ВПЦ «Київський університет», 2013. Вип. 46. Част. 1. С. 177-186. Фахове видання.

Гач Н. О. Концепт New England (на матеріалі американських віршованих творів XVII ст. ). Мова і культура. Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2012. Вип. 15. Т.1 (155). С. 62-68. Фахове видання.

Гач Н. О. Концепт СВОБОДА (на матеріалі американських віршованих творів XIX ст.). Мовні і концептуальні картини світу. Київ: ВПЦ «Київський університет», 2013. Вип. 43. С. 251-264. Фахове видання.

Гач Н. О. Концепт АМЕРИКАНСЬКА ІДЕНТИЧНІСТЬ (на матеріалі американських віршованих творів 1 пол. XX ст.). Мова і культура. Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2013. Вип. 16. Т.1 (163). С. 136-142. Фахове видання.

Гач Н. О. Когнитивно-прагматический потенциал топонимов в американском поэтическом дискурсе второй половины XX – начала XXI в. Филологические науки. Вопросы теории и практики. Тамбов: Грамота, 2013. Вып. 10. С. 54-58.

Гач Н. О. Когнітивно-прагматичний вимір let-конструкції в американському поетичному дискурсі. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов». Харків, 2012. Вип. 72. С. 125-130. Фахове видання.

Гач Н. О. Категорія конотативності як основа соціокультурної інтерпретації словосполучень у поетичному дискурсі. Сучасна англістика і романістика: Перший рубіж нового тисячоліття. Тези доповідей. Харків, 2013.  С. 45-46. Фахове видання.

Біографія

Народилася 10 червня 1988 року.

У 2011 році закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Мова та література (англійська, німецька) і переклад» та здобула кваліфікацію магістра філології, філолога‑дослідника, викладача вищого навчального закладу (англійська, німецька мова та зарубіжна література), перекладача з англійської та німецької мов.

У 2014 році отримала диплом кандидата наук зі спеціальності 10.02.04 – германські мови (англійська філологія).

З 2011 року працює на кафедрі теорії і практики перекладу з англійської мови.