Доктор філологічних наук, професор кафедри української мови та прикладної лінгвістики

Контактна інформація

Телефон:    (050) 387-68-20 (мобільний)

                       (044) 239-33-49 (робочий)

E-mail: nikaoksanaiv@gmail.com

Сторінка у фейсбуці: Nika Oksana

Коло наукових інтересів

Iсторія української літературної мови і культури, історичний синтаксис, історія українського мовознавства, лексикографія, дискурсологія, корпусна лінгвістика, лінгвістичне джерелознавство.

Навчальні курси:

 • Історія української мови – 1 курс
 • Історія української літературної мови – 2, 3 курси
 • Концептуалізація історії української літературної мови – 4 курс
 • Історія українського мовознавства – магістри 1 рік
 • Макростратегії текстотворення в синхронії та діахронії – магістри 1 рік

Публікації, статті

 1. Модус у староукраїнській літературній мові другої половини XVI – першої половини XVIIст. – К.: КНУ імені Тараса Шевченка, 2009. – 446 с.
 2. Історія української літературної мови: [посібник]. – Видання друге, доповнене і перероблене. К.: «Освіта України», 2014. – 336 c.
 3. «Проста мова» в Україні і Білорусі ХVІ століття. Доповідь до ХV Міжнародного з’їзду славістів. – К.: НБУВ, 2013. – 25 с. (у співавт.).
 4. Мова в другій половині ХVІ – першій половині ХVІІ ст. // Історія української літератури: у 12-ти т. – К.: Наукова думка, 2014. – Т. 2.– С. 57–
 5. Антоній Радивиловський і розвиток українських казань XVII ст. // Rozprawy komisji językowej. – Łodż : Łódzkie towarzystwo naukowe, 2012.–Т. – S. 223–234.
 6. Теорія модусу в сучасній лінгвістиці // Українська мова: науково-теоретичний журнал. – К., 2011.– №2. – С.19–29.
 7. Українська термінологія та історія літературної мови // Українська наукова термінологія. Зб. матеріалів науково-практичної конференції «Українська наукова термінологія. Суспільні і гуманітарні науки». – № – К.: Наукова думка, 2010. – С. 23–33.
 8. Історичний корпус української мови: основні принципи створення // Вісник Київського університету: Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика. – 2014. – № 1 (25). – С. 28–30.
 9. Діалектне маркування українських проповідей А. Радивиловського // Діалекти в синхронії та діахронії: загальнословʼянський контекст: зб. наук. пр. – К., 2014. – С. 371–375.
 10. Дискурсивная семантика слова «дискурс» в диахронии (на материале славянских языков) // Контрастивные исследования языков и культур: материалы 1 Междунар. научной конференции. Минск, 29–30 окт. 2013 г. / отв. ред. Т.П. Карпилович. – Минск: МГЛУ, 2014. – С. 118–
 11. Ранньобарокові казання і староукраїнська книжна традиція // Українська перспектива літературної творчості. Петра Скарги: зб. наук. ст. – Х.: Акта, 2013. – С. 23–34.
 12. Діалогізм в історичних вимірах староукраїнського часу: Отпис Клірика Острозького / Підгот. наукового дослідження, тексту, покажчиків О. І. Ніка. – К.: Освіта України, 2016. – 238 с. (ХLIV с., 63 л., 66 с.).
 13. ХVІІ століття в дискурсі українського мовознавства та історичного джерелознавства // Science and Education a New Dimension. Philology. – IV (18), Issue 80, 2016. – c. 66–
 14. Виртуальная модальность в проповедническом дискурсе ХVIIвека // Пяты Міжнародны Кангрэс даследчыкаў Беларусі. Працоўныя матэрыялы. – Т. 5. – Kaunas: Vytautas Magnus University Press, 2016. – С. 95–
 15. Межкультурный диалог и коммуникативные средства текста острожского полемиста ХVI века // Национальные культуры в межкультурной коммуникации: сб. научн. ст.: в 2‑х ч. – Ч. Национальные формы художественной культуры в процессе межкультурного воздействия. – Минск: Колоград, 2016. – С. 318–325.

Біографія

Народилася 29.11.1968 р.

Закінчила Київський університет імені Тараса Шевченка, філологічний факультет за спеціальністю «українська мова та література», отримала кваліфікацію «Філолог. Викладач української мови та літератури (1992 рік, диплом із відзнакою), закінчила аспірантуру (1995 рік) та докторантуру Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2009 рік).

Захистила кандидатську дисертацію на тему «Дієприслівник у структурі речень староукраїнської мови другої половини ХVІ – першої половини ХVІІ ст.» (1998 рік), докторську дисертацію на тему «Модусні смисли у староукраїнській літературній мові другої половини XVI – першої половини XVII ст.» (2010 рік).

У Київському університеті працюю з 1995 р.: асистент, доцент, з 2014 року – професор.

Член спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка; член редакційної колегії збірника наукових праць «Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика».