Спеціалізація«Медіалінгвістика»

Кафедра стилістики та мовної комунікації забезпечує інноваційну спеціалізацію «Медіалінгвістика» в межах ОП «Українська мова і література та західноєвропейська мова» та «Українські філологічні студії та іноземна мова». В результаті опанування авторських курсів «Актуальні дослідницькі епістеми в медіалінгвістиці», «Лінгвістична аспектологія етики та естетики в медіа», «Політична лінгвістика та спічрайтинг у медіа», «Медійна жанрологія», «Бізнес-лінгвістика та медіа», «Лінгвістичні медіатехнології», «Медійна лексикографія», «Мовна особистість у медіа» та ін., студенти знатимуть провідні актуальні тенденції функціонування мови в засобах масової інформації, зможуть  здійснювати комунікативну діяльність як реалізацію функцій мови в різних суспільних сферах, оволодіють професійними навичками й уміннями, необхідними для створення усних і письмових текстів різних жанрів і стилів українською мовою.

  • Практика студентів (соціально-комунікативна, виробнича та виробнича на посаді) відбувається в різних медійних інституціях – на телебаченні, радіо, інформаційних агенціях, редакціях газет та журналів, в рекламних та PR-агенціях.
  • Випускники мають змогу працювати в медіасфері, зокрема аналітиками та оглядачами медіавидань, медіаекспертами, медіалінгвістами, літературними та випусковими редакторами, працівниками інформаційних та телекомунікаційних служб, PR-менеджерами та агентами рекламних компаній, прес-секретарями та ін.

За ред. проф. Шевченко Л.І. видано перший в Україні словник термінів і понять із медіалінгвістики (з грифом МОН України для впровадження у вищих навчальних закладах), запроваджено щорічний проєкт «Нові слова та фразеологізми в українських масмедіа» з метою системного скринінгу української масової комунікації, діє медіалінгвістичний гурток (керівник – доц. Сизонов Д.Ю.) для обговорення актуальних тенденцій розвитку медійної мови.  Викладачі кафедри (проф. Шевченко Л.І., доц. Шулінова Л.В., доц. Дергач Д.В., доц. Сизонов Д,Ю., асист. Булах М.Б., асист. Плясун О.М. та ін.) регулярно виступають на медійних платформах, телебаченні й радіо, друкованій пресі з метою популяризації інноваційної спеціалізації в Україні.

Наукова діяльність

Співробітники кафедри зосереджують увагу на написанні монографій, словників, підручників, посібників, розробляючи різні аспекти модерного мовознавства, зокрема теорії та філософії мови, функціональної стилістики,  термінознавства та ін. актуальних аспектів розвитку мови. 

Співробітниками кафедри видано навчальні видання зі стилістики (проф. Шевченко Л.І., доц. Шулінова Л.В.), української мови в професійній комунікації (доц. П’ятецька О.В., доц. Андрєєва Т.М.), інтелектуальної еволюції української мови (проф. Шевченко Л.І.), лінгвофольклористики (доц. Дядищева-Росовецька Ю.Б.), термінознавства (доц. Сизонов Д.Ю., асист. Овсейчик С.В.), сугестивної лінгвістики (проф. Климентова О.В.), ідіостилістики (доц. Луценко О.І.), медіа- та юрислінгвістики (проф. Шевченко Л.І., доц. Дергач Д,В., доц. Сизонов Д.Ю.) та ін., що забезпечують викладання нормативних дисциплін та дисциплін вільного вибору в навчальному процесі.

Лексикографічні видання – один із домінантних напрямків роботи кафедри. Колективом авторів видано перший в Україні «Англо-український словник міжнародного, порівняльного і європейського права» (за ред. проф. Муравйова В.І. та проф. Шевченко Л.І.), «Новий словник іншомовних слів» (за ред. проф. Шевченко Л.І.), «Сучасний орфографічний словник. З граматичними коментарями» (проф. Шевченко Л.І.), «Сучасний англо-український, українсько-англійський словник», «Сучасний німецько-український, українсько-німецький словник», «Сучасний англо-російський, російсько-англійський словник» (за ред. проф. Шевченко Л.І.), українсько-англійський, українсько-німецький, українсько-французький розмовники (доц. Луценко О.І.), інноваційні словники з медійної та юридичної лінгвістики (проф. Шевченко Л.І., доц. Дергач Д,В., доц. Сизонов Д.Ю.), функціональні словники мас-медійного простору (доц. Дергач Д.В., доц. Сизонов Д.Ю.), серія щорічних словників «Нові слова та фразеологізми в українських масмедіа» (проф. Шевченко Л.І., доц. Сизонов Д.Ю.) та ін.

Члени кафедри долучаються до колективних наукових проєктів: Шеченківської екциклопедії (доц. Дядищева-Росовецька Ю.Б.), монографічних видань НАН України (проф. Шевченко Л.І.), Республіки Польща (проф. Шевченко Л.І., проф. Климентова О.В., доц. Дядищева-Росовецька Ю.Б.), Республіки Білорусь (проф. Шевченко Л.І., доц. П’ятецька О.В., асист. Плясун О.М.), колективної монографії до 200-річчя з дня народження П. Куліша (проф. Шевченко Л.І., доц. Луценко О.І., доц. Дядищева-Росовецька Ю.Б., доц. Сизонов Д.Ю.) та ін.

Кафедрою щороку проводиться науковий фестиваль «Style-m-k-fest», в рамках якого відбуваються круглі столи з актуальних проблем стилістики та медіалінгвістики, презентація наукових видань кафедри, книжкові виставки, наукові дискусійні платформи.

Члени кафедри входять до:

  • організаційних комітетів та є членами журі Міжнародного конкурсу знавців української мови імені Петра Яцика (проф. Климентова О.В., доц. Луценко О.І.), Міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Тараса Шевченка (доц. Сизонов Д.Ю.), Міжнародного фестивалю-конкурсу дитячо-юнацької журналістики «Прес-весна на Дніпрових схилах» (доц. Шулінова Л.В.),
  • експертних рад щодо якості електронних підручників для 5-11 класів (доц. П’ятецька О.В.),
  • складу Бюро лінгвістичної експертизи Українського національного комітету Міжнародної торгової палати (проф. Шевченко Л.І. та ін.)

Серед представників кафедри є Лауреати Премії імені Тараса Шевченка КНУ імені Тараса Шевченка (проф. Шевченко Л.І., доц. Дергач Д.В., асист. Плясун О.М.), стипендіати Премії Кабінету Міністрів України (доц. Сизонов Д.Ю.) та Академічної премії Президента України (асист. Плясун О.М.)

Кафедра активно співпрацює з науковими підрозділами Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні, Інституту української мови НАН України, Харківським національним педагогічним університетом імені Г. Сковороди, Одеським національним університетом імені І. Мечникова й іншими класичними університетами України.

 

Збірник «Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика»

Журнал «Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика» /  «Current issues of Ukrainian linguistics : theory and practice» є рецензованим міжнародним виданням, що підтримує політику відкритого доступу до наукових публікацій. Рік заснування видання: 2000.

Журнал входить до категорії Б фахових видань України – https://apultp.knu.ua/.

Журнал пропонує своїм читачам теоретичні та емпіричні роботи, які становлять інтерес для широкого загалу інтелектуалів, а не тільки для вузького кола науковців. Видання розраховано на фахівців у галузях філології, соціальних комунікацій, філософії, культурології, психології, соціології, історії та інших соціогуманітарних дисциплін, а також науковців вищих навчальних закладів. Окремі випуски присвячені ювілейним датам в лінгвістиці. Тематика корелює з актуальною проблематикою мовних комісій Міжнародного комітету славістів. Архів видання див. тут https://apultp.knu.ua/index.php/APULTP/issue/archive

Окремі випуски збірника була присвячені ювілейним датам у житті провідних учених-філологів – В. Русанівського, Г. Півторака, Ф. Бацевича, Л. Шевченко та ін.

Журнал входить до 8 міжнародних наукометричних баз, зокрема авторитетних у сучасній науці – Index Copernicus, ERIH Plus, Ulrich’s WEB та ін. До редакційної колегії збірника входять провідні учені з Італії, Австрії, Польщі, Північної Македонії.

Міжнародне співробітництво

Кафедра розвиває наукові контакти з зарубіжними університетськими центрами. Опубліковано ряд наукових розвідок спільно з дослідниками Республіки Польща, Чехії, Австрії, Франції, Північної Македонії, Республіки Сербія, Південної Кореї та ін.

Зокрема, проф. Л.І. Шевченко постійно бере активну участь у програмі наукового співробітництва між НАН України та Академією наук і мистецтв Північної Македонії (Дні науки України в Північній Македонії, 2005, 2007 р.; XIV Міжнародний конгрес славістів в Охриді, Македонія, 2008 р.), співпраці з мовознавцями Польщі (традиційні стилістичні конференції у Варшаві, Кракові, Ополе та ін.), Республіки Сербії (XVІ Міжнародний конгрес славістів в Белграді), Республіки Білорусь (XV Міжнародний конгрес славістів в Мінську), країн Європи та Азії.

Викладачі кафедри:

  • беруть активну участь у світових наукових заходах та конференціях, проходять міжнародне стажування в Польщі, Франції, Чехії та ін. країнах Європейського Союзу,
  • є членами міжнародних наукових організацій, зокрема Міжнародного комітету славістів (Стилістична та Медіалінгвістична комісії),
  • видають монографії (беруть участь у колективних монографіях) у світових видавництвах,
  • постійно друкуються у виданнях, що індексуються в наукометричних базах Scopus та Web of Science.

Результатами фахового співробітництва кафедри з науковими центрами зарубіжжя були захисти кандидатських дисертацій, написаних під керівництвом проф. Шевченко Л.І.: Вербенєц Маї-Богуміли (Республіка Польща) «Юридична термінологія української та польської національних мов : зіставно-типологічний аналіз» (січень, 2005 р.) та Джонг Йонгджу (Республіка Корея) «Лінгвопрагматичні засади творення словника української мови для іноземців» (жовтень, 2011 р.).