Шевченко Лариса Іванівна

Заслужений діяч науки і техніки України, член‑кореспондент НАН України, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри стилістики та мовної комунікації

Контактна інформація:
Телефон: (044) 239-33-66 (робочий)
Електронна пошта: style_m_k@ukr.net

Коло наукових інтересів: теорія мови, філософія мови, історія літературної мови, слов’янське мовознавство, термінознавство, функціональна стилістика, медіалінгвістика, юрислінгвістика, лінгвістична експертиза, лексикографія.

Викладає навчальні курси:

 • Стилістика української мови
 • Проблеми інтелектуальної еволюції української літературної мови
 • Лінгвістичний дискурс сучасної епістемологічної проблематики
 • Актуальні дослідницькі епістеми в українському мовознавстві
 • Мовні стилі як феномен національної культури
 • Мова й особистість у мас-медіа
 • Основи медіакультури: етика масової комунікації
 • Основи наукового дискурсу
 • Культурно-історична еволюція стилів української літературної мови та ін.

Публікації, статті

Автор понад 250 наукових праць і навчально-методичних розробок.

Монографії

 1. Слов’янські мови і сучасний світ / Відп. ред. Л.І. Шевченко. – К. :ВПЦ «Київський університет», 2000. – 180 с. (у співавторстві).
 2. Інтелектуальна еволюція української літературної мови : теорія аналізу : монографія. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2001. – 478 с.
 3. Мовна ситуація в Україні та дискусії навколо українського правопису. – Київський проект Інституту Кеннана при Центрі Вудро Вільсона. – Київ, 2002. – 76 с. (у співавторстві).
 4. Літературна мова у просторі національної культури / Відп. ред. Л.І. Шевченко. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2004. – 135 с. (у співавторстві).
 5. Горизонтами модерної лінгвістики. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2014. – 317 с.
 6. «Соната Прокофьева» Ивана Драча: Homo creator против Homo faber. Теория и история экфразиса: итоги и перспективы изучения. – Седльце, Республика Польша, 2018. – С. 476-487.
 7. Шевченко Л.І. Символи модерної культури в інтертексті слов’янских медіа [Доповідь на XVI Міжнародному з’їзді славістів (м. Белград, Республіка Сербія, 2018 р.)]. – К. : Логос, 2018. – 30 с.

Словники

 1. Українсько-македонський, македонсько-український розмовник.− К. : Довіра, 2005. – 287 с. (у співавторстві).
 2. Новий англо-український медичний словник / За ред. Ривкіна В.Л., Бенюмовича М.С. ; Відп. ред. Л.І. Шевченко, В.І. Шматко. – К. : Арій, 2007. – 784 с. (упорядники: Л.І. Шевченко, О.І. Ніка, Л.В. Шулінова, О.І. Хом’як).
 3. Англо-український юридичний словник : Близько 75000 термінів / За ред. Л.І. Шевченко, В.І. Муравйова – К. : Арій, 2007. – 552 с. (Науковий переклад і редагування: Л.І. Шевченко, Л.В. Шулінова, О.І. Хом’як та ін.).
 4. Новий словник іншомовних слів. / Л.І. Шевченко, О.І. Ніка, О.І. Хом’як, А.А. Дем’янюк ; За ред. Л.І. Шевченко. – К. : Арій, 2007. –1480 с. (у співавторстві).
 5. Сучасний орфографічний словник української мови. З граматичними коментарями / Л.І. Шевченко, О.І. Ніка. – К. : Арій, 2007. – 402 с. (у співавторстві).
 6. Новий англо-український, українсько-англійський медичний словник : близько 24 000 термінів / Упоряд. Н.Р. Мокіна ; За ред. Л.І. Шевченко, В.І. Шматка, В.В. Лося / Науковий переклад і редагування : Л.І. Шевченко, В.І. Шматко, О.І. Ніка, А.А. Дем’янюк. – К. : Арій, 2009. – 480 с. (у співавторстві).
 7. Новий українсько-англійський юридичний словник : близько 50 000 термінів / Упоряд. В.І. Муравйов [та ін.] ; За ред. Л.І. Шевченко, В.І. Муравйова. – К. : Арій, 2009. – 528 с. (у співавторстві).
 8. Англо-український словник міжнародного, порівняльного і європейського права : близько 70000 термінів / Упорядн. В.І. Муравйов [та ін] ;За ред. В.І. Муравйова, Л.І. Шевченко. – К. : Арій, 2010. – 608 с. (у співавторстві).
 9. Англо-український, українсько-англійський юридичний словник : близько 70000 термінів / Упорядн. Л.І. Шевченко, В.І. Муравйов [та ін.] ; За ред. Л.І. Шевченко, В.І. Муравйова. – К. : Арій, 2010.
  (у співавторстві).
 10. Медіалінгвістика. Словник термінів і понять / Л.І. Шевченко, Д.В. Дергач, Д.Ю. Сизонов ; за ред. Л.І. Шевченко. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2013. – 240 с. (у співавторстві).
 11. Сучасний англо-український, українсько-англійський словник. Понад 100000 слів і словосполучень / Уклад. : Л.І. Шевченко, Д.В. Дергач, І.В. Шматко – К. : Арій, 2013. – 544 с. (у співавторстві).
 12. Медіалінгвістика. Словник термінів і понять / Л.І. Шевченко, Д.В. Дергач, Д.Ю. Сизонов ; за ред. Л.І. Шевченко. – Вид. друге, випр. і доп. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2014. – 326 с. (у співавторстві) (Гриф МОН України).
 13. Сучасний англо-російський, російсько-англійський словник. Понад 100000 слів і словосполучень / Уклад. : Л.І. Шевченко, Д.В. Дергач, І.В. Шматко. – К. : Арій, 2014. – 544 с.(у співавторстві).
 14. Сучасний німецько-український, українсько-німецький словник. Понад 100000 слів і словосполучень / Уклад. : Л.І. Шевченко, Д.В. Дергач. – К. : Арій, 2015. – 544 с.(у співавторстві).
 15. Юрислінгвістика. Словник термінів і понять / Л.І. Шевченко, Д.В. Дергач, Д.Ю. Сизонов, І.В. Шматко ; за ред. Л.І. Шевченко. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2015. – 348 с. (у співавторстві).
 16. Нові слова та фразеологізми в українських мас-медіа : словник. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2017. – 130 с. (у співавторстві)
 17. Нові слова та фразеологізми в українських медіа : словник / Л.І. Шевченко, Д.Ю. Сизонов. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2018. – Ч.1. – 120 с. (у співавторстві).

Навчальні посібники

 1. Стилістика української літературної мови : функціональна діагностика тексту : навчальний посібник / Л.І. Шевченко, Л.В. Шулінова. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2004. – 349 с. (у співавторстві).
 2. Стилістика української літературної мови : тести, завдання, вправи : навчальний посібник / Л.І. Шевченко, Л.В. Шулінова. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2004. – 191 с. (у співавторстві).
 3. Стилістика української літературної мови : тести, завдання, вправи : навчальний посібник / Л.І. Шевченко, Л.В. Шулінова. – Видання друге. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2004. – 191 с. (у співавторстві).
 4. Стилістика української літературної мови. Книга 1 : Тести, завдання, вправи : навчальний посібник / Лариса Шевченко, Лариса Шулінова. – Видання 3-є: доповнене й перероблене. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2012. – 264 с. (у співавторстві).
 5. Стилістика української літературної мови. Книга 2 : функціональна діагностика тексту : навчальний посібник / Лариса Шевченко, Лариса Шулінова. – Видання 2-е : доповнене й перероблене. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2012. – 388 с. (у співавторстві).
 6. Університетська україністика в актуальних епістемах сучасного мовознавства / Упорядн. Л.І. Шевченко, Д.В. Дергач, Д.Ю. Сизонов ; за ред. Л.І. Шевченко. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2013. – 343 с. (у співавторстві).
 7. Проблеми інтелектуальної еволюції української літературної мови : Навчальний посібник / Лариса Шевченко. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2015 – 176 с.

Навчально-методичні видання

 1. Методичні рекомендації до вивчення курсу «Основи культури мовлення і стилістики» (для студентів філологічних факультетів). – К., 1988. – 36 с.
 2. Програма курсу «Основи культури мовлення і стилістики» (для студентів філологічних факультетів університетів). – К. : Вища школа, 1990. – 70 с.
 3. Програма курсу «Мовні стилі як феномен національної культури» для магістрантів філологічного факультету. – К. : ВПЦ «Київський університет», 1997. – 12 с. (Свідоцтво про державну реєстрацію прав автора на твір ПА № 904 від 13 січня 1998 р.).
 4. Програма курсу «Методика викладання української мови в середній школі» для студентів філологічного факультету – К. : ВПЦ «Київський університет», 1998. – 23 с. (у співавторстві).
 5. Контрольні тести до курсу «Методика викладання української мови в школі» для студентів філологічного факультету. – К.ВПЦ «Київський університет», 1998. – 23 с. (у співавторстві).
 6. Програма спецкурсу «Проблеми інтелектуалізації української літературної мови» // Програми спецкурсів та спецсемінарів для студентів філологічного факультету. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2000.
 7. Програма спецкурсу «Тенденції розвитку української літературної мови» // Програми спецкурсів та спецсемінарів для студентів філологічного факультету. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2000. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2000.
 8. Програма спецсемінару «Історія функціональних стилів української літературної мови» // Програми спецкурсів та спецсемінарів для студентів філологічного факультету. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2000. – К . : ВПЦ «Київський університет», 2000.
 9. Програма з історії української літературної мови для студентів Інституту філології. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2003 (у співавторстві з О.І. Нікою).
 10. Програма курсу «Історія української літературної мови»для студентів 3 курсу спеціальності «Українська мова та література, іноземна мова». – К. : ВПЦ «Київський університет», 2009. (у співавторстві).
 11. Програма курсу «Проблеми інтелектуальної еволюції української літературної мови» для магістрів спеціальності «Українська мова та література, іноземна мова» / Упоряд.  д-р філол. н., проф. Шевченко Л.І. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2009 – 40 с.
 12. Програма курсу «Українська наукова мова (основний курс)» для магістрантів університетів України / За ред.д-ра філол. н., проф. Л.І. Шевченко. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2009 – 43 с. (у співавторстві).
 13. Програма курсу «Актуальні дослідницькі епістеми в українському мовознавстві» для магістрантів спеціальності «Українська мова та література, іноземна мова» / Упоряд.  д-р філол. н., проф. Шевченко Л.І. – К. : ВПЦ «Київський університет, 2009.
 14. Програма курсу «Стилістика і культура української мови» для студентів спеціальності «Українська мова та література, іноземна мова» / Упоряд. д-р філол. н., проф. Шевченко Л.І. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2009. – 27 с.
 15. Програма та методичні рекомендації з переддипломної практики длястудентів 5 курсу спеціальності «Українська мова та література, іноземна мова» / За ред. докт. філол. наук, проф. Л.І. Шевченко. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2011. – 43 с. (у співавторстві).
 16. Програма та методичні рекомендації з переддипломної практики длястудентів 2 року магістратури спеціальності «Українська мова та література, іноземна мова» / За ред. докт. філол. наук, проф. Л.І. Шевченко. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2011. – 42 с. (у співавторстві).
 17. Навчально-методичний комплекс зі спеціальності «Медіалінгвістика» (для студентів-філологів) / Упорядн. Л.І. Шевченко, Д.В. Дергач, Д.Ю. Сизонов / За ред. д. філол. н., проф. Шевченко Л.І. – К. : Логос, 2013. – 38 с. (у співавторстві).
 18. Програма спецкурсу «Лінгвістичний дискурс сучасної епістемологічної проблематики» для аспірантів Інституту філології (спеціальність 10.02.01 — українська мова) / Упорядн. д. філол. н., проф. Л.І. Шевченко. – К. : Логос, 2013. – 21 с.
 19. Лінгвістична експертиза : програма і навчально-методичні рекомендації для магістрів спеціальності «Українська мова та література, іноземна мова» / Уклад. : Л.І.Шевченко, Д.Ю. Сизонов / За ред. д. філол. н., проф. Шевченко Л.І. – К. : Логос, 2014. – 64 с.(у співавторстві).
 20. Навчально-методичний комплекс зі спеціалізації «Лінгвістична експертиза» (для студентів Київського національного університету імені Тараса Шевченка) / Упорядн. : Л.І. Шевченко, Д.В. Дергач, Д.Ю. Сизонов / За ред. д. філол. н., проф. Шевченко Л.І. – К. : Логос, 2015. – 40 с.(у співавторстві).
 21. Навчально-методичний комплекс зі спеціалізації «Медіалінгвістика» (для студентів-філологів) / Упорядн. : Л.І. Шевченко, Д.В. Дергач, Д.Ю. Сизонов / За ред. д. філол. н., проф. Шевченко Л.І. – Вид. 2-ге, перероб.і доп. – К. : Логос, 2015. – 38 c.(у співавторстві).
 22. Комплекс навчальних програм дисциплін зі спеціалізації «Медіалінвгістика» (ОКР «бакалавр») / Упорядн.: Л.І. Шевченко, Д.В. Дергач, Д.Ю. Сизонов / За ред. Л.І. Шевченко. – К.: Логос, 2016. – 72 с.
 23. Програма навчальної дисципліни «Стилістика професійної комунікації» для студентів неспеціальних факультетів університету / Укладачі Л.І.Шевченко, Л.В. Шулінова. – К, 2016. – 28 с. (у співавторстві з Л.І. Шевченко)
 24. Програма та методичні рекомендації з соціально-комунікативної практики (для студентів 2 курсу бакалаврату спеціальності «Українська мова та література, іноземна мова» спеціалізації «Медіалінгвістика») / Л.І. Шевченко, Д.Ю. Сизонов : за ред. Л.І. Шевченко. – К. : Логос, 2017. – 27 с.
 25. Виробнича практика: програма та методичні рекомендації (для студентів 2 курсу магістратури ОП «Лінгвістика в суспільній комунікації: українська мова та західноєвропейська мова» спеціалізації «Медіалінгвістика») / Упорядн.: Л.І. Шевченко, Д.Ю. Сизонов. – К. : Логос, 2019. – 28 с.

Наукові публікації у фахових виданнях

 1. Деякі стилістичні проблеми метафоризації // Вісник Київського університету. Серія Журналістика. – 1974. – № 16. – С. 81-89.
 2. Порівняння у мові пропагандиста // Під прапором ленінізму. – 1976. – № 8. – С. 78.
 3. Метафора і усна форма // Під прапором ленінізму. – 1976. – № 9. – С. 78.
 4. Сравнения в речи пропагандиста // Под знаменем ленинизма. – 1976. – № 8.
 5. Метафора и устная речь // Под значенем ленинизма. – 1976. – №9.
 6. Природа і функції повтору в аналітичних жанрах // Журналістика : республіканський міжвідомчий науковий збірник. – 1977. – Вип. 3. Питання мови і стилю преси. – С. 53-64.
 7. Взаємозв’язок мовних засобів експресії та стандарту // Мовознавство. – 1979. – № 6. – С. 80-84.
 8. Екстралінгвістична основа як фактор формування мовних особливостей жанру // Вісник Київського університету. Українська філологія. – 1980. – № 22. – С. 68-77.
 9. Мова газети / Рец. на посібник : Г.Я. Солганик. Язык газеты. М. : Просвещение, 1981 // Мовознавство. – 1982. – № 6. – C.81-82.
 10. Місто великої долі / Рец. на монографію : Г.Ю. Івакін. Оповіді про стародавній Київ. – К. : Радянська школа. – 1982. – 10 вересня.
 11. У світі міфів / Рец.на монографію : Я.Є. Боровський. Міфологічний світ стародавніх киян. – К. : Наукова думка, 1982 // Радянська освіта. – 1982. – 10 жовтня.
 12. Синонiмiя як об’єкт стилiстичного вивчення. Функціонально-стилiстичнi пiдстави класифiкацiї // Вiсник Київського унiверситету. Серія Лiтературознавство. Мовознавство. – К., 1987. – Вип. 29. – С. 135-142.
 13. Функції української літературної мови як об’єкт дидактики // Українське мовознавство. – 1997. – Вип. 21. – С. 132-137.
 14. Категорія ментальності. Лінгвістична інтерпретація // Вісник Київського університету. Серія Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика. – К. : ВПЦ «Київський університет», 1998. – Вип. 6.
 15. Мовні форми менталітету // Kieleckie studia rusystyczne. – 1998. – T. 8.
 16. Прасимволи культури в українській ментальності жито – життя – душа // Вісник Київського університету. Серія Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика. – К. : ВПЦ «Київський університет», 1998. – Вип. 7.
 17. Стилі сучасної української мови. Проблема структуризації // Українська мова : з минулого в майбутнє. – К. : НАН України, 1998.
 18. Творчість І. Котляревського в ракурсі еволюційного розвитку літературних форм української мови // Творчість І. Котляревського в культурологічному контексті : зб. наук. пр. – К. : ВПЦ «Київський університет», 1998.
 19. Символіка рослинного світу у Тараса Шевченка (лінгвістична інтерпретація) // Шевченкознавчі студії : зб. наук. пр. – К. : ВПЦ «Київський університет», 1999.
 20. Моделювання категорії «інтелектуалізація мови» в сучасній теоретичній лінгвістиці // Вісник “Слов’янський університет”. – К., 1999. – Вип. 3. – С. 128-135.
 21. Історія української літературної мови в Київському університеті (концептуальні питання) // Київський університет як осередок національної духовності, науки, культури. Матеріали науково-теоретичної конференції, присвяченої 165-річчю університету. Гуманітарні науки. Частина ІІ. – К. : ВПЦ “Київський університет”, 1999. – С. 5-12. (у співавторстві з В.А. Передрієнком).
 22. Проблема структуризації стилів сучасної української літературної мови. // Українська мова : з минулого в майбутнє. – К., 1998.
 23. Інтелектуальна динаміка української літературної мови: від літописного жанру до стильової систематики // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. – 2000. – Вип. 3. – С. 259-266.
 24. Гіпотеза у сучасній лінгвістиці. До проблеми інтелектуалізації мови // Вісник Київ. ун-ту ім. Т. Шевченка. Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2000. – Вип. 8. – С. 66-70.
 25. Архаїзми в дискурсі проблем функціонального розвитку мови // Дискурс сучасної історичної романістики: поетика жанру. Наукові студії. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2000. – С. 508-516.
 26. Функція як лінгвістична категорія : теоретичне моделювання, статус // Вісник Київ. ун-ту ім. Т. Шевченка. Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2000. – Вип. 9. – С. 64-69.
 27. Проблеми термінології в концептах теорії інтелектуалізації мови // Сучасні проблеми термінології та термінографії : Тези міжнародної наукової конференції. – К. : КМУЦА, 2000. – С. 11-12.
 28. Теоретичні проблеми сучасного українського мовознавства : пошук дослідницьких парадигм // Слов’янські мови і сучасний світ. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2000. – С. 5-14.
 29. Знаковість християнської моделі світу в лінгвістичній рецепції. (До питання про витоки української літературної фразеології) // Вісник ХІ «Слов’янський університет», 2000. – Вип. 9. Філологія. – С. 210-217.
 30. Парадокси М. Фуко – Ж. Дельоза і мовний інтелектуалізм // Актуальні проблеми української лінгвістики : теорія і практика. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2000. – Вип. 1. – С. 3-11.
 31. Несвідоме структуроване як мова. Лінгвістичний контекст Жака Лакана // Актуальні проблеми української лінгвістики : теорія і практика. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2000. – Вип. 2. – С. 20-33.
 32. Функції мови як об’єкт дидактики у вищій школі // Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасний стан вищої освіти в Україні : проблеми та перспективи». – К. : ВПЦ «Київський університет», 2000. – С.240-243.
 33. Епістеміологічна дискурсивність стилістики : інтерпретація як метод // Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2000. – С.42-51.
 34. Лінгвістична інтерпретація символіки Тараса Шевченка : Сад // Шевченкознавчі студії. Збірник наукових праць. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2001. – Вип. 3. – С. 134-142.
 35. Мова як рівень аналізу в епістемології нового часу : лінгво-філософський дискурс // Актуальні проблеми української лінгвістики : теорія і практика. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2001. – Вип. – С. 20-29.
 36. Інтелектуальна інсталяція літературної мови. Дискурс В.Винниченка // Літературознавчі студії. –  К. : ВПЦ «Київський університет», 2001. – С. 339-348.
 37. Михайло Максимович і проблеми становлення лінгвістичної теорії в Україні // Актуальні проблеми української лінгвістики : теорія і практика. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2001. – Вип. – С. 14-21.
 38. Мова є портретом людини // Вишгород, 21 липня 2001 р.
 39. Тенденції розвитку української термінології в контексті проблеми мовного планування // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : Зб. наукових праць. – К. : ІВЦ Держкомстату України. – 2002. – Вип. 2. – С. 11-18.
 40. Ментальність у дискурсі інтелектуалізації літературної мови // Актуальні проблеми української лінгвістики : теорія і практика. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2002. – Вип. 5. – С. 29-41.
 41. Семантика «універсалізмів» в історичному і психологічному часі // Актуальні проблеми української лінгвістики : теорія і практика. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2002. – Вип. 5. – С. 62-71.
 42. Лінгвістична аргументація в психологічних теоріях інтелекту // Вісник Київського університету. Лiтературознавство. Мовознавство. Фольклористика. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2002. – Вип. 12. – С. 62-64.
 43. Мова в операційній теорії інтелекту Ж. Паже // Вісник Київського університету. Лiтературознавство. Мовознавство. Фольклористика. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2002. – Вип. 13. – С. 148-150.
 44. Категорії історичного і психологічного часу: лінгвістична інтерпретація // Проблеми семантики слова, речення та тексту. Зб. наук.праць. – Вип. 8. – К. : ВЦ КНЛУ, 2002. – С. 356-360.
 45. Концепція розвитку української літературної мови в дослідженнях І. Франка // Літературознавчі студії. – К., 2002. – Вип. 2.
 46. Вербалізовані форми ментального у літературній мові : до питання типології // Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2002. – Вип. 3.
 47. Микола Зеров. Тексти. Інтерпретація // Слово. Стиль. Норма. // Зб. наук.праць, присвяч. 65-річчю з дня народж. докт. філол. наук, проф. С.Я. Єрмоленко. – К. : Інститут української мови НАН України, 2002. – С. 66-72.
 48. Вербалізація української ментальності в просторі часу і культури : символіка живого одухотвореного світу // Актуальні проблеми української лінгвістики : теорія і практика. – Вип. 6. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2002. – С. 9-26.
 49. Культурний патерн і вербальна рефлексія : символіка саду в біблійному тексті // Біблія і культура. – Чернівці : Рута, 2002. – Вип. 4.
 50. Українська мова в сучасному світі : глобальні виклики і перспектива // Мовні і концептуальні картини світу. – К., 2002. – Вип. 8.
 51. Аспектність проблеми вербалізації ментального в літературній мові // Вісник КНУ. Літературознавства. Мовознавство. Фольклористика. Вип. 14. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2003. – С. 56-58.
 52. Літературна мова як екзистенція. Український контекст // Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київського національного лінгвістичного університету. Вип. 7. – К. : ВПЦ Київського національного лінгвістичного університету, 2003. – С. 117-123.
 53. Опозиція символіки у Григорія Сковороди як аргумент до культурно-мовної диглосії пізнього бароко // Лінгвістичні дослідження. Зб. наук.праць за заг. ред. проф. Л.А. Лисиченко. – Вип. Х. – Харків : ТОВ«ЕДЕНА», 2003, – С. 35-41.
 54. Образне слово Києво-Печерського патерика : генеза і семантика лінгвістичної атрибуції // Актуальні проблеми української лінгвістики : теорія і практика. – Вип 7. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2003. – С. 81-86.
 55. Концепти теорії інтелектуалізації літературної мови в контексті розвитку стилю масової інформації // Актуальні проблеми української лінгвістики : теорія і практика. Вип.7. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2003. – С. 3-15.
 56. Сакральне і профанне. Інтелектуалізм ідеального і візуального як лінгвістична проблема // Актуальні проблеми української лінгвістики : теорія і практика. – Вип. 8. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2003. – С. 3-8.
 57. Концептуалізація історії української літературної мови // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика. – Вип. 8. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2003. – С. 16-21 (у співавторстві з О.І. Нікою).
 58. Славі традиції Михайла Максимовича в Київському університеті : курс «Історія української літературної мови» Павла Плюща в контексті часу // Мова і культура (Науковий журнал). – К. : ВД Дмитра Бурого, 2003. – Вип. 6. – Т. 5. – Ч. 1.
 59. Понятійна відповідність термінів «товарний знак», «торгова марка», «знак сервісу (обслуговування)» у сфері законодавства з інтелектуальної власності в Україні // Інтелектуальний капітал. – 2003. – № 6.
 60. Актуальні проблеми української лінгвістики : теорія і практика // Українська мова : Енциклопедія. – 2-е вид., випр. і доп. – К. : Українська енциклопедія ім. М.П. Бажана, 2004.
 61. Чередниченко Олександр Іванович // Українська мова : Енциклопедія. – 2-е вид., випр. і доп. – К. : Українська енциклопедія ім. М.П. Бажана, 2004.
 62. Сад усимволічному просторі слова Тараса Шевченка // Славістичний збірник. – К., 2004.
 63. Мовно-культурна перспектива українства в контексті цивілізаційних викликів // Слов’янські культури XIX-XXI ст.. : стан і перспективи розвитку. – К., 2004.
 64. Суспільна детермінованість стильової систематики літературної мови // Роль науки в соціальній трансформації суспільств України та Республіки Македонія. – К. : НАН України, 2004.
 65. Литературный язык как аргумент права на национальное самоопределение: украинско-македонские параллели // Македонско-украински културни врски (Х – ХХ век) : Зборник од научната конференциjа одржана во Охрид на 21-23 октомври 2003 година. – Скопjе: Македонска академіjа на науките и уметностите, 2004. – С. 145-151.
 66. Дискусии и заключоци на организационит одбор по меѓyнародната научна конференциjа «Македонко-украинските културни врски (Х – ХХ век)» // Македонко-украинските културни врски (Х – ХХ век). – Скопjе, 2004. – С. 310-313.
 67. Інтерпретативні методології в теоретичній лінгвістиці : вимір перспективи // Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Наукові запискиІнституту філології. – Т. ХІІІ. – К.: КПДВ «Педагогіка», 2004. – С. 20-26.
 68. Символічні асоціації оніричного простору : Григорій Сковорода і Павло Тичина // Сучасні літературознавчі студії : зб. наук. праць. – Вип. І. Онірична парадигма світової літератури / Гол. ред. В.І. Фесенко. – К. : ВПЦ КНЛУ, 2004. – С. 153-261.
 69. Класифікація стилів української літературної мови як проблема сучасної теоретичної лінгвістики // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика. – Вип. 9. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2004. – С. 3-12.
 70. Тисячолітня історія літературного поступу української мови. Стаття-рецензія на підручник В.М. Русанівського «Історія української літературної мови». – К. : АртЕК, 2001; 2-е доп. видання. 2002. – 392 с. // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика. – Вип. 9. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2004. – С. 99-102 (у співавторстві з О.І. Нікою).
 71. Лінгвістична аргументація конфесійного стилю в сучасній українській літературній мові // Актуальні проблеми української лінгвістики : теорія і практика. – Вип. 10. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2004. – С. 3-11.
 72. Часовий і етичний дискурс «Слово о полку Ігоревім» : Стаття-рецензія на монографію В.Г. Скляренка «Темні місця в «Слові о полку Ігоревім». – К. : Довіра, 2003. – 147 с. // Актуальні проблеми української лінгвістики : теорія і практика. – Вип. 10. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2004. – С. 165-170 (у співавторстві. з О.І. Нікою).
 73. Михайло Максимович і Іван Огієнко : діалог філологів в історії української літературної мови // Вісник Київського університету. Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика. – Вип. 15. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2004.
 74. Мовознавство і психосемантика: «інтелектуалізація» в епістемологічних перетинаннях // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Східні мови та літератури. – Вип. 9. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2004. – С. 33-36.
 75. Символіка саду в ідеях постсосюрівської лінгвістики (простір слова Ольги Кобилянської) // Актуальні проблеми української лінгвістики : теорія і практика. – Вип. 11. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2005. – С. 3-12.
 76. Українська мова – adfontes. Стаття-рецензія на монографію: Григорій Півторак. Походження українців, росіян, білорусів та їхніх мов. Міфи та правда про трьох братів слов’янських зі «спільної колиски». – 2-е вид., доп. – К. : Арістей, 2004. – 179 с. // Актуальні проблеми української лінгвістики : теорія і практика. – Вип. 11. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2005 – С. 147-151 (у співавторстві з О.І. Нікою).
 77. «Як слово наше озоветься…»Ukrajinistika − minulost, přitomnost, budoucnost // OperaSlavika. Slavistické Rozhledy. – RoǐnikXV. – Rok – Čislo 2. –S.45-49.
 78. Суспільна детермінованість стильової семантики літературної мови // Українсько-македонський науковий збірник. – Вип. 1. − НАН України, НБУ ім. В.І. Вернадського, МАНМ, 2005. – С. 172-185.
 79. Статус лингвистики в гуманитарной перспективе современного общества // Тези Міжнар. наук.конф. «Наука у процесі наближення Македонії та України до Європейського Союзу». − Скоп’є, МАНМ, 2005.− С. 16-17.
 80. Тенденції розвитку світових мов і національна перспектива: лінгвістичні можливості впливу на ситуацію // Актуальні проблеми української лінгвістики : теорія і практика. – Вип. 12. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2005.
 81. Україністика у славістичних студіях. Стаття-рецензія на видання: Ukrajinistika − minulost, přitomnost, budoucnost // OperaSlavika. Slavistické Rozhledy. RoǐnikXV. Rok Čislo 2. // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика. – Вип. 12. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2005.
 82. Спільна перспектива на шляху до Європейського Союзу // Вісник Національної академії наук України. – 2005. – № 12. (у співавторстві з В.О. Ємельяновим).
 83. Мова – традиція – текст в інтелектуальному вимірі неокласиків // Мовні і концептуальні картини світу. – К., 2005.
 84. Лінгвістичні інтерпретації. Постлаканівська перспектива // Мовознавство. – 2006. – № 7.
 85. Київські неокласики в філологічній концепції Сергія Єфремова // Актуальні проблеми української лінгвістики : теорія і практика. – Вип. 13. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2006. – С. 8-16.
 86. Шевченкова міфопоетика в лінгвістичних інтерпретаціях. Стаття рецензія на видання: Н.В. Слухай, Ю.Л. Мосенкіс. Мовна символіка і міфопоетика текстів Тараса Шевченка // Актуальні проблеми української лінгвістики : теорія і практика. – Вип. 13. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2006.
 87. Мости єднання. Міжнародна конференція. Українсько-македонські паралелі в історії та сучасності (29 травня – 4 червня 2006 року, м. Сімферополь) // Вісник Національної академії наук України. – 2006. – № 12. – С. 49-53 (у співавторстві з В. Ємельяновим).
 88. Українсько-македонські наукові контакти в перспективі євро інтеграції // Вісник Національної академії наук України. – 2006. – № 12. (у співавторстві з О.С. Онищенком).
 89. Державний статус української мови в політкультурному просторі сучасної України : пошук консенсусу // Актуальні проблеми української лінгвістики : теорія і практика. – Вип. 14. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2007.
 90. Енциклопедія українського слова в Буковині: Стаття – рецензія на видання: Словник буковинських говірок/ За заг. ред. Н.В. Гуйванюк. – Чернівці : Рута, 2005. – 688 с. // Актуальні проблеми української лінгвістики : теорія і практика. – Вип. 14. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2007. – С. 170-176.
 91. Колористична семантика Тараса Шевченка в засланні : білий, синій, червоний. // Лінгвостилістика : об’єкт – стиль, мета – оцінка : Зб. наук.праць, присвячений 70-річчю від дня народження проф. С.Я.Єрмоленко / Відп. ред. акад. НАН України В.Г.Скляренко. – К., 2007. – С. 304–316.
 92. Літературна мова в контексті ідей про історичність культури слов’янських народів: Блаже Конески. Граматика на македонський литературян jазик. – Іван огієнко. Історія української літературної мови // Українсько-македонський науковий збірник. – Вип. 2. – НАН України ; НБУ ім. В.І. Вернадського ; МАНМ. – К., 2007. – С. 396-406.
 93. Семантика поняття «інтелектуальний»всистемі лінгвістичних категорій // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика. – Вип. 14. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2007. – С. 11-16.
 94. Українська мова в актуальних контекстах. 1. Ідея державотворення Актуальні проблеми української лінгвістики : теорія і практика. – Вип. 15. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2007.
 95. Активні процеси в розмовному стилі української мови: культурний простір і мовна свідомість соціуму // Слов’янські обрії : Зб. наук. праць. – Вип. 2 / НАН України ; Український комітет славістів ; Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського. – К., 2008. – С. 792-801.
 96. Освітленість ясним сузір’ям Ліри. Передмова до монографії А.А. Калєтнік «Неокласична неологія : лінгвістичний статус». – К. : ВПЦ «Київський університет», 2008.
 97. Семантика фокусних кольорів у Тараса Шевченка. Заслання. Чорний // Слово. Думка. Людина : зб. наук. пр. із актуальних проблем лінгвістики до 80-річчя від дня народження д. філол. н., проф. Л.А. Лисиченко – Х. : ХНПУ ім. Г.С. Сковороди, 2008.
 98. Активні процеси в розмовному стилі української мови : культурний простір і мовна свідомість соціуму // XIV Мєгународєн славистички конгрес. Охрид Республика Македониjф / 10-16 сєнтємври 2008.
 99. Славістика в сучасному світі : післямова до XIV Міжнародного конгресу славістів // Актуальні проблеми української лінгвістики : теорія і практика. – Вип. 17. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2008.
 100. Франковий текст у варіативності лінгвістичних інтерпретацій: стаття-рецензія до колективної монографії «Стежками Франкового тексту (комунікативні, стилістичні та лексикографічні виміри роману «Перехресні стежки») / Ф.С. Бацевич (наук. ред.), С.Н. Бук, Л.М. Процак, А.А. Ровенчак, Л.Ю. Сваричевська, І.Л. Ціхоцький. – Л.: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 376 с. // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика : Зб наук.праць. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2008. – Вип. 17.
 101. Символ в ідіостилістиці тексту : Лаканівський контекст // Актуальні проблеми української лінгвістики : теорія і практика. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2010. – Вип. 20.
 102. Семантика «волі» в лінгвоестетиці З. Тулуб / Л.І. Шевченко // Актуальні проблеми української лінгвістики : теорія і практика. – К. : Київський університет, 2010. – Вип. 21. – С. 99-109.
 103. Мовна картина світу в інтерпретації професора Л.А. Лисиченко (стаття-рецензія на монографію Л.А. Лисиченко «Лексико-семантичний вимір мовної картини світу». – Х. : Вид. група «Основа», 2009. – 191 с.) // Актуальні проблеми української лінгвістики : теорія і практика. – К. : Київський університет, 2010. – Вип. 21.
 104. Окресленість лінгвістичної парадигми як принцип сучасного наукового аналізу / Л.І. Шевченко, Д.В. Дергач // Актуальні проблеми української лінгвістики : теорія і практика. – К. : Київський університет, 2010. – Вип. 21. – С. 151-158.
 105. Літературна мова в культурній ідентифікації слов’ян історичний контекст і сучасність // Слов’янські обрії : збірник наукових праць. – Вип. 3 / НАН України. Український комітет славістів. Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – К., 2010. – С. 32-36.
 106. Наукова біографія академіка НАН України В.М. Русанівського в контексті дослідницьких ідей другої половини ХХ – початку ХХІ ст. / Л.І. Шевченко // Актуальні проблеми української лінгвістики : теорія і практика. – К. : Київський університет, 2011. – Вип. 22. – С. 4-9.
 107. Слов’янський контекст ідеї Івана Франка про націєтворчий статус української літературної мови / Л.І. Шевченко // Актуальні проблеми української лінгвістики : теорія і практика : збірник наукових праць. – К. : Київський університет, 2011. – Вип. 22. – С. 10-18.
 108. Концептуалізоване поняття «вербалізація думки» в О. Потебні й теорії інтелектуалізації літературної мови / Л.І. Шевченко // Мовні і концептуальні картини світу. – К. : ВД Дмитра Бураго, 2011. – Вип. 33. – С. 7-10.
 109. Колористика в українському мовознавстві: традиційне і нове // Studialinguistica. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2011. – Вип. 5 (2). – С. 234-240 (у співавторстві з Д.В. Дергачем).
 110. Лексико-семантичний потенціал слова в науковому діалозі українських філологів: Ю.О. Карпенко – Л.А. Лисиченко // Слов’янський збірник. – Одеса, 2011. – Вип. 14. – С. 16-22 (у співавторстві з Д.В. Дергачем).
 111. Концепція історії української літературної мови В.М.Русанівського та її вплив на розвиток української лінгвістики / Шевченко Л.І. // Життя у слові : Збірник наукових праць на пошану академіка В.М.Русанівського (1931-2007). – К. : ВД Дмитра Бураго, 2011. – С.521-532.
 112. Дослідницький простір Юрія Прадіда : пошанний коментар // Юрій Прадід : життя у творчості, творчість у житті. До 55-річчя з дня народження і 30-річчя наукової діяльності. – Сімферополь : ИТЕ «Ареал», 2011. – С. 22-26.
 113. Мовна картина світу в інтерпретації професора Л.А. Лисиченко (стаття-рецензія на монографію Л.А. Лисиченко «Лексико-семантичний вимір мовної картини світу». – Х. : Вид. група «Основа», 2009. – 191 с.) // Лінгвістичні дослідження : зб. наук. пр. ХНПУ ім. Г.С. Сковороди. – Х., 2011. – Вип. 31. – С. 217-223.
 114. Рецензія на монографію О.О. Маленко «Лінгво-естетична інтерпретація буття в українській поетичній мовотворчості (від фольклору до постмодерну)» // Вісник ХНУ ім. В.Н. Каразіна. Серія Філологія – Х., 2011. – № 936. – Вип. 61 – С. 296-297.
 115. Концепція історії української літературної мови В.М.Русанівського та її вплив на розвиток української лінгвістики // Життя у слові : Збірник наукових праць на пошану академіка В.М. Русанівського (1931-2007). – К., 2011. – С. 521-532.
 116. Колористика М. Рильського як культурний прецедент словесного простору ХХ ст. // Актуальні проблеми української лінгвістики : теорія і практика. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2011. – Вип. 23. – С. 15-22 (у співавторстві з Д.В. Дергачем).
 117. Колір у науковому опрацюванні А. Вежбицької // Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур : Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : зб. наук.пр. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2011. – Вип. 16. – С. 185-192 (у співавторстві)
 118. Колористика української народної казки // Література. Фольклор. Проблеми поетики. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2012. – Вип. 36. – С. 317-322 (у співавторстві)
 119. Семантика образного слова Києво-Печерського патерика / Лариса І. Шевченко // Прилози. СontributionsXXXVII 1-2. Прилози посветени на академик Блаже Ристовски по повод неговата 80-годишнина. – Скопjе, 2012. – С. 79-84.
 120. Медійний кларизм і масова мовна свідомість: когніція зумовленостей // Актуальні проблеми української лінгвістики : теорія і практика. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2012. – Вип. 24. – С. 3-13.
 121. Лінгвістична творчість, співмірна з ритмами часу (стаття-рецензія на книгу: Радзієвська Т.В. Нариси з концептуального аналізу та лінгвістики тексту. Текст – соціум – культура – мовна особистість : монографія / Радзієвська Т.В. : Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України. – К. : ДП «Інформ.-аналіт. агентство», 2010. – 491 с.) // Актуальні проблеми української лінгвістики : теорія і практика. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2012. – Вип. 24. – С. 222-226.
 122. Сакральне слово Кобзаря в лінгвістичній інтерпретації (стаття – рецензія на монографію: Слухай Наталія. Світ сакрального слова Тараса Шевченка. – К. : Агрармедіагруп, 2011. – 227с.) // Актуальні проблеми української лінгвістики : теорія і практика. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2012. – Вип. 24. – С. 226-231.
 123. Знаковість колористики в семіотиці культури: європейський контекст // Мовні і концептуальні картини світу. – К., 2012. – Вип. 39. – С. 416-426 (у співавторстві)
 124. Цветовая идентификация массового языкового сознания современного украинского социума // «Славянские языки и культуры в современном мире» : Международный научный симпозиум (Москва, МГУ имени М.В. Ломоносова, филологический факультет,
  21-24 марта 2012 г.) : Труды и материалы / Составители О.В. Дедова, Л.М. Захаров, К.В. Лифанов ; Под общим руководством М.Л. Ремневой. – М. : Издательство Московского университета, 2012. – С. 101-102.
 125. Эстетика кларизма и массовое языковое сознание / Л.И. Шевченко // Жизнь языка в культуре и социуме-3. – М., 2012.
 126. У колі ідей київської історико-філологічної школи : наукова спадщина В.М. Русанівського (до 80-річчя від дня народження) // Мова і культура (Науковий журнал). – К. : ВД Дмитра Бураго, 2011. – Вип. 14 – Т. VI(152). – С. 395-401.
 127. Культурна ідентифікація слов’ян і літературна мова / Лариса Шевченко // Студії з україністики. – К., 2012. – Вип. 2012. – С. 326-332.
 128. Державна мова в дискусії щодо функцій і перспектив у суспільстві // Актуальні проблеми іноземної мови професійного спрямування. – К. : Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2013. – С. 142-144
 129. Університетська лінгводидактика в актуальних дослідницьких парадигмах (рецензія на посібник Н.В. Слухай “Суггестия коммуникация : лингвистическое программирование поведения человека”. – К. : Киевский университет, 2012. – 319 с.) // Актуальні проблеми української лінгвістики : теорія і практика. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2013. – Вип. 26. – С. 178-183.
 130. Колористика в масовій мовній свідомості слов’янських соціумів // Сучасна славістика : ключові проблеми та тенденції розвитку : Тези Міжнародної наукової конференції до Дня слов’янської писемності та культури ; уклад. і відп. ред. Н.Г. Солонська. – К. : НБУВ, 2013. – С. 12-14
 131. Класифікаційні критерії системи та функції в теоретичному мовознавстві: стилі літературної мови // Університетська україністика в актуальних епістемах сучасного мовознавства / Упорядн. Л.І. Шевченко, Д.В. Дергач, Д.Ю. Сизонов ; за ред. Л.І. Шевченко. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2013. – С. 202-208.
 132. Медійні константи масової мовної свідомості : колористика // Мовні і концептуальні картини світу. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2013. – Вип. 43. – Ч. 4. – С. 286-292(у співавторстві)
 133. Колористика в массовом языковом сознании славянских соцумов // Лариса И. Шевченко // XVМіжнародны з’езд славістаў = XV Международный съезд славистов = XV InternationalCongressofSlavists (Мінск, Беларусь, 20-27 жніўня 2013 г.) : тэзісы дакладаў. У 2 т. – Т. 1. – Мовазнаўства / рэдкал. : А.А. Лукашанец (гал. рэд.)  [і інш.]. – Мінск : Беларус. навука, 2013. –С. 225-227.
 134. Контрастивність кольору у фольклорі й сучасних мас-медіа // Література. Фольклор. Проблеми поетики. – К., 2013. – Вип. 38. – С. 326-330 (у співавторстві).
 135. Лінгвістична інтерпретація кольорових домінант у сучасних слов’янських мас-медіа / Л.І. Шевченко, Д.В. Дергач // Слов’янські обрії : зб. наук. пр. / НАН України – К., 2013. – Вип. 5. – С. 18-31. (у співавторстві).
 136. Колористика в масовій мовній свідомості слов’янських соціумів / Л.І. Шевченко // Слов’янські обрії : зб. наук. пр. / НАН України – К., 2013. – Вип. 6. – Ч. 1. – С. 341-346.
 137. Вербализация конфликта : атрибуция идеологем в медийном пространстве современной Украины / Л.И. Шевченко // Журналистика в 2013 году : регионы в российском медиапространстве. – М. : МедиаМир ; Факультет журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова, 2014. – С. 364-365.
 138. Аналитические медиажанры в пространстве времени и языка / Лариса Ивановна Шевченко // Медиалингвистика. Вып. 3. Речевые жанры в массмедиа : сб. статей / Под ред. Л. Р. Дускаевой. Отв. ред. Н. С. Цветова. – Спб. : С.-Петерб. гос. ун-т, Ин-т «Высш. шк. журн. и масс.коммуникаций», 2014. – С. 48-51.
 139. Стилистические исследования в современной Украине : ситуация плюрализма / Л.И. Шевченко // Стилистика сегодня и завтра. Часть I. – М. : Факультет журналистики МГУ, 2014. – С. 269-275.
 140. Конституційна норма в суспільній дискусії щодо мовних прав в Україні / Лариса Шевченко // Мовні права в сучасному світі (Збірник наукових праць). – Ужгород, 2014. – С. 58-63.
 141. Медіалінгвістика як дискурс сучасної славістики : наукова перспектива // Науковий потенціал славістики : історичні здобутки та тенденції розвитку. – К., 2015. – С. 17-19.
 142. Дискусії про літературну мову в славістиці: Ватрослав Ягич, Іван Франко, Крсте Місірков і проблеми словян’янознавства: зб. наук. праць. – К.: Видавничий діс Дмитра Бураго, 2015. – С. 308-316.
 143. Час культуриу слов’янській стилістиці // Глобалізація / європеїзація і розвиток національних слов’янських культур : матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 24 травня 2016 р.). – К., 2016. – С. 75-76.
 144. Шевченко Л.І. Українська неолінгвістика: пошуковий простір, напрями, проблеми. Народна творчість та етнологія. 2018. №3. С. 22-30.
 145. Шевченко Л.І. Символи модерної культури в інтертексті слов’янських медіа. URL: http://stylistic-mks.com/index.php/publikacii
 146. Наукові публікації в міжнародних журналах з індексом цитування
 147. 202. Медіалінгвістика в сучасній Україні : аналіз ситуації // Актуальні проблеми української лінгвістики : теорія і практика. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2013. – Вип. 26. – С. 3-12.
 148. Смисли Тараса Шевченка й мас-медіа: передювілейна ситуація // Актуальні проблеми української лінгвістики : теорія і практика. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2013. – Вип. 27.С. 7-18.
 149. Медійна лексикографія в лінгвістичній перспективі / Шевченко Л.І. // Актуальні проблеми української лінгвістики : теорія і практика. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2014. – Вип. 28.С. 6-20.
 150. Релевантність категорій «константи» – «змінні» в мовній дійсності сучасного медіапростору // Актуальні проблеми української лінгвістики : теорія і практика. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2014. – Вип. 29. – С. 6-19.
 151. Соціальна культура в медійному інтертексті / Шевченко Л.І. // Актуальні проблеми української лінгвістики : теорія і практика. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2015. – Вип. 30. – С. 7-17.
 152. Медійна інтертекстуальність у дослідницьких парадигмах сучасної лінгвістики : наукові інтерпретації, опозиції, перспективи аналізу// Актуальні проблеми української лінгвістики : теорія і практика. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2015. – Вип. 31– С. 7-18.
 153. Функциональная ёмкость терминологии в медиалингвистике : эффект расширяющегося пространства // Медиалингвистика. Вып. 4. Речевые жанры в массмедиа : сб. статей / Под ред. Л. Р. Дускаевой. Отв. ред. Н.С. Цветова. – Спб. : С.-Петерб. гос. ун-т, Ин-т «Высш. шк. журн. и масс.коммуникаций», 2015. – С. 47-50.
 154. Медиалингвистика на Украине: перспектива исследования дискурса // Медиалингвистика : Международный научный журнал / Под ред. Л.Р. Дускаевой. – 2015. – Вип. 1 (6). – С. 15-22.
 155. Константы и переменные культуры в языковом пространстве украинских медиа / Л. Шевченко // Stylistyka. 2015. – № XXIV. – С. 249-260.
 156. Соціум, культура, медійний інтертекст: взаємозалежності// Актуальні проблеми української лінгвістики : теорія і практика. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2016. – Вип. 32–С. 7-18.
 157. Стилістична перспектива як вимір інтелектуальної потужності наукової особистості: В.М. Русанівський // Актуальні проблеми української лінгвістики : теорія і практика. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2016. – Вип. 33. – С. 9-17.
 158. Принципи лексикографічної репрезентації нових слів та фразеологізмів у мас-медіа // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика. – К. : ВПЦ «Київський університет», – Вип. ХХХIV. – С. 76-85. (у співавторстві з Д.Ю. Сизоновим).
 159. Шевченко Л.І. Український мовознавець Л.А. Лисиченко: наукова особистість у ритмах традиції, часу й культурної історії народу // Лінгвістичні дослідження. – Харків, 2018. – Вип. 47. – С. 6-12.
 160. Шевченко Л.І.Ідеї та наукові концепції в персоналіях українсько-польського мовного пограниччя: професор Михайло Лесів // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика. – К. : ВПЦ «Київський університет», Вип. ХХХVІ. – С. 7-18.

Наукова біографія

У Київському університеті з 1973 р.: асистент, доцент, професор (2003), із 1997 р. – завідувач кафедри історії української мови (з 2009 р. – кафедри історії та стилістики української мови; з 2016 р. – кафедри стилістики та мовної комунікації). Заслужений діяч науки і техніки України (2008). Член‑кореспондент НАН України (2018).

Упродовж 1982–1984 рр. викладала українську та російську мови в університеті «Париж – VІІІ – Венсенн».

У 2002 р. захистила докторську дисертацію «Інтелектуалізація української літературної мови: лінгвістична та теоретико-епістемологічна аспектологія».

Проф. Шевченко Л.І. – заступник Голови Українського комітету славістів; член стилістичної комісії при Міжнародному комітеті славістів; головний редактор збірника наукових праць «Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика» (випуски 1-32), який входить до переліку фахових видань України та міжнародних науковометричних баз даних; член спеціалізованих учених рад по захисту докторських і кандидатських дисертацій в Інституті мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України та в Інституті філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка; Голова Бюро лінгвістичної експертизи Українського національного комітету Міжнародної торгової палати; Радник Голови Українського національного комітету Міжнародної торгової палати; член редколегій наукових видань – «Мовознавство», «Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика», «Мовні і концептуальні картини світу» та ін.

Під керівництвом проф. Шевченко Л.І. було захищено 1 докторську та 10 кандидатських дисертацій.

Співпрацює з різними науковими організаціями Франції, Польщі, Республіки Македонія, Сербії, Південної Кореї та ін. країн світу.

Керівник видавничого проекту «Ідеї, постаті, тексти в українській культурі».

Нагороди:

Лауреат Премії імені Тараса Шевченка Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2012 р. за цикл наукових праць «Сучасна українська лексикографія».

Спеціальна премія до 100‑річчя Національної академії наук України