Гончаренко Олена Анатоліївна

 

Кандидат філологічних наук, асистент кафедри іноземних мов математичних факультетів

Контактна інформація

Телефон: (044) 259‑05‑25 (робочий)

E-mail: habiba2008@ukr.net

Коло наукових інтересів

Методика викладання іноземних мов, лінгвокультурологія, міжкультурні комунікації, порівняльна педагогіка, педагогічна майстерність викладача вищого навчального закладу, робота з автентичною науковою іншомовною літературою

Публікації, статті

Є автором більше 20 наукових праць у фахових виданнях. З них 1 у міжнародному збірнику. Брала участь у 18 Всеукраїнських і Міжнародних наукових конференціях.

Наукові статті:

 1. Етнонаціональне розмаїття як суспільна і педагогічна проблема у США // Журнал «Рідна школа». – 2009. – № 2–3. – С. 77–80.
 2. Американська школа як інструмент соціалізації дітей-вихідців з національних меншин // Анотовані результати науково‑дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України. – К.: 2009. – С. 108–110.
 3. Багатоманітність у сучасній шкільній освіті США // Всеукраїнська наук.‑.практ. конференція. – К., 2009 р. – С. 40–42.
 4. Підготовка американських учителів до роботи в культурно гетерогенних шкільних колективах // Науково – педагогічний журнал «Порівняльно‑педагогічні студії». – 2010. – № 1–2. – С. 104–112.
 5. Підготовка майбутніх учителів до роботи в полікультурному шкільному середовищі у США // Анотовані результати науково‑дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України. – К.: 2010. – С. 87–89.
 6. Комунікативна підготовка американських вчителів до роботи в неоднорідних шкільних учнівських колективах США // Всеукраїнський методологічний семінар, – Ніжин, 2010 р. – С. 23–25
 7. Вчитель як провідний агент соціалізації учнів-вихідців з національних меншин у школах США // Міжнародна наук.‑практ. конференція, – Умань, 2010 р. – С. 16–18
 8. Комунікативний підхід до учнів – вихідців з національних меншин у загальноосвітніх школах США // Науково‑практичний семінар, – К., 2010 р. – С. 28–30
 9. Мовна освіта як засіб соціалізації учнів-вихідців з національних меншин у школах США // Міжнародна наук.‑практ. конференція, – Чернігів, 2010 р. – С. 31–33
 10. Комунікативна складова соціалізації учнів – вихідців з національних меншин у закладах загальної середньої освіти США // Вісн. Черн. нац. педаг. ун‑ту імені Тараса Шевченка: Серія: Педагогічні науки. – Ч.: ЧДПУ, 2011. – Вип. 85. – С. 54–57.
 11. Процес соціалізації як механізм відтворення суспільства // Анотовані результати науково‑дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України. – К.: 2011. – С. 94–96.
 12. Педагогічна комунікація як механізм соціалізації учнів-вихідців з національних меншин у сучасній шкільній освіті США // Науково‑практичний семінар, – К., 2011 р. – С. 25–27
 13. Соціалізація учнів – вихідців з національних меншин як важлива складова педагогічного процесу у школах США // Науково‑практичний семінар, – К., 2012 р. – С. 30–32
 14. Концептуальні підходи до процесу соціалізації молоді з національних меншин у США // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка Військово‑спеціальні науки Вип. № 39 – К., 2013. – С. 234–241.
 15. Чинники успішного процесу соціалізації дітей – вихідців з національних меншин у системі загальної середньої освіти США. // Анотовані результати науково‑дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України. – К.: 2013, – С. 85–87
 16. Соціалізація учнів – вихідців з національних меншин в американських школах у позитивному контексті полікультурної освіти // Педагогічна компаративістика – 2013: трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст: матеріали наук.-практичний семінару ( Київ, 10 червня 2013 р.) / Ін‑т педагогіки НАПН України / За заг. ред. О.І. Локшиної. – К.; Педагогічна думка, 2013. – 202 с. – С. 66–68
 17. Система цінностей багатонаціонального суспільства в освіті учнів-вихідців з національних меншин у США та Україні. // Педагогічна компаративістика – 2014; якісний вимір освіти: матеріали наук.‑практ. семінару ( Київ, 5 червня 2014р.) / Ін‑т педагогіки НАПН України / За заг. ред. О.І. Локшиної. – К.; Педагогічна думка, 2014. – 202с. – С. 77–79
 18. А paper entitled. The Importance of Communicative Competence in Teaching Pupils from National Minorities of Ukraine and the United States // XII Annual International Conference of the Bulgarian Comparative Education Society (BCES) Sofia & Nessebar, Bulgaria 15–20 June 2014 Education’s Role in Preparing Globally Competent Citizens BCES Соnference Books Volume 12 P. 475–480
 19. Особливості формування змістових ліній у розвитку і навчанні дітей – вихідців з містових ліній у розвитку і навчанні дітей‑вихідців // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Збірник наукових праць Київського університету імені Тараса Шевченка № 1(22), 2014., – К. 2014? – С. 159–163
 20. Освітні домінанти у навчанні дітей – вихідців з національних меншин у середніх загальноосвітніх закладах США // Педагогічна компаративістика – 2015; трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст: матеріали наук.‑практ. семінару (Київ, 11 червня 2015р.) / Ін‑т педагогіки НАПН України / За заг. ред. О.І. Локшиної. – К.; Педагогічна думка, 2015. – 288с., – С. 90–92
 21. Освітня й соціальна компетентність молоді – вихідців з національних меншин в умовах сьогодення // XI Міжнародна науково‑практична конференція: «Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє» [ Текст] за заг. ред. В.В. Балабіна. – К.: ВІКНУ, 2015. – С. 136–138
 22. До питання педагогічних підходів до процесу соціалізації учнів – вихідців з національних меншин у сучасних загальноосвітніх школах в Україні. II Міжнародна конференція: «Зимові наукові читання». Київ, 31 січня 2017 р. Збірник наукових статей (рівень стандарту, академічний рівень). – К.:Центр наукових публікацій, 2017 – С. 32–37.

Біографія

Народилася 29.02.1964 р. у м. Києві.

Закінчила педагогічний факультет Київського педагогічного інституту ім. О.М. Горького у 1985 році за спеціальністю «педагогіка та методика початкового навчання». Закінчила філологічний факультет Київського міжрегіонального інституту удосконалення вчителів ім. Б. Грінченка у 1999 році за спеціальністю «англійська мова».

З 2008 року працює в Інституті педагогіки НАПН України (науковим співробітником лабораторії порівняльної педагогіки). У 2008–2011 рр. навчається в аспірантурі Інституту педагогіки НАПН України (м. Київ). У 2011 р. закінчує аспірантуру в Інституті педагогіки НАПН України (м. Київ).

З липня 2012 року – співробітник аналітичного відділу НДЧ Київського національного університету імені Тараса Шевченка. З вересня 2012 р. і до сьогодні працює на посаді асистента кафедри іноземних мов математичних факультетів Інституту філології.

Досвід науково‑педагогічної роботи 27 років.