Ісаєва Світлана Дмитрівна

 

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземних мов математичних факультетів

Контактна інформація

Телефон: (044) 259-05-25 (робочий)

E-mail: lana.dm.isv@gmail.com

Коло наукових інтересів

Зарубіжна педагогіка, компаративістика, інновації у вищій освіті, формування професійної готовності викладачів до інноваційної діяльності, теорія і практика соціальної комунікації, психологія і етика міжособистісного спілкування, теорія і методика викладання іноземних мов у вищій школі, сучасні методи та технології викладання іноземних мов, комунікативно‑орієнтований підхід у навчанні іноземним мовам, нові педагогічні та інформаційні технології в системі освіти.

Навчальні курси:

 • General English
 • English for Specific Purposes

Публікації, статті

Є автором понад 40 наукових праць і навчально-методичних розробок.

Наукові праці:

 1. Педагогічні умови формування пізнавальної активності студентів під час вивчення іноземної мови у вищих начальних закладах освіти // Вчені записки. – Київ: Ін-т економіки та права «КРОК», 2001. – Вип. 5. – С. 278–286
 2. Сучасні підходи до формування навчально‑пізнавальної активності студентів вищих навчальних закладів під час вивчення іноземної мови // Вчені записки. – Дорадо: Ін‑т економіки та права «КРОК», 2003. – Вип. 8. – С. 203–212
 3. Історико‑педагогічний нарис розвитку поглядів на роль самостійної роботи студентів вищих закладів освіти у процесі навчання // Вчені записки. – Київ: Ун‑т економіки та права «КРОК», 2005. – Вип. 14. – С. 200–206
 4. Організація самостійної роботи студентів у вищих навчальних закладах // Зб. матеріалів ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість». – Київ: Європейський університет, 2006. –Т. 3. – С. 95–98
 5. Формування пізнавальної активності студентів у процесі навчання іноземної мови // Науковий вісник. – Київ: НАУ, 2006. – Вип. 99. – С. 251–254
 6. Проблема самостійної роботи студентів у вищих навчальних закладах // Зб. матеріалів ІІ Міжнародної науково‑практичної конференції «Дні науки –2006». – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2006. – Т. 15. – С. 37–39
 7. Організація самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів: історико-педагогічний аспект // Науковий вісник. – Київ: НАУ, 2007. – Вип. 112. – С. 280–286
 8. Активізація пізнавальної діяльності студентів вищих навчальних закладів у процесі вивчення іноземної мови // Зб. матеріалів IIІ Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальные проблемы научных исследований –2007». – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2007. – Т. 5. – С. 3–5
 9. Пізнавальна активність і самостійність студентів у навчанні // Наука і сучасність. – Київ: Нац. пед. ун‑т ім. М.П. Драгоманова, 2007. – Том 59. – С. 36–43
 10. Активізація навчання студентів у вищих закладах освіти // Зб. матеріалів Х Всеукраїнської науково-практичної конференції «Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість в умовах європейської інтеграції». – Київ: Європейський університет, 2007. – Т. 4. – С. 101–104
 11. Характеристика особливостей стану та тенденцій розвитку вищої освіти Великобританії // Зб. матеріалів IV Міжнародної науково‑практичної конференції «Динамика изследвания – 2008». – Софія: БялГРАД – БГ ООД, 2008. – Т. 11. – С. 48–50
 12. Проблема творчої активності і самостійності студентів у процесі навчання // Зб. матеріалів Міжнародної науково‑практичної конференції «Актуальні проблеми підготовки педагогічних кадрів до творчої професійної діяльності». – Мелітополь, 2010. – С. 89–91
 1. Підходи до спілкування з обдарованою дитиною в дискурсі педагогічних ідей Томаса Гордона // Зб. матеріалів Всеукраїнського науково-практичного семінару «Структура особистості обдарованої дитини у віковому вимірі». – Київ, 2010. – С. 83–87
 2. Методика позитивної акцептації Томаса Гордона // Обрії. – Івано‑Франківськ: Ів.‑Франк. обл. ін‑т післядипломної педагогічної освіти, 2012. – № 1 (34). – С. 84–86
 3. Шляхи забезпечення ефективної комунікації між вчителем та учнями за Томасом Гордоном // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. – КНУ ім. Т. Шевченка. – Київ: Логос, 2012. – Вип. 14. – С. 193–198
 4. Relevance of Thomas Gordon ideas concerning communication between parents and children in the family nowadays // Rodzina w obliczu współczesnych wyzwań cywilizacyjnych. – Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie przy Filii Uniwersytetu J. Kochanowskiego, P. Trybunalski, 2013. – T. II. – С. 411–419
 5. Томас Гордон як прихильник американської реформаторської педагогіки// Зб. матеріалів VIII міжнародної науково‑практичної конференції «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – Київ: Гнозис, 2013. – Дод. 1 до Вип. 31. – Том VI (48). – С. 61–68
 6. Професійна я-концепція вчителя в ретроспективі творчої спадщини Томаса Гордона (1918–2002) // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – Суми: СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2014. – № 8(42). – С. 77–85
 7. Комунікативна педагогіка Томаса Гордона в сучасних освітніх реаліях // Порівняльна професійна педагогіка. – Київ‑Хмельницький, 2014. – Т. 4, Вип. 4. – С. 91–98 (у співавт. з Лещенко М.П.)
 8. Комунікативна педагогіка Томаса Гордона у контексті розвитку гуманістичної психології та педагогіки // Зб. матеріалів Всеукраїнського науково‑практичного семінару «Педагогічна компаративістика – 2015: якісний вимір освіти зарубіжжя та український контекст». – Київ, 2015. – С. 44–46
 9. Вербальні і невербальні засоби сприяння педагогічній комунікації // Економіка, наука, освіта: інтеграція та синергія // Матеріали міжнародної науково‑практичної конференції (Братислава). – Київ: Вид‑во «Центр навчальної літератури», 2016. – Т. 1. – 100 с. – С. 67–68
 10. Структура готовності викладача вищого навчального закладу до інноваційної діяльності та умови її формування // Методика навчання природничих дисциплін у середній та вищій школі. – Полтава, 2016. – 531 с. – С. 175–177
 11. Характерні особливості реалізації системи підготовки викладачів до ефективної педагогічної взаємодії зі студентами // Імідж сучасного педагога. – Полтава, 2016. – № 7 (166). – С. 26–29
 12. Метод безпрограшного розв’язання конфліктів і його роль у подоланні конфліктних ситуацій між викладачем і студентами у вищому навчальному закладі // Витоки педагогічної майстерності. – Полтава, 2016. – Вип. 18. – 386 с. – С. 135–141
 13. Активне слухання як метод встановлення конструктивних взаємовідносин між викладачем і студентами у вищих навчальних закладах // Наукові записки: педагогіка і психологія. – Вінниця: Вінницький держ. пед. ун‑т ім. Михайла Коцюбинського, 2016. – Вип. 47 – 200 с. – С. 54–58

Навчально-методичні праці:

 1. ScientificСommunication(методична розробка для студентів, магістрантів та аспірантів). – Київ: ТОВ «ПанТот», 2010. – 72 с.
 2. Englishforlanguagecompetenceandeducationalliteracy(навчально‑методичний посібник для студентів, магістрантів та аспірантів педагогічних спеціальностей). – Київ: ТОВ «ПанТот», 2013. – 136 с.
 3. Комунікативна педагогіка Томаса Гордона (посібник). – Київ: НАПН України, Ін‑т пед. освіти і освіти дорослих, 2014. – 164 с.
 4. Навчально‑методичний посібник з англійської мови для студентів заочної форми навчання факультету кібернетики (навчально‑методичний посібник). – Київ: Видавничо‑поліграфічний центр «Київський університет», 2015. – 191 с. (у співавт. з Паламарчук К.М.)

Біографія

Закінчила факультет романо‑германської філології Київського університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю «романо‑германські мови і література» та отримала кваліфікацію «філолог, викладач англійської і іспанської мов, перекладач англійської мови».

Навчалася в аспірантурі Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих Національної академії педагогічних наук України. Захистила дисертацію на тему «Комунікативна педагогіка у науковій спадщині американського вченого Томаса Гордона (1918–2002 рр.)» та здобула науковий ступінь кандидата педагогічних наук.

Досвід науково‑педагогічної роботи у вищій школі IV рівня акредитації – понад 20 років.