Костенко Дмитро Вікторович

 

Доктор філософії в галузі державного управління, асистент кафедри іноземних мов математичних факультетів

Контактна інформація

Телефон: (097) 625-17-85 (мобільний)

E-mail: kostenkodmytro5@gmail.com

Коло наукових інтересів

Лінгвокраїнознавство,комунікативна лінгвістика, методика викладання іноземних мов, викладання професійної англійської мови, державне управління.

Навчальні курси:

 • General English
 • English for Special Purposes

Наукові публікації, статті

 1. Костенко И. Н., Костенко Д.В. Суффикс –er в структурных моделях отглагольных сложных образований в современном английском языке // Іноземні мови на нефілологічних факультетах: Міжкафедральний збірник наукових праць. Випуск 1. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2005. – С. 30-41.
 2. Костенко Д.В., Михайлова С.В. Навчання спонтанного монологічного мовлення/ Д.В. Костенко, С.В. Михайлова// Збірка наукових праць за матеріалами науково- теоретичної конференції «  Проблеми та перспективи розвитку світових мов в умовах культурної глобалізації» –  Хмельницький: Видавництво Хмельницького інституту МАУП, 2010. – С. 86-92.
 3. Костенко Д.В. Леся Українка і родинні традиції української національної школи // Збірка студентських поезій за матеріалами роботи круглого столу, присвяченого 140-річчю з дня народження Лесі Українки. – Хмельницький: Видавництво ХІ МАУП, 2011. – С.10-14.
 4. Костенко Д.В. Удосконалення механізмів державного управління освітою в Україні / Д.В. Костенко // Матеріали роботи круглого столу «Сьомі педагогічні читання пам’яті М.М. Дарманського» (29 березня 2012 р.) – Хмельницький : ХГПА.
 5. Костенко Д.В. Вища освіта в Україні в сучасному суспільстві: здобутки, проблеми, перспективи / зб.наук.пр. “Педагогічний дискурс”/ гол. ред. І. М. Шоробура – Хмельницький : ХГПА, 2012. – Вип. 11. – С. 136-140.
 6. Костенко Д.В. Становлення української мови// Матеріали роботи засідання круглого столу « Українська мова та мовна політика на сучасному етапі розвитку держави» (9 листопада 2011 р.) – Збірник наукових праць “Українська мова і нація”. – Хмельницький : Вид-во ХІ МАУП, 2012.  – С. 47-53.
 7. Костенко Д. В. Агітаційно – пропагандистська політика більшовиків початку 20-х років ХХ ст. в Україні  / Д.В. Костенко // Матеріали роботи ІХ Науково – теоретичної конференції «Голодомор 1932-1933 років в Україні: передумови, перебіг, наслідки ( регіональний аспект) » та  Х Всеукраїнської науково – теоретичної конференції «Збереження національної ідеї та національної свідомості українського народу в контексті трагічних подій ХХ століття»(24 листопада 2012 року)/ зб.наук.пр.  Збереження національної ідеї та національної свідомості українського народу в контексті трагічних подій ХХ століття – Хмельницький : Вид-во ХІ МАУП, 2012. – Вип. 5.  – С. 135-139.
 8. Михайлова С. В., Костенко Д.В. Встановлення контролю КП(б)У над державними і громадськими інститутами / С.В. Михайлова, Д.В. Костенко/ Матеріали роботи ІХ Науково – теоретичної конференції «Голодомор 1932-1933 років в Україні: передумови, перебіг, наслідки ( регіональний аспект) » та  Х Всеукраїнської науково – теоретичної конференції «Збереження національної ідеї та національної свідомості українського народу в контексті трагічних подій ХХ століття»(24 листопада 2012 року)/ зб.наук.пр.  Збереження національної ідеї та національної свідомості українського народу в контексті трагічних подій ХХ століття – Хмельницький : Вид-во ХІ МАУП, 2012. – Вип. 5.  – С.125-129.
 9. Костенко Д.В. Організаційно – педагогічні умови підвищення ефективності управління вищим навчальним закладом / Костенко Д.В. // Всеукраїнська науково – практична конференція з міжнародною участю «Роль та місце психолого – педагогічної підготовки в професійному розвитку та становленні особистості сучасного фахівця в умовах євроінтеграції»., 19-20 квітня 2012 р. – Хмельницький : Хмельницький нац. Університет, 2012. – С. 140-142.
 10. Костенко Д.В. Правові аспекти державного управління в галузі туризму України / Костенко Д.В. // Зб. наук. праць за матеріалами засідання круглого столу «Розвиток екскурсійної справи : стан та перспективи»., 22 березня 2012 року. – Хмельницький : Видавництво Хмельницького інституту МАУП, 2012. – С. 87 -91.
 11. Костенко Д. В. Культура мовлення особистості/ Д.В. Костенко // Збірник наукових праць “Українська мова і нація”. – Хмельницький : Видавництво ХІ МАУП, 2013. – Вип. 4. – С. 48-51.
 12. Костенко Д.В. Роль мовленнєвої культури у формуванні особистості/ Д.В. Костенко // Післядипломна педагогічна освіта та методична служба на Хмельниччині: Історія поступу (до75-річчя Хмельницького ОІППО) /: зб. наук. пр. [ред. кол.: В.Є. Берека (гол.) та ін.]. – Хмельницький : ПП Мельник, 2014. − С. 111-114.
 13. Костенко Д.В. Українська мова як базова основа національної ідентичності/Д.В. Костенко// Формування патріотизму та збереження національної ідентичності особистості в умовах полі культурного середовища сучасної України/ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція, 23 квітня 2015р./Зб.наук.пр. [ред..кол. :В.Є.Берека(гол.)та ін.].– Хмельницький: П.П.Мельник,2015– С.138-140.
 14. Костенко Д.В. Вічні цінності християнства та виклики сучасності / Д.В. Костенко//Матеріали VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції « Історія, культура та освіта: християнський вимір» / зб. наук. пр. « Історія, культура та освіта: християнський вимір» – Хмельницький : Видавництво ХІ МАУП, 2015. – Вип. 4. – С. 122-126.
 15. Markova, D. Kostenko. Magdeburg Law in Sataniv / S. Markova, D. Kostenko // матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції. Хмельницький-Сатанів 11-12 травня 2017 року./ зб.наук.пр.Сатанів: вагоме минуле, динамічне сьогодення, впевнене майбутнє[ ред. кол.: В.Є. Берека (гол.) та ін.]. – Хмельницький : ПП Символ, 2017. − С. 16-19.
 16. Kostenko D. Theoretical approaches to the concept of multicultural competence/ Kostenko D. // Современные достижения в науке и образовании: сб. тр. XII Междунар. науч. конф., 17-24 сентября 2017 г., Нетания (Израиль). – Хмельницький : ХНУ, 2017. – С.128-131.
 17. Костенко Д. В. , Дяченко І. О. Українська мова – національна мова українського народу/ Д.В. Костенко, І.О. Дяченко // Збірник наукових праць “Українська мова і нація”. – Хмельницький : Видавництво Хмельниц. ін.-ту МАУП, 2017. – Вип. 9. – С. 49-52.
 18. Kostenko D., Diachenko I. Gaming methods of teaching English language vocabulary in the secondary school /D. Kostenko, I. Diachenko // Наука и образование: сб. тр. XI Междунар. науч. конференции, 4-13 января 2018 г., Хайдусобосло (Венгрия). – Хмельницький : ХНУ, 2018. – С.115-120.
 19. Kostenko D.V., Kostenko I.M., Diachenko I.O. Polycultural competence as a socio – pedagogical phenomenon/ D.V. Kostenko,I.M. Kostenko, I.O. Diachenko // Збірник наукових праць “Українська мова і нація”. – Хмельницький : Видавництво Хмельниц. ін.-ту МАУП, 2018. – Вип. 10. – С. 23-28.
 20. Kostenko D., Kostenko I. Interactive Methods of Teaching English / Kostenko D., Kostenko I. // Наука и образование: сб. тр. XIII Междунар. науч. конференции, 6-13 сентября 2018 г., Нетания (Израиль). – Хмельницький : ХНУ, 2018. – С.235-241.
 21. Kostenko D., Kostenko I Human Rights and Intercultural Education/ Kostenko D., Kostenko I., // Зб. наук. пр. “ Актуальні питання державотворення та захисту прав людини в Україні”. – Хмельницький : Вид-во Хмельниц. ін.-ту ПрАТ «ВНЗ МАУП », 2018. – Вип. 6. – С. 97-99.
 22. Kostenko D. Information Technologies in English Language Teaching and Podcasting/ D. Kostenko // Зб. наук. пр. “Інноваційні технології ”. – Хмельницький : Видавництво Хмельниц. ін.-ту ПрАТ «ВНЗ« «МАУП», 2017. – Вип. 3. – С. 57-60.
 23. D.V. Kostenko, I.M. Kostenko, L.H. Shynkarenko, I.O. Diachenko. Ukrainian bilingualism: historical aspects// Збірник наукових праць “Українська мова і нація”. – Хмельницький : Видавництво Хмельниц. ін.-ту МАУП, 2018. – Вип. 11. – С. 53-58.
 24. Костенко Д. В. Дослідження поняття міжкультурної компетентності: теоретичний аспект [Електронний ресурс] / Д. В. Костенко // Науковий вісник Донбасу. – 2018. – № 1 – 2. – Режим доступу : http://nvd.luguniv.edu.ua/archiv/2018/N1-2(37-38)/kdvkta.PDF (Електронне наукове фахове видання(педагогічні науки)
 25. Костенко Д.В. Пріоритетні вектори мультикультурної компетентності фахівця//The 6thInternational youth conference ‘Perspectives of the science and education’ (December,14.2018)SLOVO\WORD, New York,USA.2018. PP. 199-206.
 26. V. Kostenko, I.M. Kostenko, L.H. Shynkarenko, I. O. Diachenko Intercultural communication as an essential component of education in multicultural societies/ . D.V. Kostenko, I.M. Kostenko, L.H. Shynkarenko, I. O. Diachenko // Зб. наук. пр. “Психологія ХХІ століття: теоретичні і практичні дослідження”. – Хмельницький : Вид-во Хмельниц. ін.-ту МАУП, 2018. – Вип. 8. – С. 109-115.
 27. Kostenko D., Diachenko I. The Problem of Polycultural (Multicultural)Education in the System of Higher Education/D. Kostenko, I. Diachenko  // Наука и образование: сб. тр. XIІ Междунар. науч. конференции, 1-9 июля 2018 г., Осло (Норвегия). – Хмельницький : ХНУ, 2018. – С.101-105.
 28. Kostenko D. Use of Technology in English Language Class /D. Kostenko // Наука и образование: сб. тр. XIII Междунар. науч. конф., 4-13 января 2019 г., Хайдусобосло (Венгрия). – Хмельницький : ХНУ, 2019. – С.135-137.

Біографія

Народився 16 жовтня 1980 р. у м. Североморськ-7, Мурманської області,Росія.

Закінчив Хмельницький державний університет у 2004 році за спеціальністю «Переклад», кваліфікація – перекладач, вчитель англійської мови. Закінчив ПрАТ «ВНЗ« Міжрегіональну Академію управління персоналом» у 2011 році за спеціальністю « Управління навчальним закладом», кваліфікація – магістр, керівник підприємства, установи та організації ( у сфері освіти та виробничого навчання).

У 2012 році закінчив спільну заочну докторантуру Міжнародної Кадрової Академії, Міжнародної Академії управління персоналом та Міжнародного відкритого університету за спеціальністю «Державне управління» У 2012 році захистив дисертацію на тему «Правові засади державного управління в галузі освіти» і одержав диплом доктора філософії в галузі державного управління.

Загальний науково-педагогічний стаж – 13 років.

З 2004 до 2017 працював викладачем, старшим викладачем, в.о. завідувача кафедри Хмельницького інституту ПрАТ «ВНЗ«МАУП» та головою циклової комісії  ХЕПК ПрАТ «ВНЗ«МАУП»

З вересня 2017 до теперішнього часу працює вчителем англійської мови ПП

«ПЗНЗ» гімназія «Престиж» ( за сумісництвом).

З квітня 2018 року дотепер працює асистентом кафедри іноземних мов математичних факультетів Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Бере активну участь у міжнародних і Всеукраїнських наукових конференціях, а також у науково‑методичних семінарах з англійської мови.