Кучерява Людмила Василівна

Кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов математичних факультетів

Контактна інформація

Телефон: (044) 259‑05‑25 (робочий)

Коло наукових інтересів

Ономапоетика, лінгвістика тексту, стилістика тексту, методика викладання іноземних мов.

Навчальні курси:

 • Іноземна мова
 • Іноземна мова професійного спрямування
 • Наукова і технічна іноземна мова

Публікації, статті

Є автором більше 30 наукових праць і навчально-методичних розробок (2 з яких навчальні посібники з грифом МОН).

Наукові статті:

 1. Лінгвістичні засоби формування статичної характеристики персонажів. – «АВІА – 2000». Гум. освіта в тех. університеті: проблеми та перспективи: ІІ міжнар. наук.- практ. конф. – К.: ІВЦ Держкомстату України, 2001. – Вип.  – С. 76-80.
 2. Ономастичний простір художнього твору і типи власних імен // Мовні і концептуальні картини світу: Зб. наукових праць. – К.: КНУ ім. Т. Шевченка, 2001. – Вип.  – С. 124–128.
 3. Ономастична система художнього твору О. де Бальзака «Шагренева шкіра» // Гум. освіта в тех. вищих навч. закл.: Зб. наукових праць. – К.: НАУ, 2002. – Вип. – С. 76–85.
 4. Характеристична функція художніх імен // Проблеми семантики слова, речення та тексту: Зб. наукових праць. – К.: КНЛУ, 2002. – Вип. 8. – С. 191–196.
 5. Географічне ім’я в художній прозі // Наукова спадщина проф. Є. Литвиненко: наук.‑практ. конф., 25–26 вересня 2002 р. – К.: КНУ ім. Т. Шевченка, 2002. – Вип. 1. – С. 117–120.
 6. Антропонімія художнього твору: функціонально-стилістичний аспект // Проблеми семантики слова, речення та тексту: Зб. наукових праць. – К.: КНЛУ, 2003. – Вип. – С. 49–54.
 7. Семантико‑стилістичні особливості прізвищ персонажів у французьких художніх творах // Гум. освіта в тех. вищих навч. закл.: Зб. наукових праць. – К.: НАУ, 2005. – Вип. 10. – С. 102–110.
 8. Стилістична функція як провідна функція художнього тексту // Гум. освіта в тех. вищих навч. закл.: Зб. наукових праць. – К.: НАУ, 2010. – Вип. 21. – С. 45–62.
 9. Організація самостійної роботи студентів у процесі підготовки майбутніх фахівців // Вища освіта України: Зб. наукових праць. – К.: ГНОЗІС, 2011. – Додаток 2 до № 3. – Т. ІІ (27). – С. 296–301.
 10. Шляхи вираження функцій поетонімів // Наукові записки. Серія філологічна: Зб. наукових праць. – Острог: Нац. університет «Острозька академія», 2012. – Вип. 30. – С. 141–143.
 11. Іменування актантів‑неосіб та їх функції у французькій художній прозі ХІХ–ХХ століть // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики: Зб. наукових праць. – К.: КНУ ім. Т. Шевченка, 2013. – Вип. 23. – С. 259–266.
 12. Імена‑фон та їх функції у творах французьких авторів // Проблеми семантики слова, речення та тексту: Зб. наукових праць. – К.: КНЛУ, 2013. – Вип. 30. – С. 135–141.
 13. Імена‑характеризатори та їх особлива роль у художньому тексті // Наукові записки. Серія філологічна: Зб. наукових праць. – Острог: Нац. університет «Острозька академія», 2013. – Вип. 39. – С. 170–172.
 14. Providing professional reliability of the flight crew members // Aviation in the XXI century: The sixths world congress. 23–25 september.: theses. – K.: NAU, 2014. – P. – 9 .71‑9.75. (у співавторстві з Absaliamova, G. Mikhnenko).
 15. Семантика географічних назв // Наукові записки. Серія філологічна: Зб. наукових праць. – Острог: Нац. університет «Острозька академія», 2016. – Вип. 62. – С. 190–193.

Навчальні посібники:

 1. Professional English. Air cargo transportation (Спецкурс): Навчальний посібник / О.М. Акмалдінова, О.С. Зубченко, Л.В. Кучерява. – К.: НАУ, 2010. – 296 с.
 2. Professional English. Basics of Economics. Airline Economics. – Навчальний посібник / Л.В. Кучерява, М.І. Розум, Т.В. Анпілогова та ін. – К.: НАУ, 2013. – 480с.
 3. Professional English. Logistics. Навчальний посібник / О.М. Акмалдінова, З.Ю. Мазуренко, Л.В. Кучерява та ін. – К.: НАУ, 2015. – 416 с.
 4. Professional English for students of economic specialities. – Навчальний посібник / О.М. Акмалдінова, Л.В. Кучерява, О.О. Письменна та ін. – К.: НАУ, 2015. – 240 с.
 5. Professional English. Aviation activities // О.М. Акмалдінова, Л.В. Будко, І.С. Козелецька, Л.В. Кучерява та ін. . – К: НАУ, 2016. – 160 с.

Біографія

Народилася 28.11.1977 р. у м. Києві.

Закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Романо‑германські мови та літератури». У 2006 році захистила у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка кандидатську дисертацію на тему «Ономастична система художньої прози (на матеріалі французьких романів ХІХ–ХХ століть)» зі спеціальності 10.02.05 – романські мови. У 2014 році отримала вчене звання доцента.

З вересня 2000 до 7 жовтня 2014 року працювала доцентом кафедри іноземних мов за фахом Гуманітарного інституту Національного авіаційного університету.

У Київському національному університеті імені Тараса Шевченка працює з 8 жовтня 2014 року – доцент кафедри іноземних мов математичних факультетів Інституту філології. Досвід науково‑педагогічної роботи 16,5 років.