Лазоренко Людмила Володимирівна

Кандидат педагогічних наук, асистент кафедри іноземних мов математичних факультетів

Контактна інформація

Телефон: (063) 149‑84‑25 (мобільний)

E-mail: englusy@gmail.com

Коло наукових інтересів

Компетентнісний і комунікативний підходи до навчання іноземних мов у ВНЗ, методика викладання іноземних мов студентам математичних спеціальностей, інноваційні технології у викладанні англійської мови, лінгводидактика, професійно спрямоване навчання, навчання англомовного монологічного мовлення майбутніх математиків з використанням Веб‑квесту.

Навчальні курси:

 • Англійська мова: практичний курс («General English»)
 • Англійська мова професійного спрямування («English for Special Purposes»).

Публікації, статті

Є автором більше 15 наукових праць і навчально‑методичних розробок.

Наукові статті:

І. Статті у наукових фахових виданнях, затверджених МОН України:

 1. Лазоренко Л.В. Теоретичні засади навчання англомовного усного академічного мовлення майбутніх математиків / Л.В. Лазоренко // Імідж сучасного педагога. – Полтава : АСМІ, 2015. – № 9. – С. 54–56.
 2. Лазоренко Л.В. Цілі та зміст навчання усного академічного монологічного мовлення майбутніх математиків (автономний рівень) / Л.В. Лазоренко // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. – Бердянськ : Бердянський державний педагогічний університет ФО‑П Ткачук О.В., 2015. – № 3. – С. 163–171.
 3. Лазоренко Л.В. Добір мовно‑мовленнєвого матеріалу та Інтернет‑сайтів для навчання монологічного академічного мовлення майбутніх математиків з використанням технології Веб‑квест / Л.В. Лазоренко // Педагогіка і психологія професійної освіти. – Львів : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2016. – № 4–5. – С. 39–52.
 4. Лазоренко Л.В. Критерії оцінювання академічного монологічного мовлення майбутніх математиків (автономний рівень) / Л.В. Лазоренко // Вісник Черкаського університету. Серія педагогічні науки. – Черкаси : Видавництво Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, 2016. – № 1. – С.88–93.
 5. Лазоренко Л.В. Використання інноваційної технології Web‑quest у викладанні іноземної мови студентам технічних спеціальностей / Л.В. Лазоренко // Гуманітарні Науки : Науково-практичний журнал. – Ялта : Педагогічна преса, 2013. – № 2 (26). – С. 151–156.

ІІ. Статті в зарубіжних виданнях:

 1. Lazorenko L. Using Web Quest Technology As A Way Of Training Monologic Academic Speech Future Mathematicians / Liudmyla Lazorenko // Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe. – Warszawa : Aleje Jerozolimskie 85 / 21, 02‑001, 2015. – № 4. – S. 133–137.
 2. Lazorenko L. Psycholinguistic and psychological bases of training monologic academic speech future mathematicians / Liudmyla Lazorenko // The Unity of Science : International scientific professional periodical journal. – Fabruary, 2016. – Prague : Publishing office Friedrichstraße 10, 2015. – P. 216–221.

Основні результати роботи оприлюднено на 6 міжнародних конференціях: Міжнародна науково‑практичної конференції: «IV осінні наукові читання» (Київ,  жовтень 2014 р.), VІІ международная заочная научно‑практическая конференция: «Развитие науки в XXI веке» (Харьков, жовтень 2015 р.), ІІ международная научно‑практическая конференция «Достижения и проблемы современной науки» (Санкт‑Петербург, ноябрь 2015 г.), Міжнародна науково‑практична конференція  «Еconomics, science, education: integration and synergy» «Економіка, наука, освіта: інтеграція та синергія» (Словаччина, Братислава–Відень–Будапешт, січень 2016 р.), Міжнародна наукова інтернет‑конференція «Гуманітарний простір науки: Досвід та перспективи» (Переяслав‑Хмельницький, лютий 2016 р.), X Международная заочная конференція «Развитие науки в XXI веке» (Харьков, февраль 2016 г.).

Навчальні посібники:

 1. Лазоренко Л.В. English for Computing: [навчальний посібник] / Л.В.Лазоренко – K. Логос, 2012. –57 с.
 2. Лазоренко Л.В. English for Mathematicians: [навчальний посібник] / Л.В. Лазоренко – K., 2014. – 97 с.
 3. Лазоренко Л.В. Essential English for IT, Part 1: [навчально-методичний посібник] / Л.В. Лазоренко – K., 2016. – 64 с

Біографія

Народилася 1974 року.

У 2004 р. закінчила Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова і отримала диплом спеціаліста за спеціальністю «Мова та література (англійська)» та здобула кваліфікацію учителя англійської мови.

У 2006 р. закінчила Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова і отримала диплом магістра з відзнакою про повну вищу освіту за спеціальністю «Мова та література (англійська)» та здобула кваліфікацію викладача англійської мови.

З 2004 р. до 2009 р. працювала вчителем англійської мови в гімназії «Києво‑Могилянський колегіум».

З вересня 2009 року працює на посаді асистента кафедри іноземних мов математичних факультетів Інституту філології.

В 2016 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 13.00.02 «Теорія та методика навчання (германські мови)» на тему «Навчання англомовного монологічного мовлення майбутніх математиків з використанням Веб‑квесту».

29 вересня 2016 року Лазоренко Л.В. присвоєно науковий ступінь кандидата педагогічних наук (диплом – ДК № 038697), науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор Шовковий В’ячеслав Миколайович).

Загальний стаж педагогічної роботи – 26 років, науково‑педагогічний стаж у вищій школі IVрівня акредитації – 7 років.

Відповідно до авторської методики, обґрунтованої в ході дисертаційного дослідження, надруковано навчальний посібник «English for Mathematicians» для студентів І курсу математичних факультетів. Має науково‑методичні видання, які використовуються в навчанні студентів Механіко‑математичного факультету та факультету Інформаційних технологій: «English for Computing»: [навчальний посібник]/ Л.В. Лазоренко – K. Логос, 2012. –57 с., «English for Mathematicians»: [навчальний посібник] / Л.В. Лазоренко – K., 2014. – 97 с., «Essential English for IT», Part 1: [навчально-методичний посібник] / Л.В. Лазоренко – K., 2016. – 64 с.

Наукові положення дисертаційного дослідження впроваджено у навчальний процес Київського національного університету імені Тараса Шевченка (акт упровадження від 3.04.2015 р.), Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» (акт упровадження від 16.05.2016 р.), Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (акт упровадження від 25.02.2016 р.), Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського (акт упровадження від 17.02.2016 р.).