Ляшенко Лариса Миколаївна

 

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземних мов математичних факультетів

Контактна інформація

Телефон: (044) 259‑05‑25 (робочий)

Коло наукових інтересів

Методика викладання іноземних мов, порівняльна лінгвістика, нооісторія і ноопедагогіка.

Навчальні курси:

 • Англійська мова: загальний курс (General English)
 • Англійська мова за профільним спрямуванням ( English for Speсial Purpose)

Публікації, статті

Є автором більше 100 наукових праць і навчально-методичних розробок.

Наукові статті:

 1. Зміна комплексу завдань університетської освіти і його вплив на спектр моделей університетів. Праці Міжнар. науково-практичної конфер. «Університетська освіта України ХХІ ст.», 15–16 грудня 2000, Харків. – Х.: ХНУ, 2000. – С. 104–107.
 2. Освіта Фінляндії: поміркованість реформ. Світло. – 2001. – № 1 (19). – С. 49–51. Фахове видання ВАК України
 3. Роль вищої освіти у забезпеченні стійкого економічно‑соціального розвитку Фінляндії . Наука і сучасність. Зб. наук. праць НДПУ ім. М.П. Драгоманова. – 2001. – Том ХХV. – Вип. 1. – С. 86–95. Фахове видання ВАК України.
 4. Реформи загальної і професійної освіти у Фінляндії (90‑ті рр.) Директор школи. Україна. – 2001. – № 4. – С. 97–104.
 5. Шляхи ефективнішого викладання іноземних мов учням і студентам. Директор школи. Україна. – 2001. – № 4. – С. 18–24.
 6. Причини і наслідки явища професіоналізації вищої освіти . Вища освіта України. – 2001. – № 3. – С. 45–64. Фахове видання ВАК України.
 7. До проблеми підвищення статусу системи профтехосвіти: досвід Фінляндії. Вища освіта України. – 2001. – № 6. – С. 47–60. Фахове видання ВАК України
 8. Синергетика, філософія освіти і педагогіка. Новий колегіум. – 2001. – № 5/6. – С. 3–7.
 9. Освіта ХХІ століття: тенденція професіоналізації. Вища освіта України. – 2002. – № 1 (3). – С. 82–87. Фахове видання ВАК України.
 10. Причини і наслідки світової тенденції професіоналізації вищої освіти. Проблеми освіти: Наук.-методичний збірник, м. Київ. – 2002. – Вип. 28. – С. 211–219.
 11. Нові підходи до планування і реформування освіти: зарубіжний досвід. Освіта і управління. – 2002. – Т. 5. – № 1. – С. 59–68.
 12. Професійно‑технічна освіта в Фінляндії в інформаційну епоху. Педагог професійної школи: Зб. наук. праць. – К.: Науковий світ, 2002. – Випуск ІІ. – С. 262–267. Фахове видання ВАК України.
 13. Синергетика і освіта ХХІ століття =. Освіта і управління. – 2002. – Т. 5. – № 3. – С. 127–135.Фахове видання ВАК України.
 14. Соціокультурне середовище–ХХІ і оновлене виховання. Директор школи. Україна. – 2002. – № 2. – С. 50–57.
 15. Зміни соціокультурного середовища в Україні і значення емоційної зрілості молоді. Рідна школа. – 2003. – № 1. – С. 31–33. Фахове видання ВАК України.
 16. Формування особистості студента і викладання історії – європейські підходи. Матеріали VІ науково-практичної конференції «Актуальні проблеми формування особистості лікаря у студентів-медиків». – К., 29 березня 2006 р. – С. 105–108.
 17. Методологічні підходи професійної підготовки майбутніх фахівців до соціально‑педагогічноі роботи на селі. Науковий вісник національного університету біоресурсів і природокористування Украіни / Серія «Педагогіка. Філософія» / Редкол.: Д.О. Мельничук (відп. ред.) та ін. – К., 2013. – Вип. 192. – Ч. 1. – C. 79–85.
 18. Особливості застосування методу кейс-стаді в навчальному процесі вищого навчального закладу. «Педагогіка і психологія: перспективи та пріоритетні напрями досліджень». Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 13–14 вересня 2013 року): – Львів: ГО «Львівська педагогічна спільнота», 2013. – С. 26–28 .
 19. Вища авіаційна освіта в Україні: досягнення і розвиток. ПОЛІТ. Сучасні проблеми науки. Гуманітарні науки: тези доповідей XV Міжнародної науково‑практичної конференції молодих учених і студентів, м. Києв, 8–9 квітня 2015 р., Національний авіаційний університет / редкол. М.С. Кулик (та ін.). – К.: НАУ, 2015. – С. 310–311.
 20. Емоційна компетентність – одне з завдань гуманітарної складової вищої освіти друк. Вища освіта у національному і глобальному вимірах. Зб. наук. пр. Матер. науково‑практ. конфер. 17 грудня 2004 р., м. Яготин. – Яготин: МАУП, 2005. – С. 102–108.
 21. Європейське бачення викладання історії для формування критичного мислення і толерантності друк. Рідна школа. – К.: 2006. – № 2. – С. 24–26. Фахове видання.
 22. Емоційна компетентність як частина сформованої особистості. Актуальні проблеми формування особистості студента. Матер. IV науково‑практ. конфер. 23 березня 2004 р., м. Київ. – К.: Мед. Інст. УАНМ, 2004. – С. 89–91.
 23. Эмоциональная компетентность и психическая устойчивость выпускников – важное требование к современному высшему образованию електронне видання (0,25 млн. переглядів) RELGA. – Росто‑на‑Дону, 2015. – № 8 (296). – 1 июля, (Url: www.relga.ru). Фахове видання (міжнародне).
 24. Про підвищення ефективності процесу вивчення англійської мови у ВНЗ. Первый независимый научный вестник. – К.: 2015. – № 2. – С. 77–86.
 25. Особенности необходимости овладения иностранными языками в прошлом, настоящем и будущем електронне видання (0,25 млн. переглядів) RELGA. – Ростов‑на‑Дону, 2015. – № 11 (299). – 10 сентября, (Url: www.relga.ru). Фахове видання (міжнародне).
 26. Аналіз шляхів і засобів успішних мовних змін в Україні друк. Вища школа. – К.: 2015. – № 9. – С. 78–89. Фахове видання.
 27. Знання іноземних мов та екологічна безпека України // Матеріали ІІ Міжнародної науково‑практичної конференції «Екологічна безпека як основа сталого розвитку суспільства. Європейський досвід і перепективи». – Л.: ЛДУБЖ, 2015. – С. 75–78.
 28. Способи більш успішного вивчення англійської мови у ВНЗ України // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Філософські проблеми сучасності». – Херсон: Вид.‑во ДВНЗ ХДАУ, 2015. – С. 46–49.
 29. Роль трипільців у появі протоіндоєвропейської мови // Тези доповідей XIІ Міжн. наук.‑практ. конф. «Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє» / за заг. ред. В.В. Балабіна. – К. : ВІКНУ, 2016. – С. 401–403.
 30. Труднощі іншомовної освіти в Україні й англійська мова у XXI ст. / Актуальные научные исследования в современном мире: ХVІІ Междунар. научн. конф., 26–27 сентября 2016 г., Переяслав‑Хмельницкий. // Сб. научных трудов – Переяслав‑Хмельницкий, 2016. – Вып. 9 (17), Ч. 4. – С. 117–122.
 31. Національні мови і англійська мова у минулому і в ХХІ столітті / Зб. тез, доповідей і статей ІV Всеукр. н.‑пр. конф. «Філософські обрії сьогодення» / редкол. Берегова Г.Д., Герасимова Е.М., Лєнь Т.В. та ін. – Херсон: РВВ «Колос», 2016. – С. 103–105.
 32. Нова спроба пояснення появи і еволюції протоіндоєвропейської мови на основі нооісторії України // Вища школа. – 2017. – № 2. – С. 43–52.
 33. Нове хмарнотегове (cloudtags) пояснення походження індоєвропейських мов та його застосування у вищій школі / Новітні чинники впливу на формування особистості студента – майбутнього лікаря: Матеріали ХVІІ міжн. наук.‑практ. конференції, Київ, 22 березня 2017 р. – К.: КМУ УАНМ, 2017. – C. 14–16.
 34. Гипотеза феномена происхождения и распространения на планете индоевропейской семьи языков // РЭЛГА. – 2017. – № 3 [321] 15.03 (Url: http://www.relga.ru/Environ/WebObjects/tgu-www.woa/wa/Main?textid=4921&level1=main&level2=articles).

Навчальні посібники:

 1. Навчальні завдання з ділової англійської мови на тему: «Ділові контакти у зовнішньоекономічній діяльності» / Київ 2002.

Біографія

Народилася 18.11.1973 р. у м. Києві.

Закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка у 1996 році за спеціальністю «романо-германські мови та література, філолог, перекладач».

У 2004 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Реформування професійної освіти у Фінляндіі в умовах глобалізційних процесів», за спеціальністю 13.00.04 –  теорія і методика професійної освіти.

У Київському національному університеті імені Тараса Шевченка працює з 1996 року: викладач англійської мови, з 2016 р. – доцент.

Досвід науково‑педагогічної роботи 15 років.

Загальний стаж науково‑педагогічної роботи – 17 років, педагогічний стаж у вищій школі IV рівня акредитації – 12 років.

З 1996 р. до 2001 р. працювала на посаді асистента (1,0 ставки) кафедри англійської мови природничих факультетів.

З 2001 р. до 2003 р. навчалася в аспірантурі Інституту вищої освіти Академії педагогічних наук України.

З 2004 р. до 2005 р. працювала молодшим науковим співробітником відділу теорії та методології природничої та інженерної освіти АПН України.

З 1.09.2012 р. до 20.05.2014 р. працювала на посаді асистента кафедри іноземних мов математичних факультетів Інституту філології на умовах строкового трудового договору.

З 23.05.2014 р. по теперішній час працює за контрактом.