Лисенко Катерина Вікторівна

Кандидат філологічних наук, асистент кафедри іноземних мов математичних факультетів

Контактна інформація

E-mail: katviclys@gmail.com

Коло наукових інтересів: фонетичні особливості мовлення, просодія англомовного дискурсу, діахронічний аналіз просодичних особливостей мовлення

Навчальні курси:

 • Загальний курс англійської мови
 • Ділова англійська мова
 • Англійська мова за професійним спрямуванням

Публікації, статті

 1. Нестеренко Н.М., Лисенко К.В. All things English. Смак до життя по-англійськи. Навчальний посібник (з грифом МОН України) // Вінниця: Нова Книга, 2005. – 160 с.
 2. Нестеренко Н.М., Лисенко К.В. Формування фонетичних компетенцій на першому курсі мовного ВИШу: методичні прийоми і рекомендації // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики: Зб.наук.праць. – К., ВПЦ «Київський університет», 2011. -Вип.20 – С. 269-277.
 3. Лисенко К.В. Компаративний аналіз компонентів просодії англомовного драматичного дискурсу в діахронічному аспекті // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики: Зб.наук.праць. – К., ВПЦ «Київський університет»,2012. – Вип.21 – С. 296-300.
 4. Лисенко К.В. Інваріантні та варіативні ознаки драматургічних текстів (на матер.п’єс В.Шекспіра) // Мовні і концептуальні картини світу: Зб.наук.праць. – К., ВПЦ «Київський університет»,2012. – Вип.41, част.ІІ. – С. 426-432.
 5. Лисенко К.В. Просодичне оформлення інтерогативів в аудіозаписах радіопостанов творів В.Шекспіра // Мовні і концептуальні картини світу:Зб.наук.праць. – К., ВПЦ «Київський університет»,2013. – Вип.43, част.ІІ. – С. 277-284.
 6. Лисенко К.В. Просодичні маркери варіативності квазімонологу-розповіді з п‘єси Шекспіра «Юлій Цезар». Експериментально-фонетичне дослідження (на матеріалі радіовистав)        // Мовні і концептуальні картини світу:Зб.наук.праць. – К., ВПЦ «Київський університет»,2013. – Вип.46, част.ІІ. – С. 360-370.
 7. Горбаченко А.Л., Сива Л.О., Лисенко К.В. «Іноземна мова – англійська» для студентів ОКР «Бакалавр» першого року навчання. Робоча навчальна програма     // Київ, КНУ імені Тараса Шевченка, 2014. – 93 с.
 8. Лисенко К.В. Деякі структурні характеристики темпоральних аспектів просодії при формуванні маркерів емоційності в театральній радіопостанові (на матеріалі записів радіовистав) Експериментально фонетичне дослідження. // Science and education: a new dimension. Philology III (13), Issue 62 (Budapest, 2015): 58–61. Index Copernicus
 9. Лисенко К.В. Темпоральні та паузальні аспекти просодії емоційно насичених фрагментів публічного виступу в театральних радіопостановах // Мовні і концептуальні картини світу:Зб.наук.праць. – К., ВПЦ «Київський університет»,2017. – Вип.56, част.І. – С. 369-379.
 10. Лисенко К.В., Гордєєва А.Й. SELF-STUDY BOOK FOR SOCIAL WORKERS Навчальний посібник   Київ : Видавництво Ліра-К, 2017. – 140 с.

Біографія

Народилася 6 квітня 1976 року в Києві.

У 1998 році закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Переклад», отримавши кваліфікацію філолога, усного перекладача з англійської та німецької мов.

2014–2018 навчалася в аспірантурі Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка.

У 2019 році закінчила роботу над дисертацією на тему «Риторико-просодичні особливості радіовистав за п’єсами В.Шекспіра». (Робота пройшла попередній захист та прийнята Вченою радою до захисту). Науковий керівник – доктор філологічних наук, професор Бєлова Алла Дмитрівна.

В університеті працює з 1998 року, на посаді асистента кафедри іноземних мов математичних факультетів – 3 2018 року.