Ребенко Марина Юріївна

Кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов математичних факультетів

Контактна інформація

Телефон: (044) 259‑05‑25 (робочий)

E-mail: myr80@ukr.net

Коло наукових інтересів

Українсько‑англійський художній переклад (прагматичні аспекти та об’єктивно-суб’єктивні параметри художнього перекладу, феномен особистості перекладача), виклики викладання англійської мови для студентів нефілологічних факультетів, новітні методи та підходи у викладанні курсу «Англійська мова за професійним спрямуванням».

Навчальні курси:

 • Англійська мова за професійним спрямуванням (для студентів ОКР «Бакалавр» напрямів підготовки 6.040301 прикладна математика, 6.040303 системний аналіз, 6.050103 програмна інженерія, 8.04030201 інформатика)

Публікації, статті

Є автором більше 30 наукових праць і навчально‑методичних розробок.

Наукові статті:

 1. До питання про етимологічні витоки деяких слів‑соматизмів (на матеріалі англійської мови) // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. – Харків: Видавництво ХНУ ім. В.Н. Каразіна. – № 611. – Серія: Романо‑германська філологія . – 2003. – С.209–213.
 2. Природа перекладацьких деформацій // Вісн. київ. ун-ту. Іноземна філологія. – 2007. – № 41. – С.27–31. (у співавторстві з В. Карабаном)
 3. Мовна особистість перекладача як причина деформації у перекладі // Мова і культура. (Науковий журнал). – К.: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2009. – Вип. 12. – Т ІІ(127). – С. 324–332.
 4. Деформації повісті Роальда Даля «Чарлі і шоколадна фабрика» в українському перекладі // Гуманітарний вісник: всеукр. зб. наук. пр. – Ч. 13. – Черкаси: ЧДТУ, 2009. – Серія: Іноземна філологія. – С. 254–258.
 5. Контрастивний аналіз явищ асиметрії та деформації у контексті актуальності проблеми перекладацьких перетворень. // Восточнославянская филология: сб. научн. статей. – Вып. – Горловка: Издательство ГГПИИЯ, 2009. – Серия: Языкознание. – С. 190–198.
 6. Адаптація як прийом творчої модифікації при перекладі // Актуальні проблеми філології та перекладознавства: зб. наук. праць. – Хмельницький. – 2009. – Вип. 4 – С. 177–180.
 7. Місце прийому деформації в теорії адаптивного перекладу // Вісник Луганського НУ імені Тараса Шевченка. – №13 (200). – Ч. І. – 2010. – Серія: Філологічні науки. – С. 143–150.
 8. Прийом перекладацької деформації як творчо-евристичний спосіб інтерпретації // Наукові праці Кам’янець‑Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки. – Випуск 22. – Том 2. – Чернівці: Книги–ХХІ, 2010. – С. 115–119.
 9. Інформативні прирощення та втрати під час перекладу як стратегія правомірної деформації // Науковий вісник Волинського НУ імені Лесі Українки. – 2010. – № – Серія: Філологічні науки. Мовознавство. – С. 302–306.
 10. Прийом перекладацької деформації як фактор мовного впливу на цільового читача // Мова і культура. (Науковий журнал). – К.: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2010. – Вип. – Т. VI (142). – С. 345–353.
 11. Прагматична деформація як перекладацька стратегія у художньому перекладі // Наукові записки – Вип. 95(1). – Кіровоград. – 2011. – Серія: Філологічні науки (мовознавство). – С. 547–552.
 12. Особливості прагматичної деформації на рівні категорії текстової модальності під час перекладу англомовних художніх творів українською та російською мовами // Наук. журнал: Філологічні трактати. – № – Т.ІІІ. – Суми, Харків. – 2011. – С. 85–93.
 13. Міра об’єктивної деформації у перекладах художньої прози Дж.Д.Селінджера на макростилістичному рівні тексту // Вісник ХНУ ім. В.Н. Каразіна. – №  – Вип. 69. – Харків. – 2012. – Серія: Романо‑германська філологія. Методика викладання іноземних мов. – С. 163–169.
 14. Загальнотекстові індекси макростилістики Джерома Селінджера у порівняльному перекладознавчому аналізі // Мовні і концептуальні картини світу. – Вип. 41. – К.: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2012. – С. 348–357.
 15. Лінгвостатистичний аналіз об’єктивної та прагматичної деформацій у текстах перекладу різножанрової художньої прози Дж.Селінджера на мікростилістичному рівні // STUDIA LINGUISTICA: зб. наук. праць – Вип. 6. – Ч. 2. – Т. VI(II). – Київ. – 2012. – С. 191–199.
 16. Субъективная деформация языковой личности Голдена Колфилда в переводах романа Дж.Д. Сэлинджера “The Catcher in the Rye” // Вестник ВГУ. – Воронеж. – 2013. – № 1. – Серия: Лингвистика и межкультурная коммуникация. – С. 170–173.
 17. Суб’єктивна деформація стилістичного інваріанту оригіналу роману “The Catcher in the Rye” Дж.Д.Селінджера у художніх перекладах // Вісник НТУ України «КПІ»: зб. наук. праць – Київ – 2014. – Вип. 3. – Серія: Філологія. Педагогіка. – С. 44–51.
 18. Двохаспектна природа перекладацької деформації в художньому перекладі // Одеський лінгвістичний вісник: науково‑практ. журн. Нац. ун‑т “Одес. юрид. акад.” – О.: Фенікс, 2014. – Вип. 4. – С. 215–218.
 19. Перекладацькі деформації в інтерпретаційній моделі художнього перекладу // Молодий вчений: наук. журн. – №2(17), лютий 2015. – Ч. V. – Херсон: Видавничий Дім «Гельветика». – 2015. – С. 103–107.
 20. Роль індивідуального читання художньої літератури зі студентами нефілологічних факультетів // Навч.‑метод. проблеми викл. ін. мов у ВНЗ: мат‑ли Міжн. наук.‑практ. конф. «Актуальні проблеми навчання іноземних мов (української, російської, англійської, китайської, турецької) у вищих навчальних закладах», Київ, 24 квітня 2015 р. – К.: КНУ імені Тараса Шевченка. – 2015. – С. 110–114.
 21. Об’єктивно-суб’єктивний характер перекладацьких деформацій // Вісник Київського національного лінгвістичного університету: зб. наук. праць – К.: Вид‑чий центр КНЛУ, 2015. – Т. 18. – № 1. – Серія: Філологія. – С. 112–119.
 22. Перекладацька деформація vs словотворча активність перекладача / М.Ю. Ребенко // Мова та культура: сучасні аспекти співвідношення: мат‑ли Міжнар. наук.‑практ. конф., Одеса, 20–21 листопада 2015 р. – О.: Міжнародний гуманітарний університет, 2015. – С. 186–190.
 23. Transformations of J.D. Salinger’s Vocabulary of HAPAX LEGOMENA within Literary Translation // Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: зб. наук. праць – Острог: Вид‑во Національного університету «Острозька академія», 2015. – Вип. 59. – Серія: Філологічна. – С. 15–18.
 24. Викладання професійно орієнтованого курсу англійської мови для студентів математичних спеціальностей // Педагогічний альманах Херсонської академії неперервної освіти: зб. наук. праць – Херсон. – 2016. – Вип. 30. – С. 187–191.

Біографія

Народилася 28.01.1980 р. у м. Суми.

У 2002 році закінчила Сумський державний університет (із відзнакою) і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Переклад» та здобула кваліфікацію перекладача, викладача англійської та німецької мов.

Дисертаційне дослідження (2013) присвячене вивченню об’єктивних і суб’єктивних аспектів деформацій у художньому перекладі.

У Київському національному університеті імені Тараса Шевченка працює з 2005 року: викладач, з 2013 р. Досвід науково‑педагогічної роботи 12 років.

Підвищувала кваліфікацію у рамках літніх шкіл з методики викладання англійської мови (Teacher Development Summer School, Volovets, June 29 –July 5, 2014; The 17th American Studies Summer Institute, Kyiv, June 22–24, 2016), конференцій видавництва Macmillan і Pearson для викладачів англійської мови (Modern Approaches to Teaching English, 2014–2017 рр.). Отримала цільовий сертифікат APTIS.