Тарнавська Тетяна Вердіївна

Кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри іноземних мов математичних факультетів

Контактна інформація

Телефон: (063) 686‑03‑11 (мобільний)

E-mail: tarnavskaya@ukr.net

Коло наукових інтересів

Інформаційні технології в освіті, методика викладання іноземних мов, викладання професійної англійської мови студентам ІТ спеціальностей,  викладання авіаційної англійської мови.

Навчальні курси:

 • General English
 • English for Special Purposes

Наукові публікації, статті

 1. Англійська мова. Аеропорти світу К. : НАУ, 2003. – 52 с.
 2. Использование видеоматериалов в процессе обучения иностранному языку в техническом вузе // Науковий вісник ПДПУ ім. К.Д.Ушинського. – 2003. – Вип. 3-4. – С. 102–107 (фахове видання)
 3. Особливості дистанційного навчання // Проблеми розвитку філології в Україні у контексті світової культури : матеріали Міжнар. конф., (Київ, 23–24 жовтня 2003 р.). – К. : КНУ ім. Т.Г. Шевченка, 2003. – С. 27
 4. Вивчення творів художньої літератури на уроках іноземної мови
 5. з використанням відеоматеріалів // Актуальні проблеми філології : матеріали Всеукр. конф. молодих вчених, (Дніпропетровськ, 15 квітня 2003 р.). – : Дніпропетровськ : Наука і освіта, 2003. – С. 139–140
 6. Англійська мова. ІСАО : НАУ, 2004. – 124 с.
 7. Технические средства в процессе обучения иностранному языку в неязыковом высшем учебном заведении // Мовні і концептуальні картини світу. – 2004. – Вип. 11. – Кн. 2. – С. 174–177
 8. Организация курсов английского языка для преподавателей высших учебных заведений гражданской авиации // Наука і освіта : матеріали VII Міжнар. конф., (Дніпропетровськ, 10-25 лютого 2004 р.) . – Дніпропетровськ : Наука і освіта, 2004. – С. 23–27
 9. Пошуки ефективних форм організації навчання в українській та американській школі // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах: проблеми та перспективи : матеріали V Всеукр. конф., (Київ, 23-26 березня 2004 р.). – К. : НАУ, 2004. – С. 72–73
 10. Using Fiction and Feature Films in an ESP Class // Комунікація у вік глобалізації: десять років успішного розвитку та здобутків : матеріали Х Всеукр. націон. Конвенції Асоціації викл. англ. мови в Україні TESOL-Україна, (Київ, 3-5 березня 2005 р.). – Львів : ПП «Марусич», 2005. – С. 235–237.
 11. До проблеми навчання авіаційних спеціалістів англійській мові // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах. – 2005. – Вип. 10. – С. 318–324 (фахове видання)
 12. Проблемы обучения английскому языку будущих диспетчеров УВД на международных воздушных трассах // Сучасні дослідження : матеріали ІІ Міжнар. конф. ( Дніпропетровськ, 20-28 лютого 2006 р.). – Дніпропетровськ : Наука і освіта, 2006. – Т. 7. – С. 69–71
 13. Языковая подготовка будущих диспет-черов УВД на международных воздушных трассах как педагогическая проблема // Гуманітарні проблеми становлення сучасного фахівця : матеріали VII Всеукр. конф., (Київ, 29-31 березня 2006 р.). – К. : НАУ, 2006. – Т. 3. – С. 256
 14. К вопросу о языковой подготовке будущих диспетчеров УВД на международных воздушных трассах // Європейська наука ХХІ століття: стратегія і перспективи розвитку : матеріали І Міжнар. конф., (Дніпропетровськ, 22-31 травня 2006 р.). – Дніпропетровськ : Наука і освіта, 2006. – Т. 13. – С. 104–106
 15. Пути преодоления нервно-психического напряжения авиадиспетчера в процессе языковой подготовки // Актуальні проблеми сучасних наук: теорія і практика : матеріали ІІІ міжнар. конф., (Дніпропетровськ, 16-30 червня 2006 р.). – Дніпропетровськ : Наука і освіта, 2006. – Т. 8. – С. 118–120
 16. Англійська мова. Ecological situation today. – К. : НАУ, 2006. – 108 с.
 17. Структура методики обучения будущих авиадиспетчеров английскому языку на базе анализа авиакатастроф // Вісник НТУУ “КПІ”. Серія: Філософія. Психологія. Педагогіка. – К. : НТУУ, 2007. – Вип. 1(19). – С. 163–166 (фахове видання)
 18. Анализ авиационных происшествий и инцидентов в процессе обучения будущих диспетчеров УВД на МВТ // Гуманітарні проблеми становлення сучасного фахівця: матеріали VIII міжнар. конф. – К. : НАУ, 2006. – Т. 3. – С. 281-282
 19. Методы обучения будущих авиадиспетчеров профессиональному английскому языку // Вісник НТУУ “КПІ”. Серія: Філософія. Психологія. Педагогіка. – К.: НТУУ, 2007. – Вип.2 (20). – С.134-138 (фахове видання)
 20. Методика іншомовного навчання авіадиспетчерів авіакатастроф із врахуванням ситуацій // Соціалізація особистості. – К. : НПУ, 2007. – Т.ХХІХ. – С.173-182 (фахове видання)
 21. Надежность профессиональной деятельности летного и диспетчерского состава в международных воздушных трассах Монография. – Москва-Кировоград : ГЛАУ, 2008. – С. 345-405
 22. ТарнавськаТ.ВМетодика навчання майбут¬ ніх диспетчерів керуванню повітряним рухом в екстремальній ситуації на міжнародних повітряних трасах. Дис. … канд. пед. наук: 23.05.08 / Тарнавська Тетяна Вердіївна. – Харків, 2008. – 240 с.
 23. Перевод авиационных терминов при обучении будущих диспетчеров управления воздушным движением // Соціокультурні та етнолінгвістичні проблеми галузевого перекладу в пара-дигмі євро інтеграції : матеріали І Всеукр. конф., (Київ, 3 квітня 2008 р.). – К. : НАУ, 2008. – С. 176-178
 24. Pilots and air traffic controllers English training // Proceedings of the Third World Congress “Aviation in the XXI-st Century”: “Safety in Aviation and Space Technology”. – Kyiv : NAU, 2008. – Vol. 2. – P. 654-658
 25. Розбіжності між англійською та українською пунктуацією // Вісник міжнародного дослідного центру : «Людина: мова, культура, пізнання». – 2008. – Том 18 (3). – С. 109-117
 26. Ролевые игры как метод оценивания уровня языковой подготовки в неязыковом вузе // Актуальні проблеми вищої професійної освіти України : Матеріали конф., (Київ, 25-26 березня 2009 р.). – К. : НАУ, 2009. – С. 60-61
 27. Анализ проблемных ситуаций в процессе языкового обучения специалистов неязыкового профиля // Проблеми викладання іноземних мов у немовному вищому навчальному закладі : матеріали Всеукр. конф., (Київ,19 березня 2009 р.). – К. : Вид-во Нац. авіац. ун-ту «НАУ-друк», 2009. – С. 101-104
 28. Ролевые игры как метод оценивания качества языковой подготовки в неязыковом ВУЗе // Вісник НТУУ “КПІ”. Серія : Філософія. Психологія. Педагогіка. – К. : НТУУ, 2009. – Вип.1(25). – С. 187-191 (фахове видання)
 29. Формування навиків безпомилкового іншомовного спілкування (на матеріалі коротких гумористичних оповідань) // Вісник НТУУ “КПІ”. Серія : Філософія. Психологія. Педагогіка. – К. : НТУУ, 2010. – Вип.1(28). – С. 237-240 (фахове видання)
 30. Аналіз мовних помилок в процесі навчання англійській мові майбутніх фахівців економічного профілю // Вісник НТУУ “КПІ”. Серія : Філософія. Психологія. Педагогіка. – К. : НТУУ, 2010. – Вип.2(29). – С. 188-191(фахове видання)
 1. Анализ коммуникатив-ных неудач как метод формирования навыков безошибочного общения // Вісник Міжнародного дослідного центру «Людина: мова, культура, пізнання. – 2010. Том 27 (4,2010). – С. 80-88
 2. Ділова англійська мова. Навч. посіб. К. : Вид-во ТОВ Аграр Медиа Груп, 2010. – 368 с. Рекомендовано МОН України (лист № 1/11 – 10401 від 10.11.2010 р.)
 3. Ділова англійська мова. Навч. посіб. К. : Вид-во ТОВ Аграр Медиа Груп, 2010. – 247 с.
 4. Ділова англійська мова. Навч. посіб. К. : Вид-во ТОВ Аграр Медиа Груп, 2010. – 256 с.
 5. Ошибки коммуникации как проблема языковой подготовки будущих специалистов // Вісник Міжнародного дослідного центру «Людина: мова, культура, пізнання». – Кривий Ріг, 2010. – Том 25 (2). – С. 51-57
 6. Оценивание качества языковой подготовки методом ролевых игр // Іноваційний потенціал української науки – ХХІ століття. – Запоріжжя : Видавництво ПДА., 2010. – С. 59-64
 7. Формування навиків безпомилкового спілкування англійською мовою (на матеріалі коротких гумористичних оповідань) // Актуальні проблеми філології та американські студії : Матеріали  ІІІ Міжнар. конф., (Київ, 21-23 квітня 2010 р.). – К. : Вид. Європ. ун‑ту, 2010. – с. 342-344
 8. Анализ ошибок коммуникации в процессе языковой подготовки будущих экономистов // Підготовка студентів немовних спеціальностей до міжкультурної комунікації у процесі вивчення гуманітар-них дисциплін» : матеріали Міжрегіон. метод. семінару (Київ, 16 червня 2010 р.). – К. : Вид. Європ. ун-ту, 2010. – С. 57‑59
 9. Методи аналізу помилок іншомовної комунікації в процесі підготовки фахівців економічного профілю // Актуальні проблеми вищої професійної освіти України : матеріали конф. (Київ, 25-26 березня 2010 р.). – К. : НАУ, 2010. – С. 97-98
 10. Формирование коммуникатив-ных навыков в процессе обучения английскому языку // Проблеми викладання іноземних мов // у немовному вищому навчальному закладі : матеріали Всеукр. конф. (Київ, 18 березня 2010 р.). – К. : Вид-во НАУ‑друк, 2010. – С. 217-219
 11. Ділова англійська мова. Навч. посіб. К. : Вид-во ТОВ Аграр Медиа Груп, 2011. – 345 с. Рекомендовано МОН України (лист № 1/11 – 10248 від 04.11.2011 р.)
 12. Ділова англійська мова. Навч. посіб. К. : Вид-во ТОВ Аграр Медиа Груп, 2011. – 288 с. Рекомендовано МОН України (лист № 1/11 – 10260 від 04.11.2011 р.)
 13. Методи формування готовності майбутніх економістів до ефективного спілкування англійською мовою // Науковий вісник Донбасу. – 2011. – №. 3(15). – С. 1-9 // http://alma-mater.luguniv.edu.ua/magazines/elect_v/NN15/11ttvsam.pdf (електронне фахове видання)
 14. Методи формування навиків ефективного професійного іншомовного спілкування // Народна освіта. – 2011. – Випуск 2 (14). // http://www.narodnaosvita.kiev.ua/vupysku/14/statti/tarnavska.htm (електронне фахове видання)
 15. Проблемные методы обучения в языковой подготовке будущих специалистов экономического профиля // Вісник Міжнародного дослідного центру «Людина: мова, культура, пізнання». – Кривий Ріг, 2011. Том 28 (1). – С. 77-83
 16. Анализ проблемных ситуаций в процессе обучения будущих специалистов английскому языку // Ключови въпроси в съвременната наука : материали за 7-а Междун. конф., (София, 17-25 април 2011 г.). – Том 27. Педагогически науки. – София : «Бял ГРАД-БГ» ООД, 2011. – С. 41-43
 17. Порівняння граматичних форм як метод формування навиків безпомилкового спілкування // Efektivní nástroje moderních věd – 2011 : materiály VII mezinár. conf., (Praha, 27 dubna-05 května 2011 r.). – Díl 14. Pedagogika. Psychologie a sociologie. – Praha : Publishing house “Education and science” s.r.o., 2011. – Stran. 38-40
 18. Методи підготовки майбутніх економістів до ефективного спілкування англійською мовою // Aktualne problemy nowoczesnych nauk – 2011 : materialy VII Międzynar. konf., (Przemyśl, 07-15 czerwca 2011 r.). – Vol. 17. Pedagogiczne nauki. – Przemyśl : Nauka i Studia. – Str. 9-11
 19. Формирование языковой компетентности у студентов неязыковых вузов // Актуальні проблеми сучасної філології : матеріали I Міжнар. конф., (Київ, 14-16 вересня 2011 р.). – Тернопіль : Вид-во Генеза поняття «система»: історичний огляд ТНПУ, 2011. – С. 170-172
 20. Генеза поняття «система»: історичний огляд // Духовність особистості: методологія, теорія і практика // [зб. наук. праць / гол. ред. Г.П. Шевченко]. – Вип. 6(47). – Луганськ : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2011. – С. 129-139 (фахове видання)
 21. Становлення та розвиток інформаційних технологій в освіті: історичний аспект // Вісник Чернігівського національного університету. – Чернігів, 2012. – Випуск 97. – С. 290‑296. – Серія : Педагогічні науки (фахове видання)
 22. Деятельностный подход в образовании: обзор исследований // Современные научные исследования и инновации. – Апрель, 2012. [Электронный ресурс]. – URL : http://web.snauka.ru/issues/2012/04/11124
 23. Классификация систем // Психология, социология и педагогика. – Май, 2012. [Электронный ресурс]. URL : http://psychology.snauka.ru/2012/05/547
 24. Информатизация образования: ключевые понятия // Оралдың ғылым жаршысы : Научно-теорет. и практ. журнал. – Орал : ЖШС «Уралнаучкнига», 2012. – № 4 (40). – С. 59-67. – Серия : «Педагогические науки»
 25. A short historical overview of the concept of «system» // Nauka i Studia : научно-теорет. и практ. журнал. –Przemyśl : Nauka i studia, 2012. –  NR 9 (54). – С. 52-57.
 26. Історія розвитку інформаційних технологій // Dny vědy – 2012 : materiály VIII mezinárodní vědecko-praktická conference (Praha, 27.03. – 05.04.2012). – Díl 31. Pedagogika : Praha. Publishing House “Education and Science” s.r.o – Str. 75-77.
 27. Информационные технологии в процессе обучения иностранному языку // Проблеми викладання іноземних мов у немовному вищому навчальному закладі : матеріали V Всеукр. конф. (Київ, 16 березня 2012 р.). – К. : Вид-во Нац. авіац. ун-ту «НАУ-друк», 2012. – С. 254‑255.
 28. Діяльнісний підхід до застосування інформаційних технологій у навчальному процесі // Efektivní nástroje moderních věd – 2012 : materiály VIII mezinárodní vědecko-praktická konference, (Praha, 27 dubna – 05 května 2012 roku) – Díl 17. – Pedagogika. – Praha : Publishing House «Education and Science» s.r.o – Stran. 64-66.
 29. Передумови розвитку інформатизації освіти // Naukowa przestrzeń Europy – 2012 : materiały VIII Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji, (07-15 kwietnia 2012) . – Volume 16. Pedagogiczne nauki. – Przemyśl. Nauka i studia – Str. 75-77.
 30. Системный поход: история становлення // Новината за напреднали наука – 2012 : mатериали за 8-а международна научна практична конференция, (17-25 май 2012). – Том 12. Педагогически науки. – София : «Бял ГРАД-БГ» ООД – С. 30-32.
 31. Застосування інформаційних мережевих технологій у дослідницькому університеті // Dynamika naukowych badań – 2012 : мateriały VIII Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji, (07 – 15 lipca 2012 roku) / Redaktor naczelna: Prof. dr hab. Sławomir Górniak. – Volume 10. Pedagogiczne nauki.: Przemyśl. Nauka i studia – Str. 91-93.
 32. Особливості підготовки фахівців у дослідницькому університеті // Науковий вісник національного університету біоресурсів і  природокористування України. Серія : «Педагогіка. Психологія. Філософія» / відп. ред. Д.О. Мельничук. – К. : Вид-во Міленіум, 2012. – С. 29-36. (фахове видання)
 33. Розвиток понятійного апарату інформатизації освіти // Народна освіта. – 2012. – Випуск № 3 (18). // http://www.narodnaosvita.kiev.ua/vupysku/18/statti/tverez_tarnava.htm (електронне фахове видання)
 34. Осмислення поняття «система» в різних галузях наукових знань // Педагогіка вищої школи : [зб. наук. праць / наук. ред. Бакум З.]. – Кривий Ріг : КПІ ДВНЗ «КНУ», 2012. – С. 320-331.(фахове видання)
 1. Інформатизація освіти в Україні: історичний огляд // Оновлення соціально-психологічної та педагогічної науки та етапи націєтворення : тези доповідей Всеукраїнської наук.-практ. конф., 20 квітня 2012 р. / за ред. В.М. Огаренка та ін. – Запоріжжя : КПУ, 2012. – С.109-110.
 2. Classification of Information Technology // International Journal of Scientific & Engineering Research, Volume 4, Issue 3, March 2013 Edition (ISSN 2229-5518). – Research Publication IJSER
 3. 10685-B Hazelhurst Houston, TX 77043 USA Индекси цитування: Google Scalar, EBSCO Publishing, Scribd, SciRate.com, DOAJ Directory of Open Access Journals, Scirus, ScientificCommons, CiteSeerx beta, Base, (Bielefeld Academic Search Engine), DBLP (Computer Science Bibliography), Docstoc, QSensei, NASA Astrophysics Data System (ADS) Digital Library Impact Factor : 1.4
 4. Аксіологічний підхід до застосування інформаційних технологій в освітньому процесі // Вища освіта України: теоретичний та науково-методичний часопис. № 2 (додаток 2) – 2013 р. – Тематичний випуск «Науково-методичні засади управління якістю освіти у вищих навчальних закладах» – Луцьк : «ВолиньПоліграф», 2013 – 488 с. – С. 440-447.(фахове видання)
 5. Використання сучасних засобів комунікації в освітньому процесі // Вісник ЛНУ ім. Т. Шевченка. – 2013. – № 10 (269). – 306 с. – С. 18-23. (фахове видання)
 6. Research Universities: Development // Trends Sborník z konference Trendy Ve Vzdělávání 2013. – Olomouc : Pedagogická fakulta Univerzity Palackého, 2013. – 713 st. – St. 637-640. – ISBN 978-80-86768-52-6 База даних Thomson Reuters Web of Knowledge
 7. Development of Students’ Ability to Assess Information through Ranking of Online Learning Resources // Conference Proceedings [“Higher Education Pedagogy”], (February 6-8, 2013, Virginia Tech, Blacksburg, Virginia, USA) / Virginia : Virginia Tech, 2013. – P. 27-28.
 8. Development of Students’ Ability to Assess Information through Ranking of Online Learning Resources // Використання соціальних мереж і блогів у навчанні // Науковий вісник НУБІПУ. – Серія «Філологічні науки» / Редкол. : Д.О. Мельничук (відп. ред.) та ін. – К. : ВЦ НУБіП України, 2013. – Вип. 186. – Ч. 1. – 18  с. – С. 136‑141
 9. Зарубежный опыт внедрения информационных технологий в исследовательских университетах // Materiály IX mezinárodní vědecko-praktická konference [“Vědecký pokrok na přelomu tysyachalety – 2013”], (27 května – 05 června 2013 r.) / Pedagogika: Praha. Publishing House “Education and Science”, 2013. – Díl 23. – s.r.o – 112 stran. – Stran. 42-44.
 10. Информатизация образования: ценностный подход // Dynamika naukowych badań – 2012 : мateriały VIII Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji, (07 – 15 lipca 2012 r.) / Redaktor naczelna: Prof. dr hab. Sławomir Górniak. – Volume 10. Pedagogiczne nauki.: Przemyśl. Nauka i studia – Str. 91-93.
 11. Сутність інформаційних технологій в освіті // Вісник Чернігів-ського національного педагогічного університету. – Чернігів, 2013. – Випуск 108(1). – С. 150-155. – Серія : Педагогічні науки (фахове видання)
 12. Дослідницькі університети світу: досвід спільної роботи // Наукові записки. Серія «Психолого-педагогічні науки» (Ніжинський державний університет імені М. Гоголя) / за заг. ред. проф. Є.І. Коваленко. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2013. – № 1. – 296. – С. 287 293.(фахове видання)
 13. Цифрові технології у навчальній, дослідницькій та інноваційній діяльності закладів вищої освіти // Наукові записки. Серія «Психолого-педагогічні науки» (Ніжинський державний університет імені М. Гоголя) / за заг. ред. проф. Є.І. Коваленко. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2013. – № 2. – 241. – С. 110-117. (фахове видання)
 14. Впровадження інформаційних технологій у систему професійної підготовки дослідницького університету на основі системного підходу // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : наук. журнал / [ред. кол.: А.А.Сбруєва, М.О.Лазарєв, О.В. Михайліченко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2013. – № 6 (32). – 249-259.(фахове видання)
 15. Комп’ютерні технології контролю знань у вищій освіті // Науковий вісник НУБіП України. Серія : «Педагогіка. Психологія. Філософія» / відп. ред. Д.О. Мельничук. – К. : Видавничий центр НУБіП України, 2013. – Вип. 192. – Ч. 2. – С. 202-210.  (фахове видання)
 16. Теоретичні основи створення персональних навчальних середовищ в університетах дослідницького типу // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ун-т ім. Г. Сковороди». – Додаток 1 до Вип. 31. – Том 1(43) : Тематичний випуск : «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – К. : Гнозис, 2013. – 632 с. – С. 348-360.(фахове видання)
 17. Дидактические принципы использования информационных технологий в высшем образовании // Инновационные образовательные технологии. – 2013. – №2(34). – С. 23-27.
 18. Анализ программного обеспечения // Апробация: ежемес. научно-практ. журнал [Гл. ред. Д.А. Деневизюк]. – Москва: НИЦ «Апробация», 2013. – №7 (10). – 67 с. – С. 52-56. – ISSN 2305-4484
 19. Использование системы MOODLE в учебном процессе исследовательского университета // «Динамиката на съвременната наука» : mатериали за 9-а междунар. научн. практ. конф., (София, 17 – 25 юли, 2013) / Педагогически науки. Психология и социология. – София : «Бял ГРАД-БГ» ООД, 2013. – Том 7. – 80 стр. – С. 28-30.
 20. Проблеми інтеграції дослідницьких університетів у міжнародну систему науки і освіти // Materiály IX mezinárodní vědecko – praktická konference «Aplikované vědecké novinky – 2013». – Díl 7. Filologické vědy. Pedagogika: Praha. Publishing House «Education and Science» s.r.o – 96 stran. – Stran. 89-91.
 21. Аксіологічний підхід до застосування інформаційних технологій в освітньому процесі // «Професіоналізм педагога в контексті європейського вибору України: якість освіти – основа конкурентоспроможності майбутнього фахівця» : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., (Ялта, 26-27 вересня 2013 р.) / РВНЗ КГУ, 2013. – Ч. 1. – 180 с. – С. 148 150.
 22. The Role and Use of Information Technology in Higher Education // Edukacja – Technica – Informatyka : rocznik naukowy “Wybrane problemy  Edukacji informatycznej i informacyyjnej” : NR 4/2013-2. –  Rzeszów, 2013. – St. 98-104. – ISSN 2080-9069 Наукометрічна база: CEEOL
 23. Проблемы становления и развития исследовательских университетов в Украине // Наука: теория и практика (07 августа – 15 августа 2013 г.) Materiały IX Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji  «Nauka: teoria i praktyka – 2013» Volume 6. Pedagogiczne nauki. Psychologia i socjologia.: Przemyśl. Nauka i studia – 104 str. – St. 46-48.
 24. Типи систем комп’ютерного контролю знань. – “Nastolení moderní vědy– 2013” : materiály IX mezinárodní vědecko-praktická konference, (Praha, 27 září – 05 října 2013 roku) / Pedagogika. – Praha : Publishing House “Education and Science” s.r.o., 2013. – Díl 7. – 96 stran. – St. 88-90.
 25. Персональная учебная среда: мнения ученых // «Інформаційні технології в економіці, менеджменті і бізнесі. проблеми науки, практики і освіти» : матеріали ХІХ Міжнар. наук.-практ. конф., (Київ, 28-29 листопада 2013 р.) / Редкол. : І.І. Тимошенко (гол.) та ін. – К. : Вид-во Європейського університету, 2013. – 255 с. – С. 205-208.
 26. English Grammar Practice. навч. посіб. для студентів економічних спеціальностей / [Т.В. Тарнавська, М.Є. Люлько]. – К. : Альфа Реклама, 2013. – 376 с. Рекомендовано Міністерством освіти і науки Українияк навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист № 1/11 – 11520 від 15.07.2013 р.)
 27. Проблеми застосування інформаційних технологій в університетах дослідницького типу. – Теорія та методика професійної освіти: наукові читання імені професора Віктора Сидоренка : збірник доповідей та тез доповідей V міжнародної конференції (Київ 26, 27 лютого 2014 р.) – К. : НУБіП України, 2014. – 243 с. – С. 199-201.
 28. Дидактические основы внедрения информационных технологий в образовательный процесс университета исследовательского типа. – Знание. Понимание. Умение. – 2014. – № 1. – С. 94–102.
 29. Теорія і практика застосування інформаційних технологій в університетах дослідницького типу на основі системного підходу. – Монографія. – Київ : Профі, 2014.– 456 с. – ISBN 978-966-2398-07-6.
 30. Тарнавська Т.В., Шанаєва-Цимбал Л.О., Ліпська В.В.«Комунікативний аспект соціальної мережи Facebook на прикладі стірінки кафедри англійської філології НУБіП України» : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток сучасної освіти: теорія, практика, інновації : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 23-24 лютого 2017 р. – К. : Міленіум, 2017. 335 с.
 31. Тарнавська Т.В., Ліпська В.В. Оцінювання знань із застосуванням інформаційних технологій : матеріали ХІ міжнародної конференції «Національна ідентичність в мові і культурі» : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 22-23 березня 2018 р. – К. : НАУ. – 296 с. – с. 189-
 32. Network Identity in Education – I International Congress on People, Power, Politics (Kırşehir, Turkey, 19-21 October 2018) : abstract book – 98 p. -91.

Біографія

Народилась в м. Біла Церква Київської області 10 грудня 1957 року.

В 1985 закінчила Географічний факультет Київського державного університету (нині КНУ) ім. Т.Г. Шевченка, отримала кваліфікацію «географ, економіко-географ, викладач».

В 1994 році закінчила курс англійської мови в Будинку вчених Національної академії наук України.

У 1997 р. навчалась у Київському міжрегіональному інституті удосконалення вчителів за спеціальністю 7030502 «Англійська мова з методикою викладання» і здобула кваліфікацію вчителя англійської мови вищої категорії.

З 1994 до 1997 рр. викладала англійську мову в середній школі № 15 м. Києва;

З 1997 до 2000 рр. працювала викладачем англійської мови у Київському автотранспортному технікумі (нині Транспортно-економічний коледж);

З 2000 до 2009 працювала старшим викладачем в Національному авіаційному університеті;

23 травня 2008 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Методика навчання майбутніх диспетчерів керуванню повітряним рухом в екстремальних ситуаціях на міжнародних повітряних трасах» в Української інженерно-педагогічної академії Міністерства науки і освіти України та отримала наукову ступінь кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання (технічні дисципліни);

26 вересня 2012 р. отримала вчене звання доцента кафедри англійської мови.

З 2009 до 2017 рр. працювала на посаді старшого викладача, а потім доцента кафедри англійської філології у Національному університеті біоресурсів і природокористування України.

З 2017 року працює на посаді доцента кафедри іноземних мов математичних факультетів Київського національного університету імені Тараса Шевченка.