Вакуленко Тетяна Олександрівна

Кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов математичних факультетів

Контактна інформація

Телефон: (044) 259-05-25 (робочий)

E-mail: tatiana9v@gmail.com

Коло наукових інтересів

Прагмалінгвістика, семантика мовних одиниць, міжкультурна комунікація, проблеми перекладознавства, методика викладання іноземних мов.

Навчальні курси:

 • General English
 • English for Special Purposes

Публікації, статті

Є автором більше 60 наукових праць і навчально‑методичних розробок

Наукові статті:

 1. 1. Оптативные и вопросительные предложения фразеологизированной структуры // Вестник Киевского университета: Сер. Романо‑германская филология. – К., 1990. – Вып. 24. – С. 6–10. (у співавторстві з Возною М.О.).
 2. Прагматическое варьирование вопросительных предложений фразеологизированной структуры // Вестник Харьковского университета: Структурно‑семантическое и прагматическое описание романских и германских языков в дидактических целях. – Вып. 367. – Харьков: изд‑во «Основа», 1992. – С. 33–35.
 3. Особливості навчання англійській розмовній мові у технічному вузі // Гуманітарна освіта в технічному університеті: проблеми та перспективи: матеріали Міжнародної науково‑практичної конференції «Авіа‑2000» – К. : НАУ, 2001. – С. 39–42.
 4. Викладання курсу ділової англійської мови в технічному вузі // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах: Зб. наук. праць. – Вип. 5. – К. : ІВЦ Держкомстату України, 2003. – С. 104–110.
 5. Лексичні труднощі перекладу з англійської мови текстів з економічної тематики // Гуманітарна освіта: матеріали V Міжнародної науково‑технічної конференціїї «Авіа–2003» – Т. 7. – Київ, 2003. – С. 7.4.9–7.4.12.
 6. Лексико-стилістичні особливості мови ділових документів (на матеріалі англ. мови) // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах: Зб. наук. праць. – Вип. 9. – К. : ІВЦ Держкомстату України, 2004. – С. 127–134.
 7. Pedagogic issues for teaching business English // Proceedings of the National Aviation University. – Kyiv: NAU, 2005 – №2. – P.159–163.
 8. 8. Структурно‑семантичні особливості питальних речень фразеологізованої структури сучасної англійської мови // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах: Зб. наукових праць. – Вип. 12. – К.: ІВЦ Держкомстату України, 2003. – С. 127–134.
 9. Проблеми впровадження дистанційного навчання іноземним мовам // Сучасні тенденції комп’ютеризації процесу навчання іноземних мов: Зб. наук. праць. – Луганськ: Східноукраїнський національний університет, 2006. – Вип.4. – С.38–41.
 10. Challenges of ISP // Современный научный вестник: научно‑теоретический практический журнал. – Серия: экономика, право, филология. Музыка и жизнь. – Белгород: Руснаучкнига, 2008. – Вып. 15. – С. 93–101.
 11. Skills and activities in ESP // Теоретичні та методологічні проблеми дослідження іноземних мов: матеріали Всеукраїнської науково‑практичної конференції 17 квітня 2008 р. – К.: НАУ, 2008. – С. 54–56.
 12. Role‑plays in Teaching Communicative Competence // Проблеми викладання іноземних мов у немовному вищому навчальному закладі: матеріали Всеукраїнської науково‑практичної конференції 19 березня 2009 р. – К.: НАУ, 2009. – С. 160–163.
 13. Неместоименные вопросительные предложения фразеологизированной структуры – побудительные речевые акты // Наукові записки Міжнародного університету: Зб. наук. праць. – Одеса: Міжнар. гуманітар. ун‑т, 2010. –Вип. 15. – С. 32–40.
 14. Проблеми міжкультурної ділової комунікації // Проблеми викладання іноземних мов у немовному вищому навчальному закладі: Всеукраїнська науково‑практична конференція 18 березня 2011 р. – К.: НАУ, 2011. – С. 26–29.
 15. Особливості комунікативної поведінки англійців і українців у світлі теорії міжкультурної комунікації // Проблеми викладання іноземних мов у немовному вищому навчальному закладі: V Всеукраїнська науково‑практична конференція 16 березня 2012 р. – К.: НАУ, 2012. – С. 62–67.
 16. Language proficiency requirements and aviation safety // Aviation in the XXI‑st century: The fifth world congress, September 25–27, 2012: thesis – К.: 2012. – P.8.1.17 – 8.1.22.
 17. Особенности функционирования риторических вопросительных предложений в современном английском языке // Розвиток наукових досліджень 2012: восьма міжнародна науково‑практична конференція, 19–21 листопада 2012 р. – Полтава, 2012. – Т. 7. – С. 84–87.
 18. Замкнуті питальні речення фразеологізованої структури – констативні мовленнєві акти // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики: зб. наук. пр. – К.: «Логос», 2013. – Вип. 23. – С. 65–72.
 19. Займенникові незамкнуті емоційно‑констатуючі питальні речення фразеологізованої структури – констативні мовленнєиві акти // Проблеми семантики слова, речення та тексту: зб. наук. пр. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2013. – Вип. 30. – С. 20–27.
 20. Питальні речення фразеологізованої структури, які використовуються з метою встановлення мовленнєвого контакту // Шляхи подолання мовних та комунікативних бар’єрів: методика викладання гуманітарних дисциплін студентам немовних спеціальностей: матеріали II Міжнародної науково‑практичної конференції, Київ, 6–7 червня 2014 р. – К.: «Талком», 2014. – С. 214–218.
 21. Питальні речення фразеологізованої структури – метакомунікативні мовленнєві акти // Sciences of Europe. – Praha, 2017. – Vol. 4, № 11. – P. 71–76.
 22. Потенційна прагматична багатозначність та прагматичне варіювання питальних речень фразеологізованої структури (на матеріалі сучасної англійської мови) // Сборник статей XXII международной конференции «Развитие науки в XXI веке» 14 февраля 2017 г. – Харьков, 2017, – С. 49–55.

Навчально-методичні праці:

 1. Банківська справа: методична розробка для студентів III курсу факультету економіки та керування. – К.: КМУЦА, 1998 р. – 56 с.
 2. Fundamentals of Marketing: методична розробка для студентів III курсу ФЕ та ФOУ. – К.: НАУ, 2001 р. – 54 с.
 3. Fundamentals of Management: методична розробка для студентів II курсу ФЕП та ФМІЛ. – К.: НАУ, 2003 р. – 144 с.
 4. Англійська мова: English for Psychologists. Методична розробка для студентів I–IV курсів факультету психології та соціології. – К.: НАУ, 2006 р. – 72 с.
 5. Акмалдінова О.М., Абсалямова Я.В., Балацька Н.І., Вакуленко Т.О., Сидоренко З.Ю. Financial Activity: навчальний посібник / О.М. Акмалдінова., Я.В. Абсалямова, Н.І. Балацька, Т.О. Вакуленко, З.Ю. Сидоренко – К.: Книжкове видавництво НАУ, 2006 р. – 144 с.
 6. Акмалдінова О.М., Абсалямова Я.В., Балацька Н.І., Вакуленко Т.О., Сидоренко З.Ю. Fundamentals of Banking and Management: навчальний посібник / О.М. Акмалдінова, Я.В. Абсалямова, Н.І. Балацька, Т.О. Вакуленко, З.Ю. Сидоренко – К.: Книжкове видавництво НАУ, 2006 р. – 168 с.
 7. Вакуленко Т.О., Козелецька І.С., Максимович Г.О., Панасенко Г.Б. Sociology: навчальний посібник / Т.О. Вакуленко, І.С. Козелецька, Г.О. Максимович, Г.Б. Панасенко. – К.: Книжкове видавництво НАУ, 2006 р. – 168 с.
 8. Вакуленко Т.О., Жароїд Ю.А., Рудь Н.П. Psychology: навчальний посібник / Т.О. Вакуленко, Ю.А. Жароїд, Н.П. Рудь. – К.: «НАУ–друк», 2011 р. – 214 с.
 9. Professional English. English for Business Communication: навчальний посібник – К.: «НАУ–друк», 2012 р. – 396 с.

Біографія

Народилася 09.11.1957 р. на Кіровоградщині.

Закінчила Київський державний університет імені Т. Г. Шевченка у 1979 році за спеціальністю «Романо‑германські мови та література», кваліфікація – філолог, викладач англійської і французької мов, перекладач.

У 1992 році захистила дисертацію ра тему «Структурно‑семантичні і комунікативно‑прагматичні особливості питальних речень фразеологізованої структури в сучасній англійській мові» зі спеціальності 10.02.04 – германські мови.

Науково‑педагогічну діяльність розпочала у Київському інституті інженерів цивільної авіації: з 1985 р. – викладач, з 1996 р. – доцент, з 2004 р. – завідувач кафедри іноземної філології.

З 2014 р. до теперішнього часу працює на посаді доцента кафедри іноземних мов математичних факультетів Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Стаж науково‑педагогічної роботи – 29 років.