Зеліковська Олена Олександрівна

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземних мов математичних факультетів

Контактна інформація

Телефон: (044) 239‑05‑25 (робочий)

E-mail: zelikovska7@gmail.com

Коло наукових інтересів

Міжкультурна комунікація, комунікативна етностилистика, когнітивна лінгвістика, використання smart‑технологій у методиці викладання іноземних мов.

Навчальні курси:

 • Іноземна мова
 • Іноземна мова професійного спрямування

Публікації, статті

Є автором 58 наукових праць і навчально‑методичних розробок.

Наукові статті:

 1. Міжкультурна компетенція викладача як одна з умов його професійного зростання / Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Соціологія. Психологія. Педагогіка.» – Додаток 4, том II (14). – К., 2009. – С. 531–538.
 2. Специфічні принципи формування міжкультурної компетенції студентів вищих економічних навчальних закладів / Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України / Серія «Педагогіка. Психологія. Філософія» / Редкол. Д.О. Мельничук (відп. ред.) та ін. – К., 2009. – Вип. 143. – С. 161–169.
 3. Intercultural competence in the educational structure of the the economic specialties students / Edukacja-Technika-Informatyka. Wybrane problemy edukacji technicznej i zawodowej. – Rzeszow, 2009. – Tom XI. – Р. 343–347.
 4. Модель формування міжкультурної компетенції студентів вищих економічних навчальних закладів та її теоретичне обґрунтування / Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України / Серія «Педагогіка. Психологія. Філософія»  / Редкол. Д.О. Мельничук (відп. ред.) та ін. – К., 2010. – Вип. 155. – Ч. 1. – С. 286–293.
 5. Intercultural competence structure components of the students majoring in economics / Trendy ve vzdělávání. – Olomouc, 2010. – Dil 1. – P. 290–293.
 6. Cross-cultural communication as a basis of building intercultural competence / Edukacja-Technika-Informatyka. Wybrane problemy edukacji informatycznej i informacyjnej. Rocznik naukowy / pod redakcją Wojciecha Walata, Waldemara Liba. – Rzeszów, 2010.– NR 1. – Czesc 2. – P.71–75.
 7. Tolerance as an Integral part of intercultural competence of prospective economists / Edukacja –Technika – Informatyka. – Wybrane problemy edukacji technicznej i zawodowej / pod redakcją Wojciecha Walata, Waldemara Liba. – Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, – NR 2. – Czesc 1. – P. 138–143.
 8. Формування міжкультурної компетенції студентів економічних спеціальностей у процесі фахової підготовки: Монографія / О.О. Зеліковська., Г.А. Чередниченко – К.: Кондор‑Видавництво, 2012. – 321 с.
 9. Формування умінь реферування текстів у майбутніх перекладачів/ Теорія та методика управління освітою. – К. : ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»,– № 10 від 20.02.2013.
 10. Особливості сучасної методики викладання англійської мови професійного спрямування у немовних вишах / О.О. Зеліковська, О.І. Степаненко // Професійна освіта: проблеми та перспективи/ ІПТО НАПН України. – К. : ІПТО НАПН України, 2014. – Випуск 7. – С. 130–133.
 11. Інтерпретація комунікативної поведінки як засіб формування міжкультурної комунікативної компетенції / О.О. Зеліковська, О.І. Степаненко // Наукові записки Національного університету «Острозька академія», 2015. – Серія «Філологічна». – Вип. 59. – С. 74–76.
 12. Развитие межкультурной коммуникации, использование облачных технологий как инновационные компоненты методики преподавания иностранных языков / О.О. Зеліковська, О.І. Степаненко // Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань: матеріали III Всеукраїнської науково‑практичної конференції – X.: РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2016. – С. 181–184., Степаненко О.І.
 13. Смарт‑технологии в преподавании иностранного языка в профессиональной сфере / Науковий вісник НУБіП України / О.І. Степаненко, О.О. Зеліковська// Серія «Філологія». – К., 2016. – Вип. 258. – С.250–257. (Index Copernicus, Science Index (РІНЦ); Academic Resourse Index; Polska Bibliografia Naukowa)
 14. Міжкультурна інтерференція та шляхи її подолання / Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія» – № 6. – 2016. – С. 158–163. (Index Copernicus)

Навчальні посібники:

 1. Business Telephoning Across Cultures. Ділові розмови по телефону у діалозі культур: практикум. – К.: КСУ, 2008. – 82 с.
 2. Посібник з ділової англійської мови для магістрів зі спеціальності «Економіка підприємства». – К.: Видавничий центр НУБіП України, 2009. – 290 с.
 3. Методичні рекомендації з англійської мови  для студентів 3 курсу ОКР «Бакалавр» напрям підготовки «Менеджмент». – К. : Аграр. Медіа Груп, 2010. – 166 с.
 4. Англійська мова для самостійної роботи студентів: навчальний посібник. – К. : Аграр. Медіа Груп, 2010. – 400 с. (з грифом МОН України)
 5. Англійська мова для студентів напряму підготовки «Менеджмент»: навчальний посібник. – К.: ТОВ ВПД «Формат», 2011. – 460 с. (з грифом МОН України)
 6. Переклад аграрної літератури: методичні рекомендації. – К.: Видавничий центр НУБіП України, 2013. – 77 с.
 7. Переклад текстів циклу гуманітарних дисциплін: методичні рекомендації. – К.: Видавничий центр НУБіП України, 2013. – 52 с.
 8. Переклад текстів циклу економічних дисциплін: методичні рекомендації. – К.: Видавничий центр НУБіП України, 2013. – 63 с.
 9. Переклад ділової комунікації та кореспонденції: методичні рекомендації. – К.: Видавничий центр НУБіП України, 2014. – 70 с.
 10. Project Management: Communication Aspects: навчальний посібник з англійської мови професійного спрямування. – К.: Редакційно‑видавничий центр НУБіП України, – 220 с. (у співав. з Соловей Н.В.)

Біографія

Народилася 19.12.1961 р. у м. Києві.

У 2002 році закінчила Український інститут лінгвістики і менеджменту, де викладали провідні фахівці КНУ імені Тараса Шевченка (Карабан В.І., Скороходько Е.Ф. та ін.), за спеціальністю «Прикладна лінгвістика».

У 2010 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 13.00.04 на тему «Формування міжкультурної компетенції студентів вищих економічних навчальних закладів». Результати наукового дослідження лягли в основу роботи наукового студентського гуртка з міжкультурної комунікації та стали підґрунтям створення міжнародного дистанційного проекту між студентами КНУ імені Тараса Шевченка та американського вишу.

У Київському національному університеті імені Тараса Шевченка працює з 2014 року на посаді доцента кафедри іноземних мов математичних факультетів. Досвід науково‑педагогічної роботи 13,5 років.

Під час роботи над дисертацією у 2008 році підвищувала кваліфікацію у РУДН на кафедрі іноземних мов філологічного факультету за програмою «Міжкультурна комунікація», «Методика викладання іноземних мов» та у Каліфорнійському державному університеті за програмою «Міжкультурна комунікація».

У 2014 році отримала грант на дослідження з міжкультурної комунікації від Асоціації ділової комунікації (Association for Business Communication – АВС).

Є організатором міжнародного проекту від КНУ з міжкультурної комунікації між українськими та американського студентами (з отриманням американських сертифікатів). Навесні 2015 року ця програма, яка містить як дослідницький, так і прикладний аспект тривала на міжкафедральному рівні в межах Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Активно відгукується на сучасні потреби студентської аудиторії, виявляє креативний підхід у своєї діяльності, впроваджує інноваційні підходи та методи викладання, орієнтовані на підвищення майбутньої конкурентоздатності студентів на ринку праці. Так у 2016–2017 рр. успішно впроваджено smart‑технології у методику викладання англійської мови студентам 1–2 курсів факультету комп’ютерних наук та кібернетики. Теоретичне обґрунтування та результати використання хмарних технологій у викладанні іноземних мов, зокрема технології змішаного навчання,  висвітлено у кількох наукових статтях за 2016–2017 рр.

Користується повагою колег та студентів факультету.