Смовженко Людмила Григорівна

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри методики викладання української та іноземних мов і літератур, заступник директора з навчально‑методичної роботи (східний напрям)

Контактна інформація

Телефон:    239-33-38 (кафедра)

                     239‑37‑07 (робочий)

E-mail: ludmilasmovzhenko7@gmail.com

Коло наукових інтересів формування полілогічної компетентності, компоненти групового спілкування, особливості студентського дискурсу, інноваційні підходи до навчання іноземних мов, новітні технології у викладанні та навчанні англійської мови, проектна робота.

Навчальні курси:

 • Практичний курс англійської мови (для студентів спеціальності «Східні мови та літератури» Інституту філології)
 • Методика викладання іноземних мов (лекційний курс)
 • Методика викладання іноземних мов (практичний курс)

Публікації, статті

 1. Вимоги до створення текстів‑полілогів для навчально-методичного комплексу «ABC World» / Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія «Педагогіка та психологія». – К.: Вид. центр КНЛУ, 2000. – Вип. 3. – С. 159–164
 2. Відбір та організація матеріалу для навчання іншомовного полілогічного висловлювання у початковій школі / Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія «Педагогіка та психологія». – К.: Вид. центр КНЛУ, 2001. – Вип. 4. – С.44–51
 3. Лінгводидактичні передумови підвищення комунікативної орієнтованості уроків англійської мови в початковій школі / Педагогічні новації столичної освіти: теорія і практика: науково‑методичний щорічник. – К.: Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПНУ, 2001. – С. 151–162
 4. Експериментальна перевірка ефективності навчання усного полілогічного спілкування у початковій школі / Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія «Педагогіка та психологія». – К.: Вид. центр КНЛУ, 2002. – Вип. 5. – С. 91–102
 5. Результати використання текстів‑полілогів як засобу формування навичок та вмінь полілогічного спілкування в початковій школі (до проблеми конструювання змісту підручника іноземної мови). Проблеми сучасного підручника: Зб. наук. пр. – К.: Педагогічна думка, 2003. – Вип. 3. – С. 308–311.
 6. Полілоги – шляхи формування навичок та умінь полілогічного спілкування в початковій школі / Проблеми сучасного підручника: Зб. наук. пр. – К.: Педагогічна думка, 2003. – Вип. 2. – С. 247–258.
 7. Тексти‑полілоги як засіб формування навичок та умінь полілогічного спілкування в початковій школі (на матеріалі англійської мови) Проблеми сучасного підручника: Зб. наук. пр. – К.: Педагогічна думка, 2003. – Вип. 3. – С. 247–258.
 8. Особливості процесу спілкування дітей 6–7 років Мовні і концептуальні картини світу: Зб. наук. пр. – К.: Видавничо‑поліграфічний центр «Київський університет», 2003. – Вип. 9. – С. 297–299
 9. Лінгвістичні особливості усного англомовного полілогічного спілкування учнів першого класу / Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія «Педагогіка та психологія». – К.: Вид. центр КНЛУ, 2006. – Вип. – С. 68–73
 10. Комплекс вправ для навчання полілогічного спілкування першокласників / Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені М. Коцюбинського. Сер. Педагогіка і психологія: Зб. наук. пр. – Вінниця: ПП «Едельвейс і К», 2007. – Вип. 21. – С. 75–81.
 11. Методичні передумови створення і використання текстів-полілогів для навчання усного полілогічного спілкування у початковій школі / Зб. наук. пр. Київський національний університет імені Тараса Шевченка «Мовні і концептуальні картини світу». – Вип. 23, Ч. 3, 2008. – С. 38–41
 12. Реалізація особистісно‑орієнтовного підходу до викладання англійської мови студентам мовних спеціальностей / Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія: Зб. наук. пр. – Вип. 25. – Вінниця: ТОВ «Планер», 2008. – С. 241–246
 13. Спілкування як об’єкт навчання в початковій школі / Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія: Зб. наук. пр. – Вип. 22. – Вінниця: ТОВ «Планер», 2008. – С. 179–185
 14. Формування полілогічної компетенції у студентів мовних спеціальностей / Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія: Зб. наук. пр. – Вип. 23. – Вінниця: ТОВ «Планер», 2008. – С. 256–261
 15. Концепція навчального посібника для студентів філологів на основі японо‑англійських текстів (Асадчих О.В., Смовженко Л.Г.) / Зб. наук. пр. Київський національний університет імені Тараса Шевченка «Мовні і концептуальні картини світу». – Вип. 27, 2009. – С. 156–160
 16. Культурологічний підхід до відбору та організації змісту курсу «Методика викладання східних мов у вищий школі» / Научный журнал Крымского научного центра НАН Украины, Мин. Образования и наук Украины, Таврического национального университета имени В.И.Вернацкого, межвузовского центра «Крым». – Симферополь: Изд-во межвузовского центра «Крым». – № 158, – С. 68–72
 17. Сучасні підходи до навчання східних мов у вищих навчальних закладах України (на матеріалі китайської, корейської та японської мов) / Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія: // Зб. наук. праць. – Випуск 30. – Вінниця, 2010. – С. 63–70.
 18. Програма курсу «Методика викладання іноземних мов» (четвертий рік навчання) (О.В. Асадчих, Л.Г. Смовженко, А.С. Савченко). – К.: Видавничо‑поліграфічний центр «Олександріна», 2009
 19. Навчання полілогічного спілкування першокласників на уроках англійської мови: Методичні рекомендації К.: Видавничо‑поліграфічний центр «Олександріна», 2009
 20. Програма курсу «Методика викладання іноземних мов у вищій школі» (п’ятий рік навчання) (О.В. Асадчих, Л.Г. Смовженко, А.С. Савченко). К.: Видавничо‑поліграфічний центр «Олександріна», 2009
 21. Вчимо японську самостійно / Навч. посіб. для студентів вищих навчальних закладів / О.В. Асадчих, Л.Г. Смовженко. – К.: Видавничий дім «КІТ», 2010. – 227 с.
 22. Основи формування іншомовної комунікативної компетенції у середній загальноосвітній школі / Навч. посіб. для студентів педагогічних навчальних закладів (за спеціальністю «Іноземна мова») / Кол. автор. під. кер. проф. П.О. Беха. – К.: ТОВ «Вольф», 2009. – 292 с.
 23. Основи методики навчання японської мови у вищій школі / Навч. посіб. для студентів вищих навчальних закладів (за спец. «Викладач японської мови та літератури») / Кол. авт. під. керівн. д. філол. н., проф. І.П. Бондаренка. – К.: Видавничий дім «КІТ», 2010. – 295 с.
 24. Сучасні підходи до навчання східних мов у вищих навчальних закладах України (на матеріалі китайської, корейської та японської мов) / Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія: // Зб. наук. праць. – Випуск 30. – Вінниця, 2010. – С. 63–70.
 25. Методичні передумови навчання групового спілкування студентів мовних спеціальностей / Зб. наук. пр. «Мовні і концептуальні картини світу». – Вип. 31, 2010. – С. 280–286. Зб. наук. пр. «Мовні і концептуальні картини світу». – Вип. 28, 2010. – С. 158–163.
 26. Дидактичні основи навчання групового полілогічного спілкування студентів-філологів (на основі англійської мови) / Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені М. Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія: Зб. наук. праць. – Випуск 35 / Редкол.: В.І. Шахов. – Вінниця: ТОВ «Планер», 2011. – С. 95–98.
 27. Теоретико‑практичні аспекти використання відеофонограм у навчанні іноземних мов / Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені М. Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія: Зб. наук. праць. – Випуск 36 / Редкол.: В.І. Шахов. – Вінниця: ТОВ «Нілан ЛТД», 2012. – С. 56–61.
 28. Сучасні методи навчання іноземних мов майбутніх філологів / Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені М. Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія: Зб. наук. праць. – Випуск 40 / Редкол.: В.І. Шахов. – Вінниця: ТОВ «Нілан ЛТД», 2013. – С. 78–82.
 29. Інноваційні методи навчання іноземних мов студентів філологів / Зб. наук. пр. «Мовні і концептуальні картини світу». – Вип.: 43, 2013. – С. 110–117.
 30. Відбір та організація змісту курсу «Методика викладання східних мов у вищій школі» (культурологічний аспект) / Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія: «Романо‑германська філологія. Методика викладання іноземних мов». Випуск № 1125. – Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. – С. 116–122.
 31. Професійно‑педагогічна підготовка викладача вищого навчального закладу Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені М. Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія: Зб.наук. праць. – Випуск 47 / Редкол.: В.І. Шахов. – Вінниця: ТОВ «Нілан ЛТД», 2015. – С. 81–89.
 32. Використання інтерактивних лекцій в межах курсу «Методика викладання іноземних мов» / Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, III(29), Issue: 57, 2015. – p. 47–52. www.seanewdim.com.
 33. Навчання групового спілкування студентів першого року навчання: методичні рекомендації – К.: Видавничо‑поліграфічний центр «Олександріна», 2011, – 67 с.
 34. Тестові завдання до курсу «Методика навчання іноземних мов» (для студентів-сходознавців)/ Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (Асадчих О.В., Смовженко Л.Г.). – К.: Видавничий дім «Дмитра Бураго», 2011. – 272 с.
 35. Навчання групового спілкування студентів другого року навчання: методичні рекомендації – К.: Видавничо‑поліграфічний центр «Олександріна», 2011, – 55 с.
 36. Програма вступного іспиту до аспірантури за спеціальністю 13.00.02 – «Теорія та методика навчання: іноземні мови» (Смовженко Л.Г., Денисенко М.В.) – К.: ВПЦ «Київський університет», 2013, 45 с.
 37. Програма курсу «Інноваційні технології навчання» – К.: ВПЦ «Київський університет», 2013, – 38 с.
 38. Програма курсу «Методика викладання іноземних мов» ОКР «Бакалавр» – К.: ВПЦ «Київський університет», 2014, 65 с.
 39. Методика формування мовленнєвих компетентностей: теорія і практика / Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (Асадчих О.В., Смовженко Л.Г.). – К.: Видавничий дім «Дмитра Бураго», 2015. – 192 с.

Біографія

Закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка в 1995 році, спеціальність – романо‑германська філологія, філолог, викладач англійської, німецької мов. У 2007 році захистила кандидатську дисертацію «Методика навчання полілогічного спілкування першокласників на уроках англійської мови». У 2008 році було присвоєно науковий ступень кандидата педагогічних наук. Загальний педагогічний стаж – 25 років, викладацький стаж у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка – 20 років.

Стажування:

Redeemer University College (Ontario, Canada) – The Bachelor’s Degree in Humanities (2000); Dortmund Universitat (Germany) – the Degree of professional practice & applications (2004).