Історія та сьогодення кафедри теорії та практики перекладу з англійської мови

 

Кафедра теорії та практики перекладу з англійської мови (завідувач – д. філол. н., проф. Славова Л. Л.)

Професорсько-викладацький склад кафедри: 5 докторів філологічних наук (проф. Славова Л. Л., проф. Карабан В. І., проф. Коломієць Л. В., проф. Пермінова А. В., доц. Поворознюк Р. В.), 26 кандидатів наук, 2 старших викладача та 5 викладачів.

Кафедра є випусковою за трьома освітніми програмами (однією бакалаврською – «Переклад з англійської та західноєвропейської мови»; та трьома магістерськими – «Усний та письмовий переклад з англійської та другої західноєвропейської мови», «Художній переклад з англійської мови, літературне редагування та менеджмент перекладацьких проектів»).

Кафедра теорії та практики перекладу з англійської мови – одна з найчисельніших кафедр Інституту філології. Її історія бере свій початок з 1962 року. Тоді було створено відділення перекладачів факультету романо‑германської філології. У 1971 році засновано кафедру теорії та практики перекладу. 1982 року кафедру теорії та практики перекладу було реорганізовано і на її базі створено кафедри теорії та практики перекладу з германських мов і теорії та практики перекладу з романських мов. Першим завідувачем кафедри теорії та практики перекладу з германських мов був проф. О. Є. Семенець (колишній посол країни в Індії). У 2003 році на базі кафедри теорії та практики перекладу з германських мов було створено дві кафедри: теорії та практики перекладу з німецької мови і теорії та практики перекладу з англійської мови.

З 1996 до 2010 року кафедру очолював доктор філологічних наук, професор В. І. Карабан – відомий лінгвіст, перекладач, перекладознавець, член Європейського лінгвістичного товариства, автор понад 120 наукових, науково‑методичних та лексикографічних праць з перекладознавства, загального мовознавства, теорії англійської мови та історії перебування готів на території України.

З 2010  до 2018 року кафедру очолювала доктор філологічних наук, професор Л. В. Коломієць – відомий перекладознавець, перекладач, літературознавець. Лада Володимирівна двічі проходила стажування у США за міжнародною освітньою програмою імені Фулбрайта: у 1996–1997 рр. – в Університеті Айови, США; у 2017–2018 рр. – в Університеті штату Пенсильванія, США. Загальна кількість праць – 156, з них 3 навчальні посібники, одна одноосібна монографія та 7 розділів у колективних монографіях, у т.ч. надрукованих у США та Великобританії, 10 наукових статей у зарубіжних фахових виданнях (Литва, Польща, США), 109 статей у фахових виданнях України, дві літературні антології. Співавтор «Українсько‑англійського словника лінгвістичної термінології» та українсько‑англійських розмовників для Євро–2012. Брала участь у понад 150 всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях.

Викладачі кафедри забезпечують читання нормативних та спеціальних дисциплін на 1–4 курсах бакалаврату та 1–2 курсах магістратури.

Бакалаврська освітня програма «Переклад з англійської та західноєвропейської мови» передбачає дві спеціалізації на вибір: «Переклад у міжкультурній комунікації» та «Письмовий та усний галузевий переклад».

Освітня програма є спеціалізованою програмою для підготовки усних та письмових перекладачів. На І та ІІ році навчання проводиться інтенсивна мовна підготовка: студенти поглиблюють свої знання англійської мови (General English – до 14 годин на тиждень) та опановують другу західноєвропейську мову (німецьку, французьку, іспанську, італійську, португальську, новогрецьку – на вибір). На ІІІ та ІV році навчання вивчення обох іноземних мов пристосоване до потреб перекладацької діяльності: майбутні перекладачі оволодівають фаховими мовами (Language for Special Purposes), тобто різновидами мови, що використовують у професійному спілкуванні, зокрема, у галузі права, економіки, фінансів, туризму, суспільно-політичній сфері. Вивчення фахових мов гармонійно поєднано з відповідними курсами галузевого перекладу – «Переклад економічних текстів», «Переклад у банківській галузі», «Переклад у сфері ділового спілкування», «Переклад суспільно‑політичних текстів», «Переклад у сфері реклами» тощо.

Заняття з усного перекладу відбуваються у спеціальних лабораторіях, устаткованих сучасним обладнанням. У комп’ютерних класах студенти навчаються працювати з допоміжними програмами для перекладу – CAT‑програмами (CAT – Computer Assisted Translation). Обидві спеціалізації включають практичні курси як з письмового, так і усного двостороннього перекладу та перекладацького скоропису.

Студенти отримують ґрунтовну теоретичну підготовку з порівняльного мовознавства, теорії першої іноземної мови, перекладознавства, яку забезпечують такі курси, як «Порівняльна лексикологія першої іноземної та української мов», «Порівняльна граматика першої іноземної та української мов», «Стилістика першої іноземної мови», «Термінознавство», «Вступ до перекладознавства» тощо.

Ці знання студенти використовують під час написання кваліфікаційної роботи для здобуття ступеня бакалавра філології, який отримують випускники цієї програми.

Магістерська освітня програма «Усний та письмовий переклад з англійської та другої західноєвропейської мови» передбачає на вибір дві спеціалізації: «Письмовий переклад у професійній комунікації», «Усний двосторонній переклад».

Метою програми є забезпечення комплексної підготовки фахівців з усного та письмового перекладу з англійської та другої західноєвропейської мови. Випускники зможуть застосовувати знання з теорії перекладу у практиці усного двостороннього та письмового галузевого перекладу; вирішувати проблеми, пов’язані з аналізом мовного матеріалу та екстралінгвальної інформації; використовувати новітні технології у практиці усного двостороннього та письмового галузевого перекладу; використовувати комунікативні стратегії у спілкуванні з учасниками перекладацького процесу; співпрацювати у команді; користуватися англійською мовою у рамках викладацької діяльності; здійснювати поглиблений аналіз наукових та науково‑практичних джерел для самовдосконалення та ефективної організації перекладацького, викладацького та науково‑дослідницького процесів; самостійно приймати рішення професійного характеру і нести за них повну відповідальність.

Здобуті теоретичні знання студенти зможуть доповнити практичними навичками й уміннями під час перекладацької та асистентської практик.

Основними дисциплінами, які забезпечують підготовку фахівців за спеціалізацією «усний двосторонній переклад», є «Техніка усного двостороннього перекладу та перекладацького скоропису», «Практика усного двостороннього перекладу та перекладацького скоропису», «Переклад конференцій», «Синхронний переклад», «Техніка висловлювання усного перекладача першою іноземною мовою», «Переклад документів міжнародних організацій», «Судовий переклад», «Переклад конференцій (друга іноземна мова)»; за спеціалізацією «письмовий переклад у професійній комунікації» – «Медичний переклад», «Юридичний переклад та переклад контрактів», «Переклад наукових текстів», «Переклад у сфері медіа», «Техніка письмового перекладу з української мови першою іноземною», «Редагування перекладів фахових текстів», «Переклад фахових текстів з другої іноземної мови», «Професійно‑орієнтований послідовний переклад».

Під час навчання студенти проходять перекладацьку та асистентську практики. Практики проводяться впродовж 4‑го семестру з відривом від навчання.

Випускник освітньо‑професійної програми має можливість працювати перекладачем з першої та другої іноземних мов.

Магістерська освітня програма «Художній переклад з англійської мови, літературне редагування та менеджмент перекладацьких проектів» передбачає на вибір дві спеціалізації «Функціональні аспекти художнього перекладу», «Художній переклад у міжлітературному діалозі».

Програма має на меті забезпечити комплексну підготовку фахівців з художнього перекладу з англійської мови, літературного редагування та менеджменту перекладацьких проектів. У результаті навчання випускники зможуть застосовувати знання з теорії перекладу у практиці художнього перекладу, літературного редагування та менеджменту перекладацьких проектів; здійснювати порівняльний художньо‑естетичний аналіз оригінального літературного твору та його перекладу; використовувати новітні технології у практиці художнього перекладу, літературного редагування та менеджменту перекладацьких проектів; вирішувати проблеми, пов’язані з аналізом мовного матеріалу та екстралінгвальної інформації; використовувати комунікативні стратегії у спілкуванні з учасниками перекладацького процесу; співпрацювати в команді; оцінювати перекладацьку рецепцію української літератури в англомовному світі; працювати на ринку видавничої діяльності; дублювати та субтитрувати художні фільми; користуватися англійською мовою у рамках викладацької діяльності; здійснювати поглиблений аналіз наукових та науково‑практичних джерел для самовдосконалення та ефективної організації перекладацького, викладацького та науково‑дослідницького процесів; самостійно приймати рішення професійного характеру і нести за них повну відповідальність.

Здобуті теоретичні знання студенти зможуть доповнити практичними навичками й уміннями під час перекладацької та асистентської практик.

Основними дисциплінами, які забезпечують підготовку фахівців за спеціалізацією функціональні аспекти художнього перекладу, є «Практикум з перекладу поетичних, прозових та драматичних текстів», «Майстерність дублювання та субтитрування художніх фільмів», «Корпусна лінгвістика у перекладознавстві», «Перекладацька рецепція української літератури в англомовному світі», «Перекладацька майстерня сучасної літературної прози (першою іноземною мовою)», «Особливості редагування перекладних творів різних жанрів», «Художній переклад на світовому ринку видавничої діяльності», «Перекладацька майстерня сучасної літературної прози (другою іноземною мовою)»; за спеціалізацією художній переклад у міжкультурному діалозі – «Майстерність перекладу художніх творів (поезія проза, драматургія)», «Особливості кіноперекладу (засади дублювання і субтитрування)», «Практикум з художнього перекладу першою іноземною мовою», «Стилістичне редагування художнього перекладу», «Стратегії перекладу публіцистичних текстів», «Критика художнього перекладу», «Менеджмент перекладацьких проектів», «Переклад художньо‑публіцистичних текстів (друга іноземна мова)».

Під час навчання студенти проходять перекладацьку та асистентську практики. Практики проводяться впродовж 4‑го семестру з відривом від навчання.

Випускник освітньо‑професійної програми має можливість працювати перекладачем з англійської та другої іноземної мови та редактором‑перекладачем.

Нова магістерська освітня програма «Синхронний та послідовний усний переклад з англійської мови» передбачає одну спеціалізацію «Послідовний та синхронний переклад».

Метою програми є забезпечення комплексної підготовки фахівців з усного перекладу з англійської та другої західноєвропейської мови.

Особлива увага буде приділятися здатності здійснювати професійний усний (синхронний та двосторонній) переклад, успішно реалізовувати перекладацькі проекти. Передбачено поглиблене вивчення понять, категорій, теорій перекладознавства, спрямоване на досягнення належного рівня комунікативної компетенції, знань основ синхронного перекладу, специфіки перекладу фахових текстів, особливостей судового перекладу та перекладу конференцій, володіння перекладацьким скорописом.

Фахову підготовку забезпечать практичні та теоретичні курси усного перекладу з англійської та другої західноєвропейської мов, які дозволять студентам набути необхідних знань для роботи в умовах сучасного середовища. Здобуті теоретичні знання студенти зможуть доповнити практичними навичками й уміннями під час навчально-виробничих практик.

Основними дисциплінами, які забезпечують підготовку фахівців, є комплексні дисципліни «Теорія усного перекладу», «Комунікативні стратегії першої іноземної мови», «Техніка усного перекладу (перша іноземна мова)», «Основи синхронного перекладу», а також «Комунікативні стратегії другої іноземної мови», «Техніка перекладу (друга іноземна мова)», «Перекладацький скоропис та мнемотехніка», «Переклад фахових текстів», «Судовий переклад», «Переклад конференцій (перша іноземна мова)», «Переклад конференцій (друга іноземна мова)».

Під час навчання студенти проходять 2 навчально‑виробничі перекладацькі практики. Практики проводяться впродовж 2‑го та 3‑го семестрів з відривом від навчання.

Випускник освітньої програми має можливість працювати перекладачем з англійської та другої західноєвропейської мови.

Проходження перекладацької практики відбувається у Міжнародному відділі КНУ імені Тараса Шевченка, Науковій бібліотеці імені М. М. Максимовича, Центрі вивчення іноземних мов КНУ імені Тараса Шевченка, перекладацьких агенціях міста Києва; асистентської практики – в Інституті філології.

Кафедра здійснює підготовку науково‑педагогічних кадрів. При кафедрі діє аспірантура та докторантура. На сьогодні над написанням кандидатських дисертацій працюють троє аспірантів.

На кафедрі здійснюється великий обсяг наукової роботи та роботи з підготовки навчальних матеріалів. Тільки за 2018 рік опубліковано 7 посібників та підручників, 4 монографії та 46 наукових і науково‑методичних статей (з них у зарубіжних виданнях, які входять до науко–метричних баз – 20)

Загалом за 2013–2018 рр. опубліковано: навчальних посібників та підручників – 34; монографій (у тому числі зарубіжних) – 15; наукових статей (у тому числі в наукометричних базах) – 221.

Більшість викладачів кафедри є перекладачами‑практиками і передають свій багатий досвід студентам.

Аспіранти, докторанти, здобувачі

Теми дисертаційних досліджень аспірантів, здобувачів та докторантів виконуються в межах наукової теми «Мови та літератури народів світу: взаємодія та самобутність» та кафедральної науково‑дослідної теми «Актуальні проблеми усного, письмового галузевого та художнього перекладу та методики їх викладання»

Над написанням кандидатських дисертацій працюють

аспіранти:

 1. Чеботарьова Анна Артемівна
 2. Пригодій Оксана Сергіївна
 3. Куліш Ірина Володимирівна

Закордонне стажування

 1. Пермінова А.В. Стипендіатка програми обміну науковцями ім. Фулбрайта, стажування в університеті ПенСтейт (м. Стейт Коледж, штат Пенсільванія, США) під керівництвом професора Майкла Найдана.(2013 р.)
 2. Кузьміна К.А. Науково-дослідницька робота в рамках проекту Еразмус Мундус м. Таллін, Естонія. (вересень 2015 – березень 2016 рр.)
 3. Вікович Р.І. Наукове стажевання за програмою Еразмус+КА107 з 09.10.2016–22.10.2016 рр. м. Солент Саусгемптон, Великобританія.
 4. Вікович Р.І. Наукове стажевання за програмою Еразмус+КА107 з 09.10.2016–22.10.2016 рр. м. Солент Саусгемптон, Великобританія
 5. Коломієць Л.В. Стажування в Академічному товаристві Міхала Балудянського (Словаччина) з інноваційних методів та підходів в освіті (32 години), м. Братислава, 18–21 січня 2016 р.
 6. Гач Н.О. Оксфордський університет. 23.07 – 4.08.2017
 7. Гач Н.О. Підвищення кваліфікації у центі підготовники викладачів Велика Британія, м. Борнмут 2.07.2018 – 10.08.2018 (ITTC at BEET, Bournemouth, Cambridge ESOL Diploma in English Language Teaching (DELTA) – Module 2)
 8. Коломієць Л.В. Наукове стажування з 1.09.2017 до 22.08.2018 року Університет штату Пенсильванія, м. Юніверсіті Парк (Pennsylvania State University), США науковець‑дослідник на стипендії Програми імені Фулбрайта.
 9. Гриценко М.В. Підвищення кваліфікації за міжнародною програмою обміну Еразмус+ 12–22 травня 2018 універсист Бат Спа, м. Бат, Велика Британія

Зарубіжні наукові конференції, семінари:

 1. Коломієць Л. В. A comparative review of literary translation policies during the 1920s and the 1990s as two national renaissance decades in twentieth-century Ukraine (Зіставний огляд стану художнього перекладу в 1920-х і 1990-х роках як двох десятиліттях національного ренесансу в історії України ХХ ст.). // Третя Міжнародна Конференція «Шляхи історії перекладу: Між політикою і поетикою» / Itineraries in Translation History, Between Policies and Poetics. (13-14 червня 2014 року, Тартуський університет, Естонія).
 2. ГачН. О. XX th World Congress: «Manvs. Machine? TheFuture of Translators, Interpreters and Terminologists» (04-06.08.2014, м. Берлін).
 3. Гач Н.О. The evolution of the concept DEMOCRACY in American poetry // Scientific and Professional Conference: Modern problems of education and science – 2015 (Budapest, 31.01.2015).
 4. Гач Н.О. Proper names as the representations of individual concepts // Scientific and Professional Conference: Philology and Linguistics in the Digital Age – 2015 (Budapest, 29.03.2015).
 5. Коломієць Л.В. Тарас Шевченко перекладений та наново перекладений Вірою Річ: пошуки поетичної досконалості тривалістю в ціле життя»// 2‑га Міжнародна конференція: Women in Translation [«Жінки в перекладі»]. 14–15 жовтня 2015 року, Університет Яна Кохановського в місті Кельце (Польська Народна Республіка).
 6. Коломієць Л.В. Зсуви алюзивності вихідного тексту в пострадянському фарсовому перекладі як деконструкція радянської ідентичності цільової аудиторії»// 2‑га Міжнародна конференція з питань усного та письмового перекладу: Mirrors of Translation Studies || Translation and Interpreting Shifts: Identity Shifts [«Дзеркала перекладознавства || Зсуви в усному та письмовому перекладі: Зсуви ідентичності»]. 6–7 жовтня 2015 року, Університет Пряшева у місті Пряшів (Словацька Республіка).
 7. Коломієць Л.В. Неперекладне в етнічному мовленні: завжди поза перекладом? (Короткий огляд художніх перекладів з української мови англійською) // Міжнародна конференція: Authenticity and Imitation in Translation and Culture [«Автентичність та імітація в перекладі і культурі»] 7–9 травня 2015 року, Університет Соціальних та Гуманітарних Наук (SWPS), Варшава (Польська Народна Республіка).
 8. Трищенко І.В. Експресивний потенціал суміші жанрів \\ Міжнародна конференція «Креативний стиль» 15–18 липня 2015р., Кентський університет, м.Кентербері, Велика Британія.
 9. Лобода Ю.А. Специфіка перекладу англомовного судового дискурсу українською мовою// Міжнародна конференція «Філологія та культурологія. Наукові пропозиції» 27–28 лютого 2015 року Сопот, Польща
 10. Лобода Ю.А. Відтворення українською дискредитаційних стратегій англомовного політичного дискурсу // Міжнародна науково–практична онлайн конференція «Наука та інновації в XXI столітті». Лондон, 13–14 квітня 2015 року
 11. Гач Н.О. Dynamic construal of proper names’ meaning within the poetic discourse interpretation// Cognitive Linguistics in Wroclaw Conference. – Wroclaw University, e–conference, 3–6.12.2015.
 12. Гач Н.О.Proper names: linguistic conceptualization of cultural continuum// The First International Conference of Cultural Linguistics. – Prato, Italy, 20–22.07 2016.
 13. Коломієць Л.В. До питання успішного менеджменту перекладацьких проектів у пострадянській Україні // Міжнародна науково‑практична конференція «Економіка, Наука, Освіта: Інтеграція та Синергія». – Академічне товариство імені Міхала Балудянського, Братислава, Словацька Республіка, 18–21 січня 2016
 14. Коломієць Л.В. Етно-екологічна парадигма художнього перекладу // Третя міжнародна конференція «Етнос, Мова, Культура: Минуле, Сьогодення, Майбутнє. – Католицький університет Івана Павла ІІ в Любліні, Люблін, Польща – Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, Львів, 18–20 травня 2016
 15. Славова Л.Л. Кулінарна метафора в американському та українському політичному дискурсі // IIІ Міжнародна науково-практична конференція «Етнос, мова та культура: минуле, сьогодення, майбутнє». – Інститут філології Люблінського університету Яна Павла ІІ. Люблін, республіка Польща, 18–20 травня 2016
 16. Трищенко І.В. Автентичність в детективній прозі // Не / Автентичні Стилі: Мова, Дискурс та Контексти. – Кальярі, Італія, університет Кальяра, 27–30.07. 2016
 17. Поворознюк Р.В. Patient empowerment: translating PILs, pre/post-op instructions and ICs // Annual International Congress on Medical Interpreting «Medical Interpreters: A Vital Part of Coordinated Health Care Delivery» (International Medical Interpreters Association (IMIA), Boston, Massachusetts, April 29-May 1, 2016
 18. Поворознюк Р.В.  Patient empowerment: translating PILs, pre/post-op instructions and ICs // 57th Annual American Translators Association Conference (American Translators Association (ATA), San Francisco, California, November 2–5, 2016)
 19. Пермінова А.В. Philology and Linguistics in the Digital Age. Scientific and Professional Conference, Будапешт, 31.03. 2017. Тема доповіді: «Прагмасинергетична природа варіативності перекладацьких рішень».
 20. Славова Л.Л. Участь у міжнародному мовному семінарі (Німеччина, Яруплунд), 24–28 лютого 2017 року. Тема доповіді: «Metaphoriс Images in American and Ukrainian Political Discourse».
 21. Дубенко О.Ю. IV Міжнародна конференція “Perspectives of science and education”, 28 вересня 2018 року, м. Карлові Вари, Чехія. Тема доповіді: Ґештальтистська теорія як методологічна основа порівняльної когнітивної поетики
 22. Дубенко О.Ю. V Міжнародна конференція “Perspectives of science and education”, 19 жовтня 2018 року, Нью-Йорк, США. Тема доповіді: Comparative poetics in a gestaltist perspective
 23. Кузьміна К.А. «10 Лотманівські дні» у Талліннському університеті. Тема доповіді: «Роль перекладу у розвитку культур: приклад Київської Русі та Сучасної України».
 24. Пермінова А.В. Виступ на засіданні круглого столу з проблем художнього перекладу на конференції «American Association of Slavic, Eurasian and East European Studies», у м. Вашингтон, США, 1–4 лютого 2018 р. Тема доповіді: Міжлітературні паралелі і переклад
 25. Коломієць Л.В. 49‑та щорічна конвенція Асоціації Славістичних, Східноєвропейських та Євразійських Студій / 49th Annual Convention of the Association for Slavic, East European, & Eurasian Studies. Дискутант на сесії: Процеси формування української ідентичності в Україні та за її межами після Жовтневої Революції / Ukrainian Identity Formation Processes in Ukraine and Beyond after the October Revolution, 9–12 листопада 2017 р., Чікаго, США.
 26. Коломієць Л.В. Міжнародний форум «Століття української боротьби за незалежність». Серія «Українські історичні зустрічі» / the International Forum “Ukraine’s Century of Struggle to Secure Independence / A UA Historical Encounters Series Event: Taking Measure of Milestones in Modern Ukrainian Military History 1917–2017”. Модератор сесії: Перші зусилля (1917–1923) / A First Effort (1917–1923), 7–8 грудня 2017 р., м. Вашингтон, США.
 27. Коломієць Л.В. Міжнародна щорічна конференція Американської Асоціації Викладачів Слов’янських та Східно-Європейських мов (American Association of Teachers of Slavic and East European Languages (AATSEEL) Annual Conference. Тема доповіді: “Ukrainian Literature in English translation: Perspectives from Ukraine” / «Українська література в англомовних перекладах: погляд з України», 1–4 лютого 2018, м. Вашингтон, США.
 28. Коломієць Л.В Всесвітня конвенція Асоціації Вивчення Національностей / the World Convention of the Association for the Study of Nationalities (ASN). Тема доповіді “From Mistranslation of the European Charter for Regional or Minority Languages to the Halt of Minsk II” / «Від хибноперекладу Європейської Хартії Міноритарних Мов до зупинки Мінського процесу ІІ», 2–5 травня 2018, м. Нью-Йорк, США.
 29. Коломієць Л.В Міжнародна конференція «Національна ідентичність у перекладі» (“National Identity in Translation”). Тема доповіді: «Табірна поезія Григорія Кочура: виклики для перекладача», Львівський національний університете імені Івана Франка, 24–26 вересня 2018, м. Львів.
 30. Коломієць Л.В. Лекція на Міжнародному семінарі на тему: «Перекладацький ренесанс 1920–30‑х років: між Росією і Заходом» Організація: Наукове Товариство ім. Шевченка, 10 березня 2018, м. Нью‑Йорк, США.
 31. Коломієць Л.В. Лекція на Міжнародному семінарі «Слово за колючим дротом». Тема лекції «Асиметричні виклики радянському колоніалізму: інтинська міжнародна громада дисидентів і табірна поезія Григорія Кочура». Організатори: Релігійне Товариство «Свята Софія» США, Осередок Наукового Товариства ім. Шевченка у Філадельфії, 19 квітня 2018 р., м. Філадельфія, США.
 32. Коломієць Л.В. Доповідь на Міжнародному симпозіумі в Університеті штату Пенсильванія: «Твори про батьківщину предків новими мовами». Тема моєї доповіді: «Невипадкова зустріч: українські літературні ландшафти в потрійному дзеркалі творчості поета‑перекладача, прозаїка та есеїста Михайла Найдана». Організатор: Університет штату Пенсильванія, 23 березня 2018 р., м. Стейт Коледж, США.
 33. Пермінова А.В. Виступ на засіданні круглого столу з проблем художнього перекладу на конференції «American Association of Slavic, Eurasian and East European Studies», у м. Вашингтон, США, 1–4 лютого 2018р.
 34. Трищенко І.В. «Стилі і методи», назва доповіді – «Гендерний вимір сучасної антиутопії», 25.07–29.07.18, Бірмінгемський університет, Велика Британія.